15.9.2011 (19)

Zápis č. 19

z jednání

Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5 konaného dne 15.9.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha,., JUDr. P. Lachnit, MUDr. A. Marinov, M. Kukrle,

 

Hosté: Mgr. R. Havlinová, Ing. O. Velek, Th. Mgr. P. Šáchová

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., Mgr. T. Hradílková, Mgr. L. Vávrová, Ph

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:

1)      Zahájení jednání

 

2)      Schválení programu

 

3)      Schválení zápisu z jednání Soc. a zdrav.výboru ze dne 1.9. 2011

 

4)      Projednání 1 žádosti o poskytnutí Tísňové péče Areion

5a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři (3 žádosti)

 

5b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (6 žádostí)

 

5c) Projednání žádostí o poskytnutí integračního bytu podle Varianty č. I.

us. vlády ČR č. 543 ze dne 14. května 2008 (3 žádostí)

 

5d) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

(2 žádosti)

 

5e) Projednání žádosti o úpravu zařizovacích předmětů v bytě v majetku

MČ Praha 5 ze zdravotních důvodů (1 žádost)

 

5f) Projednání žádosti o úhradu nákladů za připojení elektroměru

(1 žádost)

 

6) Různé

 

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 7/0/0

Ad 3) Schválení zápisu z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 1. 9. 2011

 

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru konaného 1. 9. 2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 7/0/0

ad 4) Projednání 1 žádosti o poskytnutí Tísňové péče Areion

Předsedkyně SV předložila členům výboru k projednání žádost o připojení Tísňové péče AREÍON pro 1obyvatelku MČ Praha 5, narozenou v roce 1926.

Členové SV návrh projednali a doporučili zařízení Tísňové péče AREÍON žadatelce poskytnout.

Předsedkyně SV o této skutečnosti bude informovat Život 90, o. s., které je provozovatelem tísňové péče a žadatelku.

Hlasování: 7/0/0

 

 

Ad 5a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit oba žadatele do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“ s tím, že o řešení situace rodiny bezbariérovým bytem bude požádán MHMP.

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 7/1/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 7/0/1

 

 

 

Ad 5b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 16 bodů.

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky o výjimku z pravidel zamítnout.

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatele zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

Ad 5c) Projednání žádostí o poskytnutí integračního bytu podle Varianty č. I.

usn. vlády ČR č. 543 ze dne 14. května 2008

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatele zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatele zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelů zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

Ad 5d) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky odkládá na příští zasedání (do vyřešení procedurálních záležitostí týkajících se formy prodloužení/uzavření nájemních smluv uzavřených na dobu určitou).

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatele odkládá na příští zasedání (do vyřešení procedurálních záležitostí týkajících se formy prodloužení/uzavření nájemních smluv uzavřených na dobu určitou)

Hlasování: 7/0/0

 

 

Ad 5e) Projednání žádosti o úpravu zařizovacích předmětů v bytě v majetku MČ

Praha 5 ze zdravotních důvodů

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatelky do provedení místního šetření vč. popisu aktuální bytové situace (počet členů domácnosti, aktuální stav bytu).

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

Ad 5f) Projednání žádosti o úhradu nákladů za připojení elektroměru

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky předložit k projednání Hospodářskému výboru

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

Ad 6) Různé

Žádost o poskytnutí obecního bytu ze sociálních důvodů

–         ved. Sociálního odboru Mgr. Jana Koričová informovala členy výboru o výsledcích místního šetření v rodině

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 7/0/0

 

Zapsal: Roman Kobza                                                       Ověřila: Ing. Vlasta Váchová