9. Přehled rozpočtových opatření – převod finančních prostředků do Fondu rozvoje bydlení MČ Praha 5, zapojení nedočerpaných prostředků z odvodu z výherních hracích přístrojů /VHP/ z r. 2016, ostatní

06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/9/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled rozpočtových opatření – převod finančních prostředků do Fondu rozvoje bydlení MČ Praha 5, zapojení nedočerpaných prostředků z odvodu z výherních hracích přístrojů /VHP/ z r. 2016, ostatní

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. ZMČ Praha 5 schválit

    1.1. rozpočtové opatření uvedené pod číslem dokladu 27131 v příloze č. 1 – zvýšení příjmové stránky rozpočtu v kapitole 0843 , § 6330, pol. 4131 (převody z vlastních fondů hospodářské /podnikatelské/ činnosti) o částku 21.556,0 tis.Kč (21.555.784 Kč) – finanční prostředky získané z prodeje volných bytových jednotek dle schválení v ZMČ Praha 5, při současném navýšení výdajové stránky rozpočtu na kap. 0843, § 6330, pol. 5349 (ostatní převody vlastním fondům) ve výši 21.556,0 tis.Kč z důvodu převodu finančních prostředků do Fondu rozvoje bydlení MČ Praha 5

    1.2. rozpočtové opatření uvedené pod číslem dokladu 27132 v příloze č. 1 – zvýšení příjmové stránky rozpočtu na kapitole 1009, položce 8115 – třída 8 financování zapojení nedočerpaných finančních prostředků z obdrženého odvodu z výáherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení z roku 2016, při současném navýšení kapitoly 0409, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5901 (Nespecifikované rezezervy) ve výši 8.136,1 tis.Kč

    provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 16 odst. 3 písm. b) 

Bere na vědomí:

  1. podání informace Zastupitelstvu MČ Praha 5 o navýšení rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2017 pod číslem dokladu rozpočtového opatření 3048 z důvodu poskytnutí účelových investičních dotací městské části z rozpočtu hl.m. v celkové výši 257.320 tis.Kč na krytí plánovaných investičních projektů – viz rozpis akcí v příloze č. 2 z důvodu zapojení přebytku hospodaření hl.m. Prahy v roce 2017 (schváleno usn. RMČ č. 30/926/2017 z 19.7.2017) 

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě