3. Žádost budoucího nájemce nebytového prostoru Štefánikova 259/51, Praha 5 o uzavření řádné nájemní smlouvy, prominutí poměrné části předpisu včetně smluvní pokuty a o vzájemný zápočet pohledávek

22/02/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Finančního výboru ZMČ P5

Žádost budoucího nájemce nebytového prostoru Štefánikova 259/51, Praha 5 o uzavření řádné nájemní smlouvy, prominutí poměrné části předpisu včetně smluvní pokuty a o vzájemný zápočet pohledávek

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. vzít na vědomí informaci znalce Ing. Libora Zimy, Baarova 1377, Hradec Králové, že hodnota účelně vynaložených nákladů na úpravu nebytového prostoru v nemovitosti č. p. 259, k. ú. Smíchov na adrese Štefánikova 51, Praha 5, kterou Milan Dřímal IČ 49 72 60 72 do úprav nebytového prostoru vložil činí 865.200,- Kč.

  2. schválit prominutí sjednané smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč, která byla předepsána stavebníkovi Milanu Dřímalovi IČ 49 72 60 72 za prodlení, které nemohl svým jednáním ovlivnit.

  3. schválit prominutí poměrné části předpisu částky sjednané za bezdůvodné užívání nebytového prostoru v nemovitosti č. p. 259, k. ú. Smíchov na adrese Štefánikova 5, Praha 5 za období od 1. 10. 2010 do 10. 10. 2010, který je ve výši 20.333,- Kč s ohledem na skutečnosti nezaviněné stavebníkem.

  4. schválit uzavření řádné nájemní smlouvy na pronájem  
    nebytového prostoru v nemovitosti č. p. 259, k. ú. Smíchov na adrese Štefánikova č. o. 51, Praha 5 za účelem provozování čajovny na dobu určitou a to 10 let s právem opce pro nájemce na prodloužení o dalších 5 let v případě, že tento bude řádně plnit své povinnosti sjednané v nájemní smlouvě a požádá včas a dohodnutým způsobem o prodloužení doby nájmu.

  5. schválit vzájemný zápočet pohledávek a závazků a to následovně: celková dlužná částka evidovaná vůči Milanu Dřímalovi IČ 49 72 60 72 bude započtena proti úhradě závazku pronajímatele za provedené technické zhodnocení a zbylá část technického zhodnocení bude vypořádána tak, že z dohodnutého nájemného bude částka ve výši 30.500,- Kč měsíčně započítávána jako úhrada nájemného pronajímateli proti úhradě závazku pronajímatele za provedené technické zhodnocení provedené budoucím nájemcem Milanem Dřímalem, pronajímatelem odsouhlasené a prokázané znaleckým posudkem č. 053/475/2011 ze dne 13. 06. 2011 vyhotovený znalcem Ing. Liborem Zimou, do doby vyrovnání vzájemných pohledávek.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě