1. Diskuse programu KV, úkolů a termínů jednání, různé

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru otevřená radnice ZMČ Praha 5

Diskuse programu KV, úkolů a termínů jednání, různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. Představení nově zvolených členů Kontrolního výboru ZMČ P5
  2. Návrh předsedy KV na zlepšení Statutu KV ZMČ Praha 5
  3. Úkoly podle Plánu kontrol KV ZMČ P5 v roce 2015 a I. pololetí 2016 a jejich zveřejnění na webu MČ Praha 5.

Pověřuje:

 1. předsedu a tajemnici KV,

  1. předložit k další diskusi KV návrh na doplnění Statutu KV
  2. vyžádat podklady od bývalých garantů úkolů KV a dokumentaci od bývalého předsedy KV. Podklady zpřístupnit pro členy KV ve skladu na Intranetu KV.
  3. připravit k diskusi KV návrh témat do Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2016. KV na jednání v červnu navrhne garanty k jednotlivým úkolům a předloží Plán KV na ZMČ.    

Volí:

 1. ověřovatele 5. zápisu KV ZMČ P5 pana Mgr. Jana Smetanu

Schvaluje:

 1. termín dalšího zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5, které se bude konat dne 16.5.2016 od 16:00 hodin v místnosti č. 611.

Bere na vědomí:

 1. 5.KV  jednal v plánovaném termínu ale ve změněném složení po Zastupitelstvu 28.4.2016. Martin Slabý, Jan Trojánek a Tomáš Homola se stali členy Rady MČ.

  Novými členy KV jsou Jan Smetana, Karel Klíma, Marie Sternová, Viktor Cais, Josef Endal, Radomír Palovský.

   

  Tajemnice KV zajistí přístup na Intranet (do skladu dokumentů KV apod.) pro nové členy a nového člena KV Josefa Fiřta (občan za KDU-ČSL). 

   

  Proběhla diskuse ke Statutu KV ZMČ Praha 5 a jeho zveřejnění na webových stránkách KV ZMČ Praha 5.

   

  Proběhla  diskuse členů KV ZMČ Praha 5 k bodům Plánu kontrol KV na 1. pol.2016:

  KV naváže na schválený Plán práce KV a prodiskutuje jej na dalším jednání 16. 5. 2016 a současně prodiskutuje stav plnění úkolů a návrh další práce.

  Proběhla diskuse o navázání Návrh garantů jednotlivých úkolů:

   

  Lucie Vávrová se nabídla jako garant pro kontrolu:

  Hospodaření se sociálními byty podle pravidel přidělování sociálních bytů MČ Praha 5

  Viktor Cais, Ondřej Kreidl a Josef Endal  se nabídli převzít garanci nad úkolem:

  Kontrola efektivity systému ISO 9001 a jejího uplatnění v MČ Praha 5.

  Lucie Vávrová se nabídla převzít s Ondřejem Velkem garanci úkolu:

  Kontrola postupu likvidace Společného azylového domu, o.p.s.

  Marie Sternová se nabídla spolupracovat jako další garant na úkolu:

  Kontrola vybraných veřejných zakázek malého rozsahu.   

   

  Jan Smetana se nabídl být garantem nového úkolu:

  Kontrola všech smluv, smluvních závazků a výběrových řízení u tzv. skládky Motol. 

   

  Předseda a tajemnice KV vyzvou další zastupitele MČP5 navrhovat další vhodná témata pro kontroly KV na 2. pololetí 2016. 

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy