6. Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115 na varný kotel do ŠJ

Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2015
Předkladatel: Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115 na varný kotel do ŠJ

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. poskytnutí investičního příspěvku přispěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115 ve výši 180,0 tis. Kč, ORG 807 na pořízení nového varného kotle do školní jídelny školy

  2. provedení rozpočtového opatření ve výši 180,0 tis. Kč převodem z podkapitoly 0440 školství, § 3113, položky 5171-opravy a udržování, na podkapitolu 0440, § 3113, položku 6351 (investiční transfery zříz. PO).

Usnesení bylo schváleno 9/0/1 hlasy.