3. Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017 – převod do fondu rezerv

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2018
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017 – převod do fondu rezerv

Finanční výbor

Bere na vědomí:

 1. se závěrečným účtem a s výsledky hospodaření městské části za rok 2017 takto:

  s plněním rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017 v těchto finančních objemech:

  příjmy celkem 992.413.252,55 Kč

  výdaje celkem 820.018.462,24 Kč

  přebytek hospodaření 172.394.790,31 Kč

   

  0

  • s výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2017 takto:

   náklady celkem 425.797.853,86 Kč

   výnosy celkem  649.188.512,49 Kč

   zisk                   223.390.658,63 Kč

    

   0

  • s vyúčtováním finančních vztahů za rok 2017 dle přílohy č. 13 takto:

   A/ povinné odvody do státního rozpočtu v celkové výši 263.693,44 Kč

   B/ povinné odvody do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 237.959,62 Kč

   C/ povinné doplatky od hlavního města Prahy a státního rozpočtu ve výši 294.265,90 Kč

   D/ odvody do rozpočtu městské části od zřízených organizací v celkové výši 4.948.593,48 Kč

   E/ ostatní odvody organizací ve výši 37.328,50 Kč

   F/ převody a odvody MČ Praha 5 v celkové výši 2.841.684,40 Kč

    

   0

  • s ponecháním přebytku rozpočtového hospodaření v hlavní činnosti v celkové výši 174.331.640,73 Kč na základním běžném účtu městské části Praha 5, po provedeném vyúčtování finančních vztahů, ke krytí rozpočtových výdajů roku 2018

   0

  • s výsledky hospodaření organizací zřízených MČ Praha 5 za rok 2017 dle přílohy č. 8 a s příděly do fondů uvedených v příloze č. 9 k závěrečnému účtu městské části

    

   0

  • s ponecháním nevyčerpaných neinvestičních příspěvků z roku 2017 MŠ, ZŠ (zřizovatel MČ Praha 5) takto:

   – MŠ U Železničního mostu 2629, Prha 5 – Smíchov ve výši 70.467,81 Kč v souladu s § 31, odstavec 2, písmeno d), zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění – převod do rezervního fondu příspěvkové organizaci a následně převod do investičního fondu – k posílení zdrojů na financování údržby a oprav majetku

   – ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov – Kořenského ve výši 3.948,76 Kč v souladu s § 31, odstavec 2, písmeno d), zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění – převod do rezervního fondu příspěvkové organizaci a následně převod do investičního fondu – k posílení zdrojů na financování údržby a oprav majetku

   – ZŠ a MŠ Radlice, Radlická 140/115 ve výši 41.355,77 Kč v souladu s § 30, odstavec 2, písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění – převod do rezervního fondu příspěkové organizace – k posílení zdrojů určených k dalšímu rozvoji činnosti organizace – dovybavení nově otevřených tříd na odloučeném pracovišti Na Pláni

   0

  • s navýšením rozpočtu městské části na rok 2018 u příspěvkových organizací takto:

   – Tyršova ZŠ a MŠ, Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 navýšení příjmové části rozpočtu na kap. 0440, § 6402 (finanční vypořádání minulých let), pol. 2229 (ostatní přijaté vratky transferů) o 23,9 tis. Kč, po provedeném odvodu od organizace ve výši 23.837,75 Kč (nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017), při současném navýšení výdajové části rozpočtu na kap. 0440, § 3113 (ZŠ), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 23,9 tis. Kč v roce 2018 na krytí nákladů trvajícího soudního sporu a náhradu platu ředitele školy

   – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, Praha 5, Náměstí 14. října 11 navýšení příjmové části rozpočtu na kap. 0539, § 6402 (finanční vypořádání minulých let), pol. 2229 (ostatní přijaté vratky transferů) o 500 tis. Kč, po provedeném odvodu od organizace (část nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017), při současném navýšení výdajové části rozpočtu na kap. 0539, § 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba), pol. 6351 (investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 500 tis. Kč organizaci v roce 2018, v souladu s § 30, odstavec 4 a § 31, odstavec 2, písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění

    

   0

  • se schválením úhrady vzniklé ztráty v hlavní činnosti MŠ Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 2185 ve výši 8.552,17 Kč z výsledku hospodaření doplňkové činnosti, dosažené organizací za rok 2017 (víceletý projekt Erasmus – devizový rozdíl kurzu)

    

   0

  • s převodem části výsledku hospodaření předcházejících účetních období – hospodářské činnosti ve výši 50 mil. Kč do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5 a následně s provedením rozpočtového opatření číslo 28090 spočívající v navýšení na kap. 1009, § 6330 (převody vlastním fondům), položka 4131 (převody z vlastních fondů hospodářské činnosti) o částku 50 mil. Kč, při současném navýšení na kap. 1009, § 6330 (převody vlastním fondům), položka 5344 (převody vlastním rezervním fondům)

    

   0

  • s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části Praha 5 za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za rok 2017 dle přílohy č. 14, a to bez výhrad

    

   0

  • s návrhem opatření přijatých městskou částí Praha 5 k odstranění nedostatků z přezkoumání hospodaření za rok 2017 uvedená v Nařízení tajemníka č. 1/2018, dle přílohy č. 15

Bere na vědomí:

 1. předložit Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017 ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5

  Zodpovídá: Jan Trojánek, radní MČ Praha 5                        

  Termín plnění: 19.06.2018                        

  0

  • provést rozpočtová opatření dle bodu I.7 a I. 9 tohoto usnesení po schválení v ZMČ Praha 5

   Zodpovídá: Jan Trojánek, radní MČ Praha 5                        

   Termín plnění: 31.07.2018

Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě