8. Petice za zachování zahrádkářské kolonie Barrandov

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/8/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Petice za zachování zahrádkářské kolonie Barrandov

Výbor životního prostředí

Souhlasí:

  1. s předloženým zněním odpovědi na petici k požadavku 1

Doporučuje:

  1. doplnit vyjádření k požadavkům 2 a 3 v následujícím znění:

    K bodu 2)

    z biologicko-ekologické studie lokality Barrandov, ul. Devonská zpracované v roce 2016 vyplývá, že přírodní poměry zahrádkářské kolonie (ZK) jsou dány způsobem využívání a v současné době je území nejhodnotnější částí předmětného území, a proto není třeba v něm nic měnit. Zařazení ZK do územního systému ekologické stability (ÚSES) by naopak obnášelo přeměnu pěstebních produkčních ploch na přírodě blízký ekosystém a bylo by v rozporu s provozem ZK. Omezení fungování ZK by přinesla i požadovaná změna funkčního využití z PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na ZMK (zeleň městská krajinná).

    K bodu 3.)

    Provedení širšího biologicko-ekologického průzkumu může být přínosné pro ochranu celé lokality z hlediska ochrany přírody a zadání průzkumu bude projednáno v souvislosti s naučnou stezkou Habrová.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy