2. Pozemky parc. č. 64/2, 69/5, k.ú. Motol – žádost o uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné a o prominutí smluvní pokuty

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/2/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně klubu ČSSD, předsedkyně Finančního výboru

Pozemky parc. č. 64/2, 69/5, k.ú. Motol – žádost o uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné a o prominutí smluvní pokuty

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s uzavřením splátkové dohody s nájemcem … na dluh na nájemném za pozemky parc. č. 64/2, 69/5, k.ú. Motol při ulici Zahradníčkova, ve výši 143.888,60 Kč

    Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy.

  2. souhlasit s prominutím části příslušenství pohledávky, tj. dluhu ze smluvní pokuty, kterou tvoří rozdíl mezi 0,025% a 0,5%, vyčíslený k 31.3.2014 ve výši Kč 219.309,31

    Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy.

  3. schválit prominutí příslušenství pohledávky, tj. dluh z úroku z prodlení Kč … (k 31.3.2014)

    Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy.

Usnesení bylo schváleno … hlasy