16. Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemků parc. č. 56/17 a 480/3, k.ú. Motol, ve vlastnictví hl. m. Prahy

29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/16/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemků parc. č. 56/17 a 480/3, k.ú. Motol, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s pronájmem části pozemků parc. č. 56/17 a 480/3, k.ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy, z  důvodu záporného stanoviska OŽP – žadatel zde hodlá vybudovat a provozovat automyčku s vedlejšími službami. V současné době se na ploše již nachází čerpací stanice pohonných hmot a několik reklamních zařízení. Na místě navrhované stavby automyčky jsou dřeviny různého stáří (platany – mladší výsadba, vrby – starší jedinci atd), které by bylo nutno v souvislosti se stavbou pokácet. V blízkosti stavby rostou další dřeviny, které by mohly být stavbou rovněž dotčeny. Jedná se o území s výrazným dopravním zatížením (křížení ulic Plzeňská a Bucharova) a s tím souvisejícím emisním a hlukovým zatížením. V takových lokalitách mají plochy zeleně a dřeviny nezastupitelnou roli. Z těchto důvodů pronájem požadovaných částí pozemků k výše uvedenému účelu nedoporučujeme.

    Z důvodu záporného stanoviska OÚR – záměr využití není v souladu s ÚPn. A doporučením obrátit se z žádosti také na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy.

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

K výše uvedenému pronájmu poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě