5. Úprava rozpočtu roku 2016 – vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 formou neinvestiční dotace

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/5/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Úprava rozpočtu roku 2016 – vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 formou neinvestiční dotace

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. ZMČ Praha 5 schválit rozpočtové opatření uvedené v příloze č. 1 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16, odst. 3, písm. b) a to:

  1.1. RO 3043 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 30.818,1 tis.Kč  Odboru ekonomickému – rozpočtová rezerva

  Navýšení rozpočtu realizováno v měsíci červnu 2016 dle pokynu MHMP, z důvodu nutnosti zajištění konsolidace položek, v měsíci říjnu budou výdaje po schválení v ZMČ zatříděny na konkrétní ODPA a výdajové položky u podkapitol rozpočtu viz bod 2. tohoto usnesení

 2. rozpočtové opatření uvedené v příloze č. 2 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16, odst. 3, písm. a) a to:

  2.1. RO 29172 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 30.818,1 tis.Kč z rozpočtové rezervy Odboru ekonomického do Odboru majetku a investic pro § 3113 (základní školy), pol. 6121 (Budovy,haly, stavby)

 3. rozpočtové opatření uvedené v příloze č. 3 – snížení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b) takto:

  3.1. RO 29173 – převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje městské části Praha 5 ve výši 30.818,1 tis.Kč, původně plánovaných na financování realizace investičních akcí dle schváleného rozpočtu, z důvodu záměny zdroje krytí (snížení třídy 8 – financování), při současném snížení na příslušných kapitolách rozpočtu městské části, paragrafech a výdajových položkách (ÚZ 10)  

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy