2. Plnění plánu kontrol KV ZMČ P5 za II. pololetí 2016

01/12/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 14. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/2/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Plnění plánu kontrol KV ZMČ P5 za II. pololetí 2016

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. informace o plnění … a informace z pracovních skupin:

  Kontrola smluv, smluvních závazků a výběrových řízení skládky Motol
  (pracovní skupina: Jan Smetana-vedoucí, Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal, Ondřej Velek, Mirka Havlová)
  Jan Smetana dodá podklady a zprávu o kontrole, až bude vypsána veřejná zakázka na analýzu skládky, informuje ZMČ P5 a KV. Jan Smetana bude formalizovat pracovní skupinu, zasílat pozvánky s termínem a podklady k problematice skládky Motol. Jiří Vejmelka slíbil zaslat e-mailem svůj článek (viz příloha zápisu).

   

   

  Kontrola zveřejňování informací MČ Praha 5 (portál samosprávy, úřední deska); Kontrola zveřejňování zápisů, pololetních zpráv výborů, usnesení RMČ a ZMČ P5; Kontrola a návrh zlepšení Registru podnětů občanů MČ Praha 5; Kontrola a návrh zlepšení kvality vyřizování žádostí dle Zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejňování odpovědí na webu MČ Praha 5
  Kontrola probíhá přípravou tabulky nedostatků a návrhů zlepšení pro jednotlivé registry a funkcionality. Např. zpráva k zákonu 106/99 obsahuje jen obecné informace o počtech žádostí a chybí popis problémů a témat žádostí. U registru podnětů je možné využít dobrý model www.dotazy.praha.eu.  PS KV uvítá připomínky k webu od všech členů KV.

   

  Kontrola bezpečnosti a hospodaření v areálu Žvahov
  (pracovní skupina: vedoucí Ondřej Velek, Jan Smetana, Jan Vejmelka, Josef Fiřt, Mirka Havlová)
  KONTROLA BEZPEČNOSTI areálu ? PS KV vyhodnotila podle knihy vrátného počet vjezdů aut firmy DANTIK (v září 105 aut, v říjnu 323 aut, v 1. týdnu listopadu 57 vjezdů aut). PS KV navrhne odstranění nedostatků v předpisu pro vjezd aut do areálu.
  KONTROLA STAVEBNÍCH ZAKÁZEK – PS KV prověří zadání, cenu a závěr posudku na možnou nástavbu tělocvičny. Tajemnice vyžádá posudek od p. Vokouna. PS KV požádá příslušný odbor o odhad nákladů na opravu pavilonu po firmě DANTIK na potřebnou tělocvičnu.

  usnesení nebylo schváleno, hlasování 5/3/2

  PS KV překontrolovala nabídku pronájmu části pavilonu TESKO ze srpna 2016 a následný nesouhlas RMČ s pronájmem, který způsobil ztrátu příjmů z nájmu pro MČ a komplikuje provoz nájemníka školy (konzervatoř TCP).

  usnesení nebylo schváleno, hlasování 5/1/3

  Členové KV se seznámili s právními posudky pro mimosoudní vyrovnání za rekonstrukce jídelny 2005 -2007, rekonstrukce toalet 2014, které provedla na vlastní náklady privátní konzervatoř TCP. 

   

  PS KV porovná náklady správy areálu firmou CENTRA a AUSTIS.

  PS KV si vyžádá projekt vybudování sprch ve východní části budovy v suterénu a zkontroluje odstranění stavebních závad areálu  (chybějící  topeni ve sprchách).

  PS KV si z úřadu vyžádá a zkontroluje podklady zakázky na posudek možné dostavby tělocvičny na stávající tělocvičně (zakázka cca 600 tis. Kč).  
  PS požádá úřad o projekt revitalizace zahrady pro děti a projekt zateplení budov školy.

   

  Kontrola stavu zavádění veřejného Registru smluv na ÚMČ Praha 5
  (pracovní skupina: vedoucí Ondřej Velek, Radomír Palovský, Martina Pokorná)

  Ke dni 1.7.2016 vstoupil v platnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který radnici ukládá povinnost zveřejňovat smlouvy v rozsahu dle zákona. Rada P5 hodlá provoz registru veřejných zakázek zajistit prostřednictvím upgrade elektronického tržiště fy. Gemin E-ZAK https://zakazky.praha5.cz/ a nových modulů … a  … . Poskytovatelem služby E-ZAK má být společnost Syntaxit, s. r. o.

   Kontrola plnění smlouvy na systém ISO 9001 (náklady a přínosy)
  (pracovní skupina: vedoucí Viktor Cais, Josef Endal, Ondřej Velek, Jan Smetana, oddělení interního auditu)
  Viktor Cais informoval KV o zaškolení 2 pracovnic a následně cca 10 lidí na systém GINIS pro zlepšení spisové služby a plnou implementaci ISO 9001.
  Předseda KV připravuje požadavek na ekonomický  odbor, aby PS KV mohla sestavit přehled nákladů na zavedení a udržování systému ISO 9001 od roku 2006.
    
    …
   Kontrola vybraných výběrových řízení a veřejných zakázek
  (pracovní skupina: vedoucí Ondřej Velek, Jan Smetana)
  Předseda KV vyžádal z ekonomického odboru přehled faktur v oblasti IT za leden až září 2016, ze kterých PS KV navrhne 2-3 zakázky vhodné pro kontrolu (návrh viz zvýrazněné řádky v XLS tabulce faktur v příloze).

  Seznam faktur zašle tajemnice KV všem členům KV k případnému doplnění vhodných zakázek pro kontrolu.

         

  II.         KV Schvaluje   

  1.         zařazení do plánu kontrol na prosinec 2016 kontrolu … (např. v případě vypovězení smlouvy sankce a případný dopad na rozpočet MČ Praha 5).
  Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

    

  KV hlasoval zvlášť o jednotlivých usneseních

Schvaluje:

 1. zařazení do plánu kontrol na prosinec 2016 – Kontrolu smlouvy na vyhlídkové kolo, její realizace a důsledky na MČ Praha 5 se společností Timsbury Capital, s.r.o.

  – obrovské sankce za vypovězení smlouvy firmě Timsbury Capital, s.r.o.

  – právní analýza, jaký to může mít dopad na rozpočet MČ Praha 5

   Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě