4. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2017

Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 19/4/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2017

Na základě návrhu Odboru majetku a investic je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2017. Po těchto úpravách se celkový plánovaný hospodářský výsledek sníží o 4.950,0 tis. Kč, tj. výsledek hospodaření činí 170.254,0 tis. Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

 1. předložit ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5 návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2017 takto:

  ÚP 39015 – stř. 9013 – snížení celkových nákladů o 3.000 tis. Kč na položce ostatní služby

  – snížení celkových nákladů o 600 tis. Kč na položce odhady, znalecké posudky

  – zvýšení celkových nákladů o 600 tis. Kč na položce odpisy dlouhodobého majetku

  – snížení celkových výnosů o 8.000 tis. Kč na položce výnosy z přecenění reálnou hodnotou

  – zvýšení celkových výnosů o 50 tis. Kč na položce smluvní pokuty a penále

Usnesení bylo schváleno 5/1/0 hlasy