6. Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2016

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 13/6/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2016

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. Zastupitelstvu MČ Praha 5 schválit závěrečný účet a výsledky hospodaření městské části za rok 2016 takto:

  plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016 v těchto finančních objemech:

  příjmy celkem 814.021.201,38 Kč

  výdaje celkem 725.393.696,63 Kč

  přebytek hospodaření 88.627.504,75 Kč

 2. výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2016 takto:

  náklady celkem  171.180.519,90 Kč

  výnosy celkem   227.493.833,47 Kč

  zisk 56.313.313,57 Kč

 3. vyúčtování finančních vztahů za rok 2016 dle přílohy č. 13 takto:

  a/ povinné odvody do státního rozpočtu v celkové výši 185.989,65 Kč

  b/ povinné odvody do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 336.440,43 Kč

  c) odvody do rozpočtu městské části od zřízených organizací v celkové výši 3.080.395,87 Kč

  d) ostatní odvody organizací ve výši 165.942 Kč

  e)převody a odvody MČ Praha 5 v celkové výši 1.915.818,44 Kč

 4. převod přebytku hospodaření z hlavní činnosti po vyúčtování finančních vztahů do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000.000 Kč a ponechání zbývající části přebytku rozpočtového hospodaření v hlavní činnosti v celkové výši 39.435.594,10 Kč na základním běžném účtu MČ Praha 5 ke krytí rozpočtových výdajů roku 2017

 5. výsledky hospodaření organizací zřízených MČ Praha 5 za rok 2016 dle přílohy č. 8 a příděly do fondů uvedených v příloze č. 9 k závěrečnému účtu městské části

 6. navýšení rozpočtu městské části na rok 2017 takto:

  a) v příjmové části rozpočtu na kapi. 0440 § 6402 (Finanční vypořádání minulých let) pol. 2229 (Ostatní přijaté vratky transferů) o částku 34,6 tis.Kč, po provedeném odvodu od ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 (nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016) ve výši 34.566,75 Kč a ve výdajové části rozpočtu na kap. 0440, § 3113 (ZŠ), pol. 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) navýšením neinvestičního příspěvku o částku 34,6 tis.Kč ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 v roce 2017 na krytí nákladů trvajícího soudního sporu a náhradu platu ředitele školy

 7. celoroční hospodaření a Závěrečný  účet městské části Praha 5 za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za rok 2016, a to bez výhrad dle přílohy č. 14, zpracované kontrolní skupinou Magistrátu hl.m. Prahy

 8. návrh opatření přijatých městskou části Praha 5 k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za rok 2016 dle přílohy č. 15 tohoto usnesení

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy