7. Problematika komunikace Na Pomezí.

Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Problematika komunikace Na Pomezí.

Výbor dopravy

Doporučuje:

  1. radnímu pro dopravu MČ Praha 5 Petru Hnykovi, aby zajistil zpětvzetí návrhu na změnu Územního plánu v ulici Na Pomezí. Návrh nového řešení dopravy touto místní komunikací by mělo vzejít z diskuze s místními obyvateli a po vypracování dopravní studie oblasti Košíř od Buďánek až po ulici Na Pomezí.

Žádá:

  1. radního pro dopravu MČ Praha 5 Petra Hnyka, aby zajistil právní posouzení možnosti plnění výroku rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, Spisová značka 20 C 114/97-121, ze dne 14.12.1998, a to bez omezení průjezdu dopravních prostředků v ul. Na Pomezí.   

    .

Usnesení I. bylo schváleno 6/0/2 hlasy
Usnesení II. bylo schváleno 7/0/1 hlasy