3. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2017

05/10/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 15/3/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2017

Kontrolní výbor

Schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2017.

  Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Žádá:

 1. Oddělení kontroly a auditu, aby zadalo zpracování znaleckého posudku na nemovitost Grafická 46, a vybralo nezávislé znalce pro Kontrolní výbor ZMČ P5. Termín plnění: 2. 10. 2017

  (seznam znalců bude k dispozici pro další revizní posudky)

  Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Bere na vědomí:

  – KV požádal OLEG o přehled vedených sporů 2016 (smysl sporu, počet prohraných a vyhraných sporů, náklady právních služeb)

  – KV vytipoval několik studií 2016 (např. posouzení nástavby tělocvičny v areálu Pod Žvahovem) a bude dále sledovat jejich přínos. …

  KV doporučil:
  – stanovit, od kterého data budou smlouvy nahrávány do Registru smluv
  – nahrávat ke smlouvám také přílohy, které jsou nedílnou součástí smluv
  – uvádět při zveřejňování smlouvy hodnotu do položky, Hodnota bez DPH, tím se ve sloupci Hodnota smlouvy objeví částka
  – uvádět při zveřejňování smlouvy do položky Textové označení podrobnější popis, nikoli jen, Smlouva o dílo
  – uvádět i v případě Smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem jméno a příjmení nabyvatele, jak to uvádějí jiné obce
  – vytvořit pokyn, jak pojmenovávat soubory se smlouvami (každá smlouva má své číslo) – tedy pojmenovávat unikátněji než smlouva
  – používat OCR, aby bylo možné ve smlouvách (inteligentně) vyhledávat

              – souvisí s bodem 15 …

  – Kontrola vybraných zakázek zejména zakázek IT (instalace nových počítačů, likvidace starých HD, mobilní aplikace ?podnikaní?, optimalizace tiskových služeb?) nebyla ještě dokončena.         …

  – Nový web radnice www.ipetka.cz  a  je možné do 31. 10. navrhovat jeho úpravy.
  KV bude sledovat zlepšování registrů zejména samosprávy. …

  – KV nabídl pro KMČ k tématu uspořádat diskusi a presentaci s firmou http://www.ministr.cz/ , firmou BITEST apod.

  – Registr památek (tabulka cca 130 objektů) pro web radnice P5 je již déle hotov, ale stále není zveřejněn údajně pro chybějící kvalitnější fotografie památek, ačkoli tabulku jde zveřejnit a postupně fotografie a další údaje doplňovat.
  Kontrola projektu oprav čínského pavilonku Cibulky trvá.
  KV nabídl pro Bertramku součinnost ve vyjednávání s majitelem o spolupráci.
  KV bude nadále sledovat jednání o revitalizaci památek (např. usedlosti Skalka, Turbová, aj.)  

  – KV připomínkoval Zakládací listinu VIC a některé návrhy KV byly zapracovány do

  dokumentu. KV požádal VIC o zprávy za rok 2016, programu 2017 a přehled provedených akcí s indikátory.

  KV ve spolupráci z Výborem komunikace navrhl zlepšení procesů do jednacího řádu výborů (odpovědnost a termíny předání usnesení výborů a komisí odpovědným radním a úředníkům).

  KV diskutuje zlepšení návrhu ?Pravidel dotací, darů a spolupořadatelství?.

  – Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. http://www.mvcr.cz/clanek/otevrena-data.aspx Konkrétně jde o různé statistiky, rozpočty, přehledy, databáze apod.

  ÚMČ P5 zaslal do systému MV ČR zatím jen jednu sada otevřených dat (Faktury  za rok 2015 http://opendata.praha.eu/dataset/p5-kniha-dorucenych-faktur ).  Metodiku a Stav rozvoje  lze sledovat  na http://opendata.gov.cz/standardy:vytvoreni-publikacniho-planu. KV požádá OIN resp. tajemníka ÚMČ a odpovědného radního (RNDr. Palovský) o informaci o stavu rozvoje otevřených dat  – http://www.otevrenadata.cz/

  – MČ Praha 5 je zakládajícím členem iniciativy www.otevrenamesta.cz a platí příspěvek přes 100 tis Kč ročně. Iniciativa provozuje konferenci.  Nový zástupce v iniciativě za MČ P5  je nový radní RNDr. Radomír Palovský.

  KV ho žádá o informaci hodnocení přínosu iniciativy pro zlevnění IT systémů radnice MČ P5 v roce 2016 a 2017.

  – VOR 2015 konsolidoval  vzorek registr petic z webu (https://praha5.cz/cs/sekce/petice/) a přehledná informace je na https://praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210798-aktivita-transparence2-zlepseni-registru-petic

  KV doporučuje pro nový … na novém webu radnice P5 strukturu registru interpelaci (https://praha5.cz/cs/sekce/interpelace/ ).
  KV požádal organizační oddělení ÚMČ P5 o přehlednou tabulku petic, doručených na MČ P5 2015-2016-2017 (kdy byla doručena, počet petentů, kdy bylo kým a jak odpovězeno).

   KV a výbor komunikace požadoval od kanceláře tajemníka zlepšení podrobnosti zprávy za rok 2016 k zákonu  106/99 ? nedokončeno.

  – KV požádal o krátkou informaci o stavu pilotního procesu PaRoz  odpovědné pracovníky úřadu MČ a VIC (Mgr. Ciml-Preislerová, Bc.Vernerová).

  1. ? Kontrola probíhá (souvisí s kontrolou kvality registru smluv) ? např. smlouva  na Motolskou skládku nemá zveřejněn položkový rozpočet ? viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1708170

  – KV již obdržel informaci od Bc. Zemana, vedoucího odboru správy veřejného prostranství a zeleně: V současné době P5 vlastní 240 květináčů a je možné odprodat 61 kusů, které již nejsou součástí projektu. Odprodáno bylo dosud 5 kusů květináčů. Udržitelnost projektu “Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze 5” je do 7. 8. 2018 a vztahuje se na 179 květináčů. Finanční náklady na přesun květináčů z důvodů havárií či plánovaných výkopových prací závisí na vzdálenosti, na kterou jsou převáženy, velikosti převáženého květináče a potřebě konkrétní techniky. Jedná se o částku cca 10.000,-Kč za jeden přesun květináče.  

  – KV rozebral rizika smlouvy, která bude vypověditelná od listopadu 2017, pokud investor nesplní podmínky smlouvy. Prodloužení smlouvy neschválil Výbor územního rozvoje MČ Praha 5.

  KV již od 2013, 2014 vyhodnocoval podíly na dotace (granty), dary, spolupořadatelství ? informace jsou ve skladu dokumentů na Intranetu KV.

  OLEG připravil 2017 návrh Směrnice přidělování dotací, darů a spolupořadatelství ? KV konstatoval, že ve Směrnici ještě chybí pravidla pro ?spolupořadatelství? a přílohy směrnice, dále elektronické formuláře žádosti a ve smlouvách povinnost zveřejnit výsledky vytvořené za veřejné finance. KV bude spolupracovat s oddělením kontroly a auditu MČ P5 na zlepšení kontrol zpráv o využití dotací, darů aj. 

KV hlasoval v každém bodě zvlášť

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě