2. Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 24. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. Kontrolní výbor ZMČ Praha 5 diskutoval stav plnění úkolů a usnesení KV

          

  1. I.              Bere na vědomí   

   

  1. 1) Kontrola efektu vybraných právních služeb a soudních sporů za rok 2016 –   Smetana, Velek, Fiřt

   2) Kontrola efektu vybraných studií a znaleckých posudků – Smetana, Velek
    
   3) Kontrola provozu registru smluv – Pokorná, Velek
    – kontrola probíhá (prověřit přes RMČ, KIT stav spolupráce s www.otevrenamesta.cz (radnice P5 je zakládacím členem)

   4) Kontrola procesů vybraných veřejných zakázek – Pokorná, Havlová, Smetana Velek,
   – zjistit, zda se ÚMČ P5 řídí doporučením KV pro větší transparentnost zadávat veřejné zakázky od 100 tis. do 2 mil. Kč na elektronická tržiště (brzo bude povinný systém NEN ? viz https://nen.nipez.cz/, který spravuje MMR. Informační systém o veřejných zakázkách na webu MMR vychází z NEN. Všechny další elektronické nástroje pro nabízení veřejných zakázek následně čerpají z NEN nebo portálu MMR.

  – vyžádat z OKI počty výběrových řízení a zakázek z roku 2016, které byly/nebyly zadávány přes systém NMN, resp. ISVZ MMR, portál zakázek MHMP, portály GEMIN,TENDERMARKET, EZAK apod.

  5) Kontrola stavu příprav a nákladů nového webu radnice ? Velek, Cais, Pokorná?
   – prověřit stav příprav a uspořádat diskusní seminář (např. s OKI, Výborem komunikace, KIT) pro zastupitele a zainteresovanou veřejnost

  6) Kontrola a návrh zlepšení zveřejňování dokumentů, videa, stenozáznamů, hlasování jednání ZMČ ? Velek (radní IT, tajemník ÚMČ, odbor KMČ)
  – KV doporučuje RMČ P5, aby ÚMČ (KMČ) zajistila zveřejňování videa, stenozáznamů, hlasování, dokumentů jednání ZMČ P5 na webu radnice (při splnění všech zákonných podmínek ochrany osobních dat).

   

  – Předseda KV projedná s tajemníkem ÚMČ žádost o souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ  s archivací a zveřejňování dat ze zasedání ZMČ P5 a  předpis ochrany osobních údajů na ÚMČ.

   

  – Předseda KV zašle pro ilustraci členům KV a KIT přes úschovnu video, steno záznam, hlasování  ze zasedání ZMČ P5 dne 30.3.2017.

  7) Kontrola stavu přípravy registru památek a stavu vybraných památek (např. Skalka, Bertramka, Cibulka) – Endal, Havlová, Velek
   – registr památek pro mapu připravuje OKI a OÚR (Ing. Miloslav Palavský) ve spolupráci s IPR –  možná presentace památek v mapách IPR

  – sledovat stav vybraných památek (např. Skalka, Bertramka)

  – kontrola průběhu oprav Čínského pavilonku usedlosti Cibulka (projekt oprav, náklady)

  8) Kontrola dodržování a návrhy na zlepšení jednacích řádů samosprávy, organizačního řádu a předpisů ÚMČ P5 – Pokorná, Velek
  – Výbor komunikace doporučil zlepšení jednacích řádů ZMČ, výborů a komisí z hlediska procesů komunikace uvnitř radnice a spolupráce s občany (viz část usnesení VKOM)

  9) Kontrola rozvoje sad otevřených dat MČ P5 (Publikační plán otevřených dat) – Pokorná, Velek, Cais, Čahoj
  – prověřit Publikační plán otevřených dat na radnici P5 (porovnat sady s dobrou praxí MHMP a národním katalogem otevřených dat). V ČR má správu nad Národním katalogem otevřených dat MVCR, viz https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/97898/. Úřad MČ Prahy 5 dodává data do pražského katalogu otevřených dat, viz: http://opendata.praha.eu/, který nahrává každý den data do národního katalogu. ÚMČ P5 chybí ?Publikační plán otevřených dat? viz https://opendata.gov.cz/vzor:start, kde jsou uvedeny příklady datových sad (lze zveřejnit i sady, mimo vzor) a vyjasňuje kompetence, termíny, odpovědnost, periodicity aktualizace dat atd.).

  10) Kontrola efektu iniciativy “Otevřená města” – Pokorná, Velek, Cais, Čahoj
   – prověřit náklady a přínos členství ve spolku www.otevrenamesta.cz pro radnici MČ Praha 5

  – prověřit odběr informací zastupitelů z e-konference

  11) Kontrola dodržování zákona při vyřizování petic občanů na RMČ a ZMČ P5, interpelací a registru žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – Endal, Velek, Cais, Smetana
  – zvážit další postup (MHMP, MV ČR apod.) za porušování zákona o Praze (přes 3 měsíce  a urgence nejsou zodpovězeny interpelace směřované na tajemníka úřadu)

  – nejsou zveřejněny Pololetní zprávy RMČ

   

  12) Kontrola přípravy administrace participativního rozpočtu (VIC) – Karel Klíma, Velek, Hana Dušková
  – web https://participativnirozpocet.praha5.cz/  https://www.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/7088
  – kontrola zajištění: ředitelka VIC, koordinátorka PaR P5 Karolína Preislerová, prodloužení termínu podávaní návrhů projektů

  13) Kontrola procesu revitalizace skládky Motol – Smetana Havlová, Zapletal Velek

  KV žádá odd. veřejných zakázek o poskytnutí kompletní nabídky vítězné firmy, která bude uložena k nahlédnutí členům KV u tajemnice KV.

   

  Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

  14) Kontrola stavu přípravy redukce protiimisních “květináčů” – Endal, Smetana, Velek,
  –  zjistit stav příprav redukce počtu a náklady (radnice vlastní cca 277 květináčů, doporučení pracovní skupiny 2013 je na intranetu https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/kontrolni-vybor/kvetniky )
   
  15) Kontrola stavu realizace projektu “Vyhlídkové kolo na náplavce” – (listopad 2017) – Fiřt, Velek, Havlová
  – průběžně sledovat, zda firma Timsbury Capital, s.r.o. již podala žádost o územní řízení na OSI. KV kontrolu smlouvy otevře v listopadu 2017.

  – RMČ neotevřela téma placení nájemného dle smlouvy

  16) Kontrola registru dotací, darů a příspěvků na spolupořadatelství za 2016 – Pokorná, Velek

  – Starší data 2011-2014 (grantů, darů, spolupořadatelství) jsou na intranetu KV https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/kontrolni-vybor

  – Prověřit a domluvit s ekonomickým odborem přehlednou sestavu registru dotací, darů a příspěvků na spolupořadatelství, záštity za 2016  pro nový web

   

   

  – požádat RMČ o aktuální verzi metodiky Výběrových řízení (VZ) pro členy KV.

   

  – poslat zakládací listinu/”statut” VIC s poznámkami členům KV

   

  – poslat položkový rozpočet vítězné firmy na rizikovou studii Motolské skládky.

   

  – poslat  přes úschovnu stenozáznam, tabulku hlasování a video ze ZMČ 30. 3. 2017.

   

  KV doporučuje zastupitelstvu, aby zakládací listina Informačního centra (VIC) obsahovala transparentní účet VIC, aby dozorčí a správní rada VIC byla složena pouze ze zastupitelů a jejich mandát ve správní/dozorčí radě končil s volebním obdobím, aby přílohou zakládací listiny VIC byla pracovní smlouvu s ředitelkou VIC.

  Radní Trojánek odložil úkol ZMČ předložení opravené Zakládací listiny do června 2017 a KV probere téma 15. 5. případně 12.6. tj. před  jednáním ZMČ 20. 6. 2017.

Úkoly a body hlasovány samostatně