3. Kontrola operativních úkolů KV ZMČ P5

22/01/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 18. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 21/3/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola operativních úkolů KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Žádá:

 1. opakovaně tajemníka úřadu o zveřejňování kompletních zápisů, hlasování a stenozáznamů, videa a programů ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5. Předseda KV a Pavel Chramosta, zastupitel, předloží na zasedání ZMČ P5 dne 19. 12. 2017 návrh úkolu pro KV, KTA a KMČ, předložit na únorovém zasedání ZMČ P5 ke schválení změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 5.

  Usnesení bylo schváleno 7/0/1

 2. ředitelku Vzdělávacího a informačního centra Praha 5, o.p.s. o zveřejnění všech výročních zpráv a auditů v rejstříku obecně prospěšných společností.

  Usnesení bylo schváleno 7/0/0

Bere na vědomí:

 1. – Pan Smetana a pan Endal vyberou další dva znalce z rejstříku znalců pro dokončení kontroly na nemovitost Grafická 46.

  – znovu požádat Odbor KST – PR oddělení o zřízení rubriky Očima zastupitele na webu ipetka.cz

  – Smetana a Velek sestaví zprávu o kontrole Informačního centra Praha 5, o.p.s. – historie + získané dokumenty z MHMP

  – Smetana zašle získané dokumenty tajemnici KV, kde budou k nahlédnutí členům KV.

  – Nebyla předložena Výroční zpráva za rok 2016 IC/VIC Praha 5.

  – Kontrolní oddělení připraví předhled o IC P5 pro KV.

  – Návrh na znalecký posudek, jakým způsobem byly investováno 6 mil. Kč do prostorů IC P5.

  – Změny vlastnických vztahů na nemovitost Grafická 46 jsou již zapsány v katastru nemovitostí. Smetana a Endal navrhnou další 2 znalce, ze kterých bude dle nabídnuté ceny vybrán jeden znalec. Z důvodu ověření výše ohodnocení nemovitosti Grafická 46.

KV hlasoval o každém bodu zvlášť

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě