14.5.2009 (5)

01/07/2009
Zápis č. 5. zasedání Sociálního výboru konaného dne 14. 5. 2009.
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD., PhDr. M. Kudrys, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: B. Altner
Hosté: E. Staňková – firma GERIA, spol. s.r.o., Vlčková – Rodinné centrum Andílek, L. Budín
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Domácí zdravotní péče – firma GERIA, spol.s.r.o., Eva Staňková, jednatelka společnosti
4) Žádost o neinvestiční příspěvek ve výši Kč 120 000,- na projekt „Podpora rodinám s malými dětmi na Praze 5“ pro rodinné centrum Andílek
5) Různé
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání zahájila Ing. V. Váchová
ad 1)
Schválení zápisu z mimořádného zasedání
Hlasování: 8/0/0
ad 2)
Schválení programu.
Hlasování: 8/0/0
ad 3)
Domácí zdravotní péče – firma GERIA spol. s.r.o.
Ing. Váchová představila jednatelku společnosti  Gera, s. s r.o. pí Evu Staňkovou.
Společnost Gera, s. s r.o. poskytuje domácí zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a patří mezi největší poskytovatele těchto služeb v Praze. V městské části Praha 5 zaujímá vedoucí postavení. Zdravotní služby jsou poskytovány na základě indikace lékaře a patří sem široká škála poskytovaných služeb jako je zejména poskytování zdravotní péče v domácnostech klientů, provádění odběrů, poskytování rehabilitačních služeb i půjčování kompenzačních pomůcek. V této souvislosti paní E. Staňková zmínila problém související s nedostatkem skladových prostor k ukládání zdravotního materiálu, zdravotní dokumentace a místem pro skladování kompenzačních pomůcek v místě sídle organizace, kterým je poliklinika v Kartouzské ulici. Vzhledem k probíhající rekonstrukci objektu je zatím nedořešena možnost přidělení náhradních prostor právě pro ukládání kompenzačních pomůcek. E. Staňková požádala členy sociálního výboru o pomoc při zajištění náhradních prostor.
E. Staňková dále zodpověděla dotazy členů sociálního výboru, týkající se zajištění financování společnosti a spolupráce s Centrem sociálních služeb v Praze 5, o které E. Staňková uvedla, že je na dobré úrovni.
ad 4)
Rodinné centrum Andílek
Ing. Váchová představila pí M. Vlčkovou, vedoucí centra, která prezentovala projekt „Podpora rodinám s malými dětmi Prahy 5“.
Projekt Podpora rodinám s malými dětmi Prahy 5 je zaměřen na vytvoření bezpečného a stimulujícího prostředí pro rodiny s dětmi ve věkové kategorii od 6 týdnů do 6 let, bydlících na Praze 5, kde rodiče a jejich malé děti mohou aktivně a kvalitně trávit volný čas ve společnosti dalších rodin s dětmi, a které jim umožňuje překonávat určitou sociální izolaci. Projekt poskytne rodinám s malými dětmi Prahy 5 možnost navštívit kurzy, kroužky, přednášky, tvořivé dílny, konzultace s psychologem a další aktivity. Kromě těchto aktivit  RC nabízí rodičům možnost využití  dětské herny otevřené od pondělí do pátku.
V rámci projektu bude v roce 2009 realizováno 24 kurzů, které se budou konat pravidelně každý týden, ve kterých rodiče a děti budou mít možnost aktivně trávit svůj společný volný čas.
Aktivit RC se v roce 2009 zúčastní cca 500 rodin s malými dětmi, z nichž více než 50 % budou rodiny, které bydlí v MČ Prahy 5.
Na realizaci tohoto projektu požádala paní M. Vlčková o neinvestiční příspěvek ve výši Kč 120 000,-.
Usnesení:
1) RC Andílek bude požádáno o doložení rozpočtu zařízení na rok 2009
2) Žádost o neinvestiční příspěvek bude opětovně projednán na příštím jednání sociálního výboru
Hlasování: 8/0/0
ad 5)
Různé
a) Mgr. Vávrová informovala o jednání se zástupci Naděje, o.s., týkajícího se realizace projektu mobilní jednotky pro bezdomovce. Jedná se o speciálně upravené vozidlo, které by jezdilo do lokalit s výskytem bezdomovecké populace na území MČ Praha 5 a to jedenkrát týdně. V rámci projektu by se jednalo o přímé – adresné poskytnutí lékařské a sociální péče potřebným klientům. Sociální pracovník, který by byl ve vozidle přítomen, by tak mohl poskytnout přímou odbornou pomoc a poradenství uvedené cílové skupině. Vozidlo by rovněž disponovalo přímým připojením na internet, které by umožňovalo klienta bezprostředně objednat a následně odeslat do vybraných odborných zdravotnických pracovišť. Mobilní jednotka v případě potřeby může klienta dopravit přímo do zdravotnického zařízení, popř. její zaměstnanci mohou na místě poskytnout základní lékařské ošetření. V rámci doplňkových služeb, poskytovaných mobilní jednotkou, je ve vozidle možné vydat také základní ošacení, lehké jídlo a teplé nápoje (např. čaj), hygienické potřeby, zdravotnický materiál, vitamíny apod. Přínosem projektu je bezesporu skutečnost, že se jedná o přímou pomoc bezdomovcům na území MČ Prahy 5. Vlastníkem mobilní jednotky je MČ Praha 1, náklady pro MČ Praha 5 by činily cca Kč 200. 000,- za kalendářní rok. Provoz mobilní jednotky by byl pro území MČ Praha 5 zahájen od 1. 7. 2009 a celkové náklady pro tento kalendářní rok by činily cca Kč 100. 000,-.
Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí a členové výboru doporučují realizaci
uvedeného projektu.
b) E. Kalhousová informovala členy sociálního výboru o problému souvisejícího s obsazením funkce rómského poradce.
Ing. V. Váchová uvedla, že personální záležitosti týkající se obsazení jednotlivých pracovních pozic v rámci Úřadu MČ, nenáleží do rozhodovacích kompetencí sociálního výboru.
Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí.
Příští řádné zasedání je 25. 6. 2009 v 16.00 hod. zasedací místnost č. 330,
nám. 14. října, Praha – Smíchov
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 14. 5. 2009

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě