3. informace o plnění úkolů z 8. zasedání VŽP

08/12/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 19. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2015
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboruúzemního rozvoje ZMČ Praha 5

informace o plnění úkolů z 8. zasedání VŽP

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informace od paní Ing. Ivany Jakoubkové – vedoucí Odboru stavebního a infrastruktury o legalitě stavby s názvem: Uzavření venkovního schodiště, úprava krovu, nová střešní terasa na pozemku parc. č. 160/20, kú, Hlubočepy – stavba byla povolena ve sloučeném územním a stavebním řízení. Na základě osobního vysvětlení investorky paní Jungwirthové neshledává závadu nebo rozpor se stavebním povolením.

Navrhuje:

  1. , aby OSP provedlo místní šetření a údržbu zeleně ke zvýšení přehlednosti parčíku. 

Doporučuje:

  1. , aby MČ Praha 5 iniciovala změnu ÚP na parkovou zeleň. 

Navrhuje:

  1. , aby OŽP a Odbor stavební a infrastruktury provedli místní šetření na stavbě Obnova části oplocení Dalejského potoka a bylo ověřeno, zda rozsah stavby odpovídá souhlasu s umístěním stavby, zda není narušen biokoridor a zda není narušen odtok vody ze zátopového území. K tomuto šetření budou přizváni i členové VŽP prostřednictvím oznámení tajemnici VŽP.

Odkládá:

  1. projednání využití bývalé trafostanice Motol na příští zasedání.

5/0/0 Schváleno

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě