3. Kontrola operativních úkolů KV ZMČ P5

20/02/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 29. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2018
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola operativních úkolů KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. – předseda a místopředseda připraví dopis pro vybrané znalce na nemovitost Grafická 46

  – pokračování v kontrole motolské skládky i v roce 2018 (cíl kontroly?)

  – návrh do programu na další zasedání KV neschválená usnesení pro VIC, o.p.s.

Žádá:

 1. tajemníka ÚMČ P5, aby zajistil spolupráci a kooperaci Oddělení kontroly a auditu s Kontrolním výborem ZMČ P5, především účast vedoucí tohoto oddělení na jednání Kontrolního výboru a plnění úkolů uložených Kontrolním výborem.

  Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy

 2. vedoucího Odboru životního prostředí o kopie dokladů o prodlužování povolení skládkování motolské skládky nebo aby je vyžádal na MHMP.

  Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy

 3. ve spolupráci s Finančním výborem ZMČ P5 ředitelku VIC, o.p.s. o podklady a odůvodnění Finančního plánu VIC, o.p.s. na rok 2018, a výpis vydaných a přijatých faktur za rok 2017.

  Usnesení nebylo schváleno 5/0/1 hlasy

 4. Odbor legislativní, aby sestavil metodický pokyn k právům a povinnostem člena dozorčí rady VIC, o.p.s.

  Usnesení nebylo schváleno 5/0/1 hlasy

Souhlasí:

 1. s posunem termínů plnění úkolů uložených CSOP Praha 5, o.p. Účetní závěrky za rok 2016 a 2017 předloží do 15. 2. 2018 a Zprávy o hospodaření za rok 2016 a 2017 předloží do 31. 3. 2018.

  Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

KV hlasoval o každém bodu zvlášť

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě