3. Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2012

Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2012

Městská část, po skončení kalendářního roku, uzavřela výsledky hospodaření a provedla vyúčtování finančních vztahů. Příslušnými odbory, správními firmami a organizacemi zřízenými MČ byly předloženy podklady ke zpracování závěrečného účtu.
Finanční výbor

Doporučuje:

 1. RMČ Praha 5 souhlasit se závěrečným účtem a s výsledky hospodaření městské části za rok 2012 takto:

  s plněním rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 v těchto finančních objemech:

  příjmy celkem 741.431.633,16 Kč

  výdaje celkem 592.956.397,24 Kč

  přebytek hospodaření 148.475.235,92 Kč

 2. s výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2012:

  náklady celkem 668.243.464,21 Kč

  výnosy celkem 953.583.389,34 Kč

  zisk 285.339.925,13 Kč

 3. s výsledkem hospodaření Městské části Praha 5 po zdanění celkem (tzn. za hlavní i zdaňovanou činnost) uvedeného ve výkazu zisku a ztráty městské části Praha 5 dle přílohy č. 10 závěrečného účtu

 4. s vyúčtováním finančních vztahů za rok 2012 dle přílohy č.13  takto:

  A/ povinné odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města v celkové výši 1.661.604,50 Kč:

  – odvod do státního rozpočtu ve výši 47.000 Kč

  – odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 1.614.604,50 Kč

  B/povinné doplatky od hlavního města Prahy ve výši 943.011,60 Kč

  C/ odvody do rozpočtu městské části od zřízených organizací a ostatních organizací celkem 2.213.536,39 Kč

  – odvody od zřízených organizací v celkové výši 2.112.278,39 Kč

  – odvody od ostatních organizací ve výši 101.258 Kč

  D/ ponechání nevyčerpaného neinvestičního příspěvku z roku 2012 ZŠ (zřizovatel MČ Praha 5) takto:

  v souladu s § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění – převod do rezervního fondu příspěvkových organizací a současně převod do investičního fondu příspěvkových organizací : ZŠ Podbělohorská ve výši 136.803,81 Kč, KK Poštovka ve výši 90.060,65 Kč – na využití finančních prostředků k posílení zdrojů, určených na financování údržby a oprav majetku

  E/ostatní převody a odvody MČ Praha 5 v celkové výši -188.042,62 Kč

 5. s ponecháním přebytku rozpočtového hospodaření v hlavní činnosti v celkové výši 149.782.136,79 Kč na základním běžném účtu MČ Praha 5, po provedeném vyúčtování finančních vztahů, ke krytí rozpočtových výdajů roku 2013

 6. A/ s výsledky  hospodaření organizací zřízených Městskou částí Praha 5 za rok 2012 a příděly do fondů uvedených v příloze č. 7  závěrečného účtu městské části

  B/ se snížením ztráty z minulých let příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Smíchov, vykázané k 31.12.2012 ve výši 640.041,69 Kč, odčerpáním investičního fondu organizace ve výši 4.359 Kč a převodem výsledku hospodaření za rok 2012 v celkové výši 64.869,83 Kč a s ponecháním výnosů z prodeje majetku ve výši 23.170 Kč

 7. s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem Městské části Praha 5 za rok 2012, včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

Žádá:

 1. Vyúčtování použitých příspěvků na provoz příspěvkových organizací.

Usnesení bylo schváleno 5/0/2 hlasy