3. Kontrola plnění úkolů Kontrolního výboru ZMČ P5

13/11/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 16. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/3/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění úkolů Kontrolního výboru ZMČ P5

Kontrolní výbor

Žádá:

 1. ve spolupráci s Oddělením kontroly a auditu ředitelku VIC Praha 5, o.p.s. o zprávu, jak byly vypořádány pohledávky Informačního centra P5, o.p.s. a grant EU ve výši 8 mil. Kč, kde byla Informačnímu centru Praha 5, o.p.s. uložena pokuta, + předložit předávací protokoly při převzetí centra ve funkci ředitelky.

   

Bere na vědomí:


 1. Vyjádření OLEG k rozhodčím doložkám: novelou zákona č. 2016/1994 Sb., o rozhodčím řízení, účinnou ode dne 1. 1. 2016 došlo k de facto zrušení rozhodčích doložek. K tomu nutno dodat, že následně ještě došlo k různým diskusím, zda se tato změna vztahuje na fyzické osoby (FO) nepodnikatele, načež se odborná veřejnost ustálila v názoru, že rozhodčí doložky u FO nepodnikatelů ne nesmí používat. V návaznosti jsem interním sdělením v dubnu 2017  informoval odbor bytů a privatizace a odbor majetku a investic o nových pokynech v této věci, tedy, že RS ne. Pokud jde o stávající rozhodčí smlouvy, již uzavřené přede dnem oné novely, ty se stávají právně neúčinnými, tj. nepřihlíží se k nim a případné spory ze smluv se musí řešit u obecných soudech.

  KV požádal Oddělení kontroly a auditu, aby zadalo zpracování znaleckého posudku na nemovitost Grafická 46, a vybralo nezávislé znalce pro Kontrolní výbor ZMČ P5.

  Vyjádření vedoucí Odd. kontroly a auditu:

  1. Realizace záměru prodeje pozemku parc. č. 3560, jehož součástí je dům č. p. 865 Grafická 46, včetně všech součástí a příslušenství ? … , znalecký posudek Ing. Jan Beneš.
  2. Prodej pozemku parc. č. 3560, jehož součástí je dům č. p. 865 Grafická 46, vše v k. ú. Smíchov ? … , revizní znalecký posudek Ing. Jan Merten, prodej Bytovému družstvu Grafická 865/46.
  3. Dne 11. 10. 2017 založeno řízení o vkladu do katastru nemovitostí.

  Oddělení kontroly a auditu nemá oprávnění zadávat zpracování dalšího revizního posudku pro kontrolní výbor. Toto lze provést jako objednávku ze strany kontrolního výboru, kterou podepisuje starosta MČ Praha 5.



  Nový web radnice www.ipetka.cz, je možné do 31. 10. 2017 navrhovat jeho úpravy.
  KV bude sledovat zlepšování registrů zejména samosprávy.

  Předseda KV vyzval členy, aby do 22. 10. 2017 zaslali návrhy rubrik pro nový web.

  Předseda KV projedná s tajemníkem ÚMČ žádost o souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ  s archivací a zveřejňování dat ze zasedání ZMČ P5 a  předpis ochrany osobních údajů na ÚMČ. KV doporučuje, aby ÚMČ resp. KMČ zajistila zveřejňování videa, stenozáznamů, hlasování, dokumentů jednání ZMČ P5 na webu radnice (při splnění všech zákonných podmínek ochrany osobních dat).

  Pro ilustraci členů KV jsou umístěny steno záznamy, hlasování ze zasedání ZMČ P5 na webových stránkách SZ http://praha5.zeleni.cz/klub-zastupitelu/zaznamy-zasedani-zmc/.



  Proběhla diskuse. Komise pro kulturu a obnovu památek jedná s Mozartovou obcí.
  Předseda KV navrhl setkání s Mozartovou obcí ? Velek, Zapletal.

  Předseda KV prověří u pana Palavského ? OÚR, resp. Na OIN  v jakém stavu je příprava nových fotografií památek pro zveřejnění a obecně nových webových stránek (vyrábí firma YourSYSTEMs).



  KV požádá o informaci o stavu sad otevřených dat IT oddělení skrze tajemníka úřadu.
  KV žádá tajemníka,  OIN, radního (dr. Palovský) o informaci o stavu rozvoje sad Otevřených dat.



  KV žádá radního RNDr. Radomíra Palovského o informaci hodnocení přínosu iniciativy pro zlevnění IT systémů radnice MČ P5 v roce 2016 a 2017.

  Kontrolní výbor žádá Tajemníka úřadu MČ P5 o seznam všech poradců, komu radili, po jakou dobu, za jakou zhruba měsíční částku za rok 2016, toto je v návaznosti na interpelaci ze dne 22. 9. 2016.

  Kontrolní výbor konstatuje, že Odbor Kancelář tajemníka nezveřejnil opravenou Výroční zprávu o naplňování zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  VIC, o. p. s. ? Audit schválen správní radou dne 5. 9. 2017 a zveřejněn na stránkách centra. Zakládací listina + složení správní a dozorčí rady zveřejněny na webu VIC.

  Pololetní zpráva o činnosti VIC ? termín plnění 14. 11. 2017.

  Tajemnice zašle na e-mail členům KV audit VIC za rok 2016.

   

  Materiály k procesu revitalizace skládky Motol jsou k nahlédnutí pro členy KV u vedoucího OLEG.

  Místopředseda KV požádá Radu MČ P5, aby zpřístupnila studii o prodloužení skládky Motol, kterou na svém zasedání zamítla.

  KV žádal 1. zástupce starosty Martina Slabého o poskytnutí výsledků nejnovější analýzy na Motolskou skládku z veřejné zakázky s názvem ?Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro Motolskou skládku? v elektronické podobě všem členům KV ZMČ P5. Dle sdělení Martina Slabého poskytne studii KV až po

  Proběhla diskuse ? 24. 10. 2017 od 17:00 hodin v ZMČ setkání s občany na téma ?Ochlazování ulic a jejich ozeleňování?, které se bude konat dne 24. 10. 2017 od 17:00 hodin v sále Zastupitelstva MČ P5. Hlavním tématem budou betonové květníky a jejich budoucí využití.


  KV posoudí, zda tajemnice/předseda připraví usnesení do RMČ nebo jen rozešle příslušná usnesení e-mailem odpovědným osobám.

   

  1)    KV ukládá předsedovi, aby pověřil školský výbor ve spolupráci s kontrolním oddělením a ve spolupráci s příslušným radním o předložení:
  1) Demografická studie spádové oblasti, zda v 10-ti letech naplní úroveň 350 žáků
  2) Odhad nákladů a plán rekonstrukce s odhadem ceny
  3) Kontrola vložených investic a jejich efektivita od roku 2010

   

  2)    KV ukládá předsedovi: zajistit znalecký posudek na nástavbu tělocvičny v areálu Pod Žvahovem (Kloknerův ústav ČVUT, doc. Sýkora.  cca do týdne bude odpověď, zda  práci  vezme, Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., e-mail: jiri.kolisko@cvut.cz, telefon: + 420 224 353 537, Ing. Sýkora Miroslav, Ph.D., miroslav.sykora@cvut.cz, +420 224 353 850)

   

  3)    KV žádá radního pro školství o poskytnutí rozsudku ze dne 23. 1. 2017, a aby sdělil, jak je zabezpečen výkon tohoto rozsudku při kontrole vjezdu vozidel do školního areálu Žvahov.

   

  4)    KV bere na vědomí   
  – dva podněty od pana Ing. Schneidera, ředitele TCP:
  1) Předražená zakázka na tři dětské herní sestavy-zahrada školního areálu Žvahov
  2) Zmanipulovaná a předražená zakázka na prověření možnosti nástavby nad tělocvičnou-pavilon A ve školním areálu Žvahov
  – návrh na postup KV – zadat pro kontrolu znalecký posudek nebo předat podněty ke kontrole Oddělení kontroly a auditu MČ Praha 5

  Je nutno členy KV s dopisy od TCP seznámit ? zda/jak podnět na cenu herních prvků otevřít ? konzultace Šolle, Odd. veřejných zakázek ? srovnatelné akce.

  Odpověď k bezpečnosti v areálu ? konzultace Šolle.

     

   

  1) Předseda KV vyžádá od ekonomického odboru výčet nákladů na systém ISO od počátku jeho zavedení (rok 2006).

  KV žádá Radu MČ P5 o vysvětlení, proč přesahuje smlouva s firmou na “Přezkoumání hospodaření MČ P5 za roky 2017 – 2020” volební období – úkol č.: 18/503/2017/2.1., kolik bylo přihlášených firem.

  KV Radu MČ Praha 5 o soupis investičních akcí na rok 2017 s tím, že ke každé investiční akci bude přiřazen odpovědný radní s termínem plnění konkrétní investiční akce.

  KV žádá příslušného odpovědného radního za investice, aby nechal zveřejnit údaje o jednotlivých investičních akcích v Klikacím rozpočtu na webu MČ Praha 5.

  KV žádá vedoucího odboru ekonomického, aby předložil Kontrolnímu výboru seznam všech uzavřených smluv u společností zřízených a spravovaných MČ Praha 5 za rok 2017 (zpravodaj úkolu Mgr. Smetana)

Usnesení bylo schváleno 7/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě