10. Úprava rozpočtu roku 2017 – vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 formou neinvestiční dotace

06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/10/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Úprava rozpočtu roku 2017 – vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 formou neinvestiční dotace

Usnesením Rady MČ Praha 5 č. usn. 29/846/2017 z 28.6.2017 byl navýšen rozpočet městské části Praha 5 v měsíci červen/2017 dle pokynu MHMP pod číslem rozpočtového opatření 3040 o částku 19.540,6 tis. Kč, v souladu s ustanovením usnesení ZMČ č. 16/2/2017 ze dne 16.2.2017, bod I.9. Částka byla převedena do rozpočtové rezervy městské části.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. ZMČ Praha 5 schválit

    1.1. rozpočtové opatření uvedené pod číslem dokladu 27126 v příloze č. 1 – snížení rozpočtové rezervy městské části v kapitole 1009, § 6409, pol. 5901 o částku 8.540,6 tis.Kč, při současném navýšení v kapitole 0413, § 3113, pol. 6121 (Budovy, haly a stavby) akce: ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1 – rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. etapa, vč. statiky o částku 8.540,6 tis.Kč, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16, odst. 3, písm. a)

    1.2. ponechání zbývající částky ve výši 11.000 tis.Kč v rozpočtové rezervě v kapitole 1009, § 6409, pol. 5901 na krytí nepředvídaných výdajů dle schválení v orgánech městské části

    1.3. rozpočtové opatření č. 27130, uvedené v příloze č. 2, spočívající v převodu finančních prostředků takto:

    – do Fondu rezerv a rozvoje městské části Praha 5 ve výši 8.540,6 tis.Kč, původně plánovaných na financování realizace akce dle schváleného rozpočtu, z důvodu záměny zdroje krytí (snížení třídy 8 – financování), při současném snížení na podkapitole 0413, § 3113, pol. 6121 (Budovy, haly a stavby) (ÚZ 10) provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16, odst. 3, písm. b) 

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě