2. Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2018
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. Zastupitelstvu MČ Praha 5 schválit Závěrečný účet a výsledky hospodaření městské části za rok 2017 takto:

  plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017 v těchto finančních objemech:

  příjmy celkem 992.413.252,55 Kč

  výdaje celkem 820.018.462,24 Kč

  přebytek hospodaření 172.394.790,31 Kč

 2. schválit výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2017 takto:

  náklady celkem 425.797.853,86 Kč

  výnosy celkem 649.188.512,49 Kč

  zisk 223.390.658,63 Kč

 3. A/ povinné odvody do státního rozpočtu v celkové výši 263.693,44 Kč

  B/ povinné odvody do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 237.959,62 Kč

  C/ povinné doplatky do hlavního města Prahy a státního rozpočtu ve výši 294.265,90 Kč

  D/ odvody do rozpočtu městské části od zřízených organizací v celkové výši 4.948.593,48 Kč

  E/ ostatní odvody organizací ve výši 37.328,50 Kč

  F/ převody a odvody MČ Praha 5 v celkové výši 2.841.684,40 Kč

 4. – MŠ U Železničního mostu 2629, Prha 5 – Smíchov ve výši 70.467,81 Kč v souladu s § 31, odstavec 2, písmeno d), zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění – převod do rezervního fondu příspěvkové organizaci a následně převod do investičního fondu – k posílení zdrojů na financování údržby a oprav majetku

  – ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov – Kořenského ve výši 3.948,76 Kč v souladu s § 31, odstavec 2, písmeno d), zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění – převod do rezervního fondu příspěvkové organizaci a následně převod do investičního fondu – k posílení zdrojů na financování údržby a oprav majetku

  – ZŠ a MŠ Radlice, Radlická 140/115 ve výši 41.355,77 Kč v souladu s § 30, odstavec 2, písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění – převod do rezervního fondu příspěkové organizace – k posílení zdrojů určených k dalšímu rozvoji činnosti organizace – dovybavení nově otevřených tříd na odloučeném pracovišti Na Pláni

 5. navýšení rozpočtu městské části na rok 2018 u příspěvkových organizací takto:

  – Tyršova ZŠ a MŠ, Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 navýšení příjmové části rozpočtu na kap. 0440, § 6402 (finanční vypořádání minulých let), pol. 2229 (ostatní přijaté vratky transferů) o 23,9 tis. Kč, po provedeném odvodu od organizace ve výši 23.837,75 Kč (nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017), při současném navýšení výdajové části rozpočtu na kap. 0440, § 3113 (ZŠ), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 23,9 tis. Kč v roce 2018 na krytí nákladů trvajícího soudního sporu a náhradu platu ředitele školy

  – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, Praha 5, Náměstí 14. října 11 navýšení příjmové části rozpočtu na kap. 0539, § 6402 (finanční vypořádání minulých let), pol. 2229 (ostatní přijaté vratky transferů) o 500 tis. Kč, po provedeném odvodu od organizace (část nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017), při současném navýšení výdajové části rozpočtu na kap. 0539, § 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba), pol. 6351 (investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 500 tis. Kč organizaci v roce 2018, v souladu s § 30, odstavec 4 a § 31, odstavec 2, písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění

 6. schválit úhradu vzniklé ztráty v hlavní činnosti MŠ Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 2185 ve výši 8.552,17 Kč z výsledku hospodaření doplňkové činnosti, dosažené organizací za rok 2017 (víceletý projekt Erasmus – devizový rozdíl kurzu)

 7. celoroční hospodaření a Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za rok 2017 dle přílohy č. 14, a to bez výhrad

 8. opatření přijatá Úřadem městské část Praha 5 za rok 2017 k odstranění nedostatků z přezkoumání hospodaření za rok 2017 uvedená v Nařízení tajemníka č. 1/2018, dle přílohy č. 15

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě