2. Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020

19/03/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 5/2/2015
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. předložit ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5 Návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2015 v těchto objemech:

  příjmy ve výši 629.003,0 tis. Kč

  výdaje ve výši 838.843,7 tis. Kč

  plánovaný schodek ve výši 209.840,7 tis. Kč

  který je kryt třídou 8 (financování) ve výši 209.840,7 tis. Kč

  a realizaci jednotlivých plánovaných akcí, investičních záměrů a oprav uvedených v důvodové zprávě  

   

 2. schválit strukturu rozpočtu Městské části Praha 5 v členění dle tabulky č. 1 – 31 v příloze důvodové zprávy

 3. schválit rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2015 se zapojením třídy 8 – financování na straně příjmů ve výši 209.840,7 tis. Kč, čímž je rozpočet vyrovnaný dle tabulky č. 1 (příjmy) a č. 3 (výdaje) 

 4. schválit zapojení dalších finančních zdrojů na rok 2015 takto:

  1. finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5 zapojit do rozpočtu na rok 2015 v celkové výši 110.000 tis.Kč na krytí plánovaných investičních projektů v roce 2015

  V případě poskytnutí účelových investičních transferů z jiných rozpočtů, budou finanční prostředky vráceny zpět do Fondu rezerv a rozvoje ve výši přiděleného transferu

  2. volné finanční prostředky soustředěné na základním běžném účtu Městské části Praha 5 ve výši 23.424,6 tis. Kč zapojit do rozpočtu Městské části Praha 5 roku 2015 na krytí plánovaných výdajů městské části, v důsledku dofinancování plánovaného objemu realizace investičních prostředků v roce 2015

  3. zapojit do rozpočtu finanční prostředky – nedočerpaný příspěvek na pěstouny z r. 2014 ve výši 1.810,0 tis.Kč

  4. zapojit do rozpočtu nedočerpané finanční prostředky ve výši 22.633,3 tis.Kč z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů (VHP) na krytí plánovaných výdajů v oblasti sportu, kultury, zdravotnictví, školství a podpory neziskových organizací

  5. zapojit do rozpočtu nedočerpané finanční prostředky z r. 2014 z přijatého daru od ČSOB, a.s. ve výši 2.105,2 tis.Kč, určené na “Revitalizaci osady Buďánka”

  6. zapojit do rozpočtu nedočerpané finanční prostředky  z investičního daru od spol. s r.o. MAST International, ve výši 350 tis.Kč, na vybudování veřejné infrastruktury – projekt “Hotel Mozart”

  7. zapojit do rozpočtu částku ve výši 13.346,2 tis.Kč – nedočerpané finanční prostředky z přijaté investiční dotace v roce 2014 na krytí projektů “Snížení energetické náročnosti budov” objektů škol (akce předfinancované z části v r. 2013 z vlastních prostředků, investiční transfer z EU a SFŽP na předfinancované výdaje přijat do rozpočtu následně až v r. 2014) 

  8. zapojit do rozpočtu výsledek hospodaření předcházejících účetních období ve výši 35.000 tis.Kč

  9. zapojit do rozpočtu finanční prostředky (zůstatek peněžních prostředků na účtu Sociálního fondu) ve výši 1.171,4 tis.Kč

 5. schválit závazný ukazatel pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o.p.s. ve výši plánovaných finančních prostředků v částce 2.429,6 tis.Kč pro zajištění provozu v roce 2015

 6. A/ schválit poskytování příspěvků na provoz příspěvkových organizací takto: pro ZŠ a MŠ dle tabulky č. 15 (včetně účelového příspěvku na obědy pro žáky škol dle sociální potřebnosti), příspěvek na provozní činnost Centru sociální a ošetřovatelské pomoci dle tabulky č. 19 a příspěvek na provozní činnost KK Poštovka dle tabulky č. 22 a stanovuje je jako závazný ukazatel pro hospodaření

  B/ schválit použití části příspěvku na provoz poskytovaného školských příspěvkovým organizacím, zřizovaným MČ Praha 5 (ZŠ a MŠ uvedeným v tabulce č. 15) na rok 2015 na platy, ostatní osobní náklady a související odvody, a to do maximální výše uvedené ve schválených finančních plánech jednotlivých škol na rok 2015

  C/ schválit použití části příspěvku na provoz poskytnutého školským příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 5 ( ZŠ a MŠ uvedeným v tabulce č. 15) na rok 2015, na platy, ostatní osobní náklady a související odvody nad rámec finančních prostředků schválených ve finančních plánech jednotlivých  škol, po předchozím schválení RMČ Praha 5

 7. schválit poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 300 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 1/615, na pořízení a zprovoznění elektrického parního konvektomatu do školní jídelny   

 8. schválit plán odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací Městské části Praha 5 na rok 2015 dle tabulky č. 5

 9. schválit finanční plán zdaňované činnosti Městské části Praha 5 na rok 2015 dle tabulky č. 6, 7 a 8

 10. schválit rozpočtový výhled Městské části Praha 5 do roku 2020 dle tabulky č. 9

 11. schválit zmocnění Rady městské části Praha 5 na základě § 94, odst. 2, písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření do výše 5 mil. Kč pro každé jednotlivé rozpočtové opatření a k provádění úprav rozpočtu (zvýšení, snížení), při poskytování účelových transferů ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu EU a z rozpočtu hl.m. Prahy, do výše příslušných rozhodnutí, včetně provádění formálních úprav rozpočtu  

 12. schválit zmocnění Rady městské části Praha 5 k provádění úprav závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací Městské části Praha 5 v roce 2015 a závazných ukazatelů pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o.p.s.

Usnesení bylo schváleno 6/0/2 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě