2. Rozpočtové opatření v rámci havarijního stavu

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 13/2/2017
Předkladatel:

Rozpočtové opatření v rámci havarijního stavu

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. ZMČ schválení RO spočívajícího v převodu finančních prostředků na “Opravu asfaltového chodníku v parku Klamovka na Praze 5” –  financování bude zajištěno převodem finančních prostředků z podkap. 0241, § 3745, pol. 5169 Nákup ostatních služeb, ORG 41, ÚZ 17 na podkap. 0241, § 3745, pol. 5171 Opravy a udržování, ORG 41, ÚZ 17 v celkové výši 7.169.000,- Kč.

Bere na vědomí:

  1. výběr účastníka v rámci  VZMR s názvem: “Oprava asfaltového chodníku v parku Klamovka na Praze 5” společnost RYKA, s.r.o., se sídlem Mezipolí 14, 141 00 Praha 4, IČO: 257 56 770 s nejnižší celkovou nabídkovou cenou ve výši 5.924.199,83 Kč bez DPH, tj. 7.168.281,79 Kč vč. DPH.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy