15.10.2009 (9)

14/01/2010
Zápis č. 9. zasedání Sociálního výboru konaného dne 15. 10. 2009
Přítomni: Ing. V. Váchová, PhDr. M. Kudrys,  B. Altner, R. Peterková,  Mgr. J. Koričová
Omluveni:Mgr. L. Vávrová PhD., J. Matoušková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová,
E. Kalhousová
Host: Mgr. Alena Sedlačíková
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Činnost sociální poradny OSO, Mgr. Alena Sedlačíková
4) Tísňová péče AREÍON
5) Různé
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání zahájila Ing. V. Váchová, současně přivítala Mgr. Sedlačíkovou ze sociální poradny.
ad 1)
Schválení zápisu z 8. zasedání výboru
Hlasování: 4/0/0
ad 2)
Schválení programu.
Hlasování: 4/0/0
ad 3) Činnost sociální poradny OSO
Mgr. Alena Sedlačíková informovala o provozu sociálně právní a pracovně právní poradny za období od září 2008 do září 2009.
Poradna poskytuje své služby každé úterý v měsíci v dopoledních hodinách, a to od 14. 00 hod. do 18. 00 hod., pokud je třeba a po dohodě s klientem i v jiném čase. Poradna se řídí zásadou pomoci, poskytnout informaci, ale i klienta dále nasměrovat, aby do budoucna byl schopen samostatného jednání. V případě speciálních dotazů, dostávají klienti kontakt na instituce se speciálním zaměřením, např. Život 90, psychologickou poradnu, Bílý kruh bezpečí, Národní radu zdravotně postižených, Sdružení nájemníků ČR, Ligu vozíčkářů, několika klientům byla poskytnuta i brožura pro osoby zdravotně postižené „Nápadník“.
Nejčastěji řešená problematika
Sociálně právní oblast
důchody – žádosti, odvolání
životní a existenční minimum, hmotná nouze
dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě, sociální příplatek, porodné, rodičovský příspěvek
nároky plynoucí z vyhlášky č. 182/1991 Sb.
kompenzační pomůcky
příspěvek na péči, poskytovatelé sociálních služeb
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením, rekvalifikace
úmrtí v rodině
Pracovně právní oblast
převedení na jinou práci
opatření zaměstnavatele v důsledku krize – krácení mzdy, nepřidělování práce, nucená úprava pracovní doby
výpověď
okamžité zrušení pracovního poměru
ukončení pracovního poměru ve zkušební době
odměňování za práci
dovolená
nemocenské
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
postup podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
postup podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnance při platební neschopnosti
Ostatní
rodinné a občanské právo
bytová problematika
kontakt s úřady
kontakt s jinými poradnami
alkohol a drogy v rodině
domácí násilí
První dvě oblasti se staly zcela běžnou náplní poradny, naopak u části třetí je poradenská činnost daleko složitější a zasluhuje si vždy maximální pozornost a velmi citlivý přístup ke klientovi. V oblasti ostatní se uvedené okruhy navzájem prolínají. Pani Sedlačíková upozornila na bytovou problematiku, každý třetí klient, který navštíví poradnu má problém s bydlením. V uplynulém období poradna řešila otázky privatizace bytového fondu, nyní řeší dopady této privatizace na vlastníky bytů. V oblasti bytové problematiky poradna úzce spolupracuje se Sdružením nájemníků ČR, zejména technické posouzení problému, zastoupení advokátem zaměřeným na bytovou problematiku.
Cílem poradny je pomoc lidem v nelehké životní situaci a toto poslání poradna naplňuje.
ad 4) Tísňová péče AREÍON
Ing. Váchová informovala o dvou žádostech seniorů podaných na sociálním odboru. Obě žádosti budou doporučeny  o.s. Život 90 k instalaci zařízení Tísňové péče.
Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí
ad 5) Různé
Členům Sociálního výboru byl předložen návrh Grantů pro rok 2010 ze sociální oblasti, který byl sestaven na základě schválených pilířů komunitního plánování pro MČ Praha 5.
Usnesení: Výbor bere na vědomí
Příští řádné zasedání je 19. 11. 2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ,
Štefánikova 13, 15, Praha 5
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová           Dne: 15. 10. 2009

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě