14.9.2010 (5)

05/10/2010

Z á p i s

z V. schůzky Výboru pro Životní Prostředí (VŽP) konané dne 14. 9. 2010

———————————————————————————————————————-

Přítomni:

p. Ing. Bohumil Dvořák, p. Ing. Herbert Heissler, p. Mgr. Jan Hlaváček, p. Aleš Kohout, pí Ing. Angela Morávková, p. Ing. arch. Tomáš Reml

pí Ing. Eva Havránková, pí Věra Křikavová – ODŽ (bez hlasovacího práva)

Omluveni:

p. Ing. Petr Horák

Hosté:

p. Šesták, pí Nekvasilová – Rembroke Jinonice; p. T. Zima; pí Ing. arch. Elena Lacinová – OÚR

———————————————————————————————————————-

Schválení zápisu ze IV. schůzky VŽP konané dne 1. 6. 2010

Hlasování: (přítomno 5 členů)  pro  –  5,  proti  –  0,  zdržel se  –  0

Schválení programu V. schůzky VŽP

Hlasování: (přítomno 5 členů)  pro  –  5,  proti  –  0,  zdržel se  –  0

 

Program:

I.        Úprava směrné části ÚPn „Rezidenční objekt Radlice – Na Farkáně IV“ k. ú. Radlice

II.       „Obnova a dostavba osady Buďánka“

III.     „Q5 Waltrovka – Administrativní centrum The Square“ – studie před DÚR

IV.     Potkani poblíž autobusové zastávky č. 197 a 198 Smíchovské nádraží

———————————————————————————————————————-

 

K bodu programu č. I

Úprava směrné části ÚPn „Rezidenční objekt Radlice – Na Farkáně IV“ k. ú. Radlice

Návrh usnesení:

Výbor požaduje doplnění o vizualizace projektu a poté předložení na následující schůzku.

Hlasování: (přítomno 6 členů)  pro  –  6,  proti  –  0,  zdržel se  –  0

 

K bodu programu č. II

„Obnova a dostavba osady Buďánka“

Návrh usnesení:

1. Výbor souhlasí s úpravou směrné části ÚPn U0899 k. ú. Smíchov, spočívající v úpravě míry využití území z kódu „C“ na „D“ podle předložené dokumentace dat. 04/2010.

2. Výbor souhlasí s umístěním stavby „Obnova a dostavba osady Buďánka“ k. ú. Smíchov podle předložené dokumentace dat. 04/2010.

Hlasování: (přítomno 6 členů)  pro  –  6,  proti  –  0,  zdržel se  –  0

 

K bodu programu č. III

„Q5 Waltrovka – Administrativní centrum The Square“ – studie před DÚR

Návrh usnesení:

Výbor souhlasí s návrhem stavby „Administrativní centrum The Square“ podle předložené dokumentace dat. 08/2010 a doporučuje dopracovat dokumentaci k územnímu řízení (DÚR).

Hlasování: (přítomno 6 členů)  pro  –  6,  proti  –  0,  zdržel se  –  0

 

K bodu programu č. IV

Potkani poblíž autobusové zastávky č. 19-7 a 198 Smíchovské nádraží

Stížnost paní Libuše Pojerové na výskyt potkanů na autobusovém nádraží Smíchov byla předána příslušným institucím. Průběh řešení stížnosti na přemnožení hlodavců v uvedené lokalitě bude nadále pracovnice ODŽ ÚMČ Praha 5 sledovat a nové informace postoupí VŽP.

 

 

V Praze dne 14. 9. 2010

Zapsala: Věra Křikavová – 257 000 264

Zápis schválila: Ing. Angela Morávková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě