3. Kontrola plnění plánu KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2016

09/02/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 16. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění plánu KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2016

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. KV bere na vědomí informace o plnění plánu KV a informace z PS:


  (pracovní skupina: Jan Smetana-vedoucí, Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal, Ondřej Velek, Mirka Havlová)

  Jan Smetana informoval KV: v této chvíli se čeká, jak budou položeny nabídky firem, pan Smetana zaslal členům veškeré podklady k tématu skládka Motol.

  – návrh předsedy umístit článek pana Vejmelky do časopisu iPětka.

   

  Kontrola zveřejňování informací MČ Praha 5 (portál samosprávy, úřední deska); 

  Kontrola zveřejňování zápisů, pololetních zpráv výborů, usnesení RMČ a ZMČ P5;

  Kontrola a návrh zlepšení Registru podnětů občanů MČ Praha 5;

  Kontrola a návrh zlepšení kvality vyřizování žádostí dle Zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejňování odpovědí na webu MČ Praha 5
  Např. zpráva k zákonu 106/99 obsahuje jen obecné informace o počtech žádostí a chybí popis problémů a témat žádostí. U registru podnětů je možné využít dobrý model www.dotazy.praha.eu.

  Kontrola probíhá přípravou tabulky nedostatků a návrhů zlepšení pro jednotlivé registry a funkcionality. PS KV uvítá připomínky k webu od všech členů KV.

  – špatný registr petic


  Kontrola bezpečnosti a hospodaření v areálu Žvahov
  (pracovní skupina: vedoucí Ondřej Velek, Jan Smetana, Jan Vejmelka, Josef Fiřt, Mirka Havlová)
  Kontrola Hospodaření – náklady AUSTIS – správa/vrátný, nájmy od DANTIK, TCP, T-mobile, ad hoc nájemníků (sport/muzika/kroužky)
  Kontrola zakázky studie posouzeni variant nástavby tělocvičny  (800 tis. Kč smlouva,  výstup: posudek statika, nabídka alternativního posudku  cca 150 tis. Kč)

  Kontrola odpovědi na Petici za záchranu Taneční konzervatoře dne 12. 9. 2016 podáno na podatelnu panem Ing. Vejmelkou, dne 14. 9. 2016 předáno k vyřízení KST. Odpověď nebyla poskytnuta do 30ti dnů od podání. Dle sdělení pana Vejmelky dostal příslib, že bude odpovězeno, zaslal i na e-mail radnímu Ing. Richterovi. Odpověď nedostal. Urgováno i na ZMČ dne 22.11.2016. Petice nebyla do 12.12. zveřejněna v registru petic. Dne 5.1.2017 odpověď starosty panu Vejmelkovi.

  Zařadit do plánu 2017 Kontrolu zdůvodnění podání výpovědi TCP Radou MČ P5 – projednání v komisích/výborech, argumenty, pozvat na PS KV představitele firmy DANTIK – Schůzka PS dne 17.1.2017 od 9:00 hod. kancelář č. 025.

  … Kontrola stavu zavádění veřejného Registru smluv na ÚMČ Praha 5 
  (pracovní skupina: vedoucí Ondřej Velek, Radomír Palovský, Martina Pokorná)
  Ke dni 1.7.2016 vstoupil v platnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který radnici ukládá povinnost zveřejňovat smlouvy v rozsahu dle zákona.

  Rada P5 hodlá provoz registru veřejných zakázek zajistit prostřednictvím upgrade elektronického tržiště fy. Gemin E-ZAK https://zakazky.praha5.cz/ a nových modulů Registr smluv a Termínovník.

  Poskytovatelem služby E-ZAK má být společnost Syntaxit, s.r.o. Je třeba vyškolit úředníky. Pan předseda zjistí více informací od paní P. Tesařové.

  Kontrola plnění smlouvy na systém ISO 9001 (náklady a přínosy)
  (pracovní skupina: vedoucí Viktor Cais, Josef Endal, Ondřej Velek, Jan Smetana, oddělení interního auditu)
  Předseda KV připravuje požadavek na ekonomický odbor, aby PS KV mohla sestavit přehled nákladů na zavedení a udržování systému ISO 9001 od roku 2006. Alternativa systému ISO je CAF  – kontrola důvodů odmítnutí projektu od MHMP Radou.

  – pan Cais dodá seznam závad, byly schváleny nápravy nalezených závad, nyní je rozpracován plán pravidelných kontrol systému ISO, recertifikace proběhne na podzim 2017

  … Kontrola vybraných výběrových řízení a veřejných zakázek
  (pracovní skupina: vedoucí Ondřej Velek, Jan Smetana)
  – vybráno 5 malých zakázek:

  1) @CONSULTING s.r.o. – instalace SW na nová PC, migrace dat a aplikací, likvidace dat z HDD (120 tis vs. 10 tis.), Katalog IT služeb

  2) SYNTAXIT s.r.o. – systém E-ZAK/ elektronické tržiště GEMIN

  3) ASISTENČNÍ CENTRUM – systém podpory podávání projektů

  4) XEOS systems –  mobilní a fixní hlasové služby, ICT strategie

  5) Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Interaktivní mapa obchodu a služeb na P5 (více datových vrstev, mobilní verze, kontrola kvality a testování aktualizací mapy – portály www.praha.euwww.seznam.cz  aj. mají dobře zaveden systém evidence firem), vyjasnit  duplicity map na portálu P5 http://obchodysluzby.praha5.cz/ , http://mapa.praha5.cz/
  KV se seznámil s náhledem Mapy obchodu a služeb, zlepšení mapy dle připomínek.

  Kontrola rizik smlouvy se společností Timsbury Capital, s.r.o. na vyhlídkové kolo (důsledky na MČ Praha 5)
  (pracovní skupina: vedoucí skupiny Mgr. Fiřt, Mgr. Smetana, Ing. Velek)
  V případě vypovězení smlouvy sankce a případný dopad na rozpočet MČ Praha 5, zjištěna nevýhodnost pro MČ P5, návrh na odpovědnost rady za schválení (osobní jednání s předkladatelem (Ing. P. Richter).
  – pan Fiřt po vypracování posudku na smlouvu nedoporučuje nechat zadat další posudek na smlouvu
  – Kontrolní výbor se seznámil se smlouvou a riziky, které může vyvolat, považuje ji za špatnou a nevýhodnou.

  – pan Fiřt do příštího zasedání KV vypracuje stručný výtah svého rozboru ke smlouvě na vyhlídkové kolo – bude doplněn do zprávy o činnosti KV za II. pololetí.

  – téma smlouvy na vyhlídkové kolo bude odloženo na 2.11.2017, čeká se na vyjádření všech příslušných orgánů.

Navrhuje:

 1. Radě MČ Praha 5, aby byl člen Kontrolního výboru ZMČ P5 Mgr. Jan Smetana členem výběrové komise na veřejnou zakázku Skládka Motol.

  Usnesení bylo schváleno dne 16.1.2017 – 7/1/2 hlasy

Pověřuje:

 1. předsedu KV předjednat zadání revizního posudku (z rozpočtu KV např. na ČVUT Kloknerův ústav) na účelnost a cenu statického posudku na dostavbu tělocvičny v areálu Pod Žvahovem a předložit KV informaci 16. 1. 2017.

  Usnesení bylo schváleno dne 12.12.2016 –  7/0/0 hlasy.

   

Doporučuje:

 1. pro větší transparentnost dávat všechny veřejné zakázky do 2 mil. Kč na elektronické tržiště GEMIN nebo TENDERMARKET.

  Usnesení bylo schváleno dne 12.12.2016 – 7/0/0 hlasy. 

   

Pověřuje:

 1. předsedu, aby získal více informací od právního oddělení o smlouvě s Timsbury Capital, s.r.o. na vyhlídkové kolo.

  Usnesení bylo schváleno dne 16.1.2017 – 10/0/0 hlasy

KV hlasoval o každém bodě zvlášť

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě