15.1.2009 (1)

17/02/2009

Zápis č. 1 zasedání Sociálního výboru konaného dne 15.1.2009.

Přítomni: Ing. V. Váchová, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. A. Grůšová, Mgr. J. Koričová

Omluveni: Mgr. L. Vávrová, PhDr. M. Kudys, B. Alter, Mgr. H. Šupová, E. Kalhousová

Hosté: pí P. Vopeláková – Armáda spásy. Komunitní centrum v Praze 5

pí J. Zaťková, pí A. Merclová – Pečovatelská služba Klamovka – Diakonie ČCS –

SKP v Praze

pí I. Fojtů – ADCH Praha – Dům Gloria

Program: 1) Kontrola zápisu z minulého jednání

2) Schválení programu

3) Informace o činnosti organizací:

a) Armáda spásy. Komunitní centrum, Praha 5

b) Pečovatelská služba Klamovka – Diakonie ČCE – SKP v Praze

c) ADCH Praha – Dům Gloria

Hlasování: pro / proti / zdržel se

Jednání zahájila Ing. V. Váchová

ad 1)

Schválení zápisu z 10. zasedání výboru

Usnesení: Výbor bere na vědomí

ad 2)

Schválení programu.

Usnesení: Výbor bere na vědomí

ad 3)

Na jednání výboru byli pozváni zástupci 3 organizací, které na území MČ Praha 5 aktivně pracují se seniory a poskytují účinnou pomoc matkám s dětmi v nepříznivých sociálních situacích.

a) Armáda spásy. Komunitní centrum v Praze 5, Lidická ul. 18

Činnost KC představila jeho vedoucí, paní Pavlína Vopeláková. Toto zařízení poskytuje své služby především seniorům a invalidním důchodcům, pro které centrum realizuje řadu aktivit (kurzy PC, anglického jazyka, kurzy dietního vaření, vzdělávací kurzy atd.) včetně možnosti zajištění stravování za zvýhodněné ceny. Do těchto aktivit je v současné době zapojeno cca 60 seniorů. Další významnou činností centra jsou aktivity určené matkám s malými dětmi. Těm centrum pomáhá při řešení jejich případných výchovných problémů, pomáhá jim najít uplatnění v pracovním životě atd. Těchto aktivit se zúčastňuje cca 10 matek (kapacitní možnosti centra jsou však vyšší). Další aktivity centra jsou zaměřeny na terénní sociální práci směrem k seniorům a k rodinám s dětmi.

b) Pečovatelská služba Klamovka – Diakonie ČCS – SKP v Praze 5, Pobělohorská 7

O činnosti a poskytovaných službách hovořila vedoucí pečovatelské služby, paní Jarmila Zaťková, která uvedla, že středisko poskytuje sociální, pečovatelské, ošetřovatelské a domácí hospicové služby lidem všech věkových skupin v jejich domácím prostředí. Tyto služby jsou poskytovány celoročně (tzn. i o víkendech a svátcích) a to především směrem k seniorům (včetně pomoci při úklidu domácnosti, zajištění drobných pochůzek i doprovodu při vycházkách). V současné době využívá těchto služeb 22 obyvatel Prahy 5. Další poskytovanou službou je půjčování zdravotních kompenzačních pomůcek. O tuto službu je mezi seniory velký zájem. Ve středisku jsou zřízeny 4 pokoje pro tzv. azylové bydlení matek s dětmi.

c) ADCH Praha – Dům Gloria, Renoirova 7/614, Praha 5

O činnosti tohoto zařízení, které bylo pro veřejnost otevřeno v červnu 2008, hovořila vedoucí stacionáře pro seniory, paní Ivana Fojtů. Zařízení je určeno matkám s dětmi a ženám v těžké životní situaci a zároveň zde byl zřízen denní stacionář pro seniory. Ten je určen seniorům, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale z důvodu zdravotního postižení nebo vysokého věku si nejsou schopni zajistit potřebnou celodenní péči o svoji osobu a cítí se sociálně izolovaní. Denní program stacionáře je zaměřen především na aktivizaci tělesných a duševních sil při současném respektování individuálních potřeb uživatele. Součástí programu je skupinové kondiční cvičení, taneční terapie, trénink paměti, reminiscenční terapie, ale i rukodělné činnosti, společná četba, poslech hudby atd. Kapacita tohoto zařízení je 10 osob, v současné době jej navštěvuje cca 7 seniorů. V případě zájmu může stacionář poskytovat své služby formou celotýdenní péče (o tyto služby projevil zatím zájem pouze 1 senior). Další významnou činností Domu Gloria je azylové zařízení určené matkám s dětmi. O tyto poskytované služby je velký zájem.

Usnesení:

Výbor bere předložené informace na vědomí

ad 4) Různé

Ing. Váchová informovala členy Sociálního výboru MČ P5 o informativní schůzce s ředitelem pobočky ÚP hl. m. Praha pro Prahu 5, na které byla projednána spolupráce při zajištění a realizaci veřejně prospěšných prací na území MČ P5.

Členové výboru na základě této informace diskutovali o velmi neuspokojivém stavu v době posuzování přiznání/nepřiznání příspěvku na péči a zároveň o některých poměrně sporných závěrech šetření lékařů lékařské posudkové služby ÚP hl. m. Praha.

Ing. Váchová informovala členy výboru o změně plánovaných termínů zasedání výboru v 1. pololetí 2009 a to ze 9.4. na 2.4. a z 18. 6. na 25.6. Zasedání Sociálního výboru v těchto termínech se bude konat od 16.00 hod. na Nám. 14. října ve 3. patře, číslo dveří 330.

Příští řádné zasedání je 12.2.2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ.

Zapsala: J. Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová Dne: 15.1.2009

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě