14.12.2010 (2)

27/01/2011

Zápis č. 2  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 14. 12. 2010.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, Ing. V. Šorm, JUDr. P. Lachnit, MUDr. A. Marinov, M. Kukrle, PhDr. M. Ulrichová – Hakenová, Mgr. T. Hradilková, Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková, Mgr. J. Koričová, Ž. Kadlecová,

 

Hosté: R. Havlinová, V. Najmon

 

Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání.

2)      Schválení programu.

3)      Termíny jednání SV v 1. pololetí 2010

4)   Zásady pronájmu obecních bytů na území MČ Praha 5.

5)   Žádosti o přidělení obecních bytů pro seniory.

6)   Stavební úpravy ze sociálně zdravotních důvodů.

7)   Informace o žádostech o odpuštění poplatků z prodlení z důvodů sociální

situace žadatele.

8)   Různé.

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Jednání zahájila Ing. V. Váchová, přivítala členy SV, kteří se minulého jednání neúčastnili. Členy výboru informovala o tom, že Mgr. Terezie Hradilková ještě nesložila slib zastupitele a požádala o vyjádření jejich souhlasu/nesouhlasu k její účasti na dalším jednání SV(bez práva hlasovat).

Hlasování: 10/0/0

ad 1) . Kontrola zápisu z minulého jednání.

 

Mgr. Koričová – připomínka k minulému zápisu byla akceptována, zápis byl upraven a před jednáním výboru byl zaslán členům výboru.

 

Usnesení: Výbor bere zápis z jednání SV konaného dne 2. 12. 2010 na vědomí.

Hlasování:

10/0/0

 

 

ad 2) Schválení programu jednání SV dle pozvánky

 

Hlasování: 10/0/0

 

ad 3) Ing. Váchová předložila návrh týkající se termínů jednání SV, která budou zaměřena na projednávání problematiky sociálního bydlení. Navrhla, aby jednání probíhala každý 1 čtvrtek v měsíci od 10.00 hod. v budově Ú MČ Praha 5, Štefánikova ulice 13-15

 

–         Mgr. Vávrová uvedla, že v tomto termínu a čase zasedá hospodářský výbor.

–         Ing. Váchová: termíny jednání SV budou upřesněny po dohodě s předsedkyní hospodářského výboru.

 

Hlasování: 9/0/1

 

ad 4)  Zásady pronájmu bytů ve vlastnictví MČ Praha 5.

 

Ž. Kadlecová informovala o obsahu předložených materiálů týkajících se podmínek k pronájmu bytů ve vlastnictví MČ Praha 5. SV bude na svých jednáních projednávat především žádosti o přidělení bytů pro seniory, žádosti o přidělení bytů ze sociálních důvodů a další žádosti v návaznosti na řešení sociální problematiky žadatelů.

a)  Žádosti seniorů: žadatelé dokládají výši celkových nákladů na bydlení ( tj. aktuální výši nájemného a výši záloha na úhradu služeb spojených s bydlením). Specifické informace o žadateli jsou uvedeny v textové části žádosti. Pořadí uchazečů o přidělení bytu je stanoveno na základě provedeného bodování

V současné době eviduje bytový odbor 13 aktuálních žádostí o přidělení bytu +  7 nevyřízených žádostí z minulého volebního období. K dispozici jsou v současné době 2 byty.

 

b) Žádosti o přidělení bytů ze sociálních důvodů:

Ž. Kadlecová informovala o stávajícím způsobu hodnocení jednotlivých žádostí, které obsahuje bodové hodnocení za oddělené manželství (2 body), za přeplněnost bytu (2 nebo 5 bodů), pobyt v azylovém domě (1 bod), sociální důvody (0 – 6 bodů) a zdravotní důvody (0 – 6 bodů). Žadatelé, kteří získají 4 a více bodů, jsou zařazeni do seznamu žadatelů o přidělení bytu. Pokud jsou důvody pro přidělení bytu velmi závažné, je možné tyto žadatele zařadit do seznamu pro tzv. „naléhavé případy“, popř. je možné žadatele zařadit do seznamu: naléhavé případy – byty ve vlastnictví MHMP.

 

Diskuze:

–         Mgr. Vávrová: postrádá informaci o tom, od kdy senioři ve svém bytě bydlí. Dle jejího názoru, by prioritou měli být hodně staří lidé. Doporučila spolupráci s pečovatelskou službou, která má přehled o seniorech.

 

Usnesení: SV vzal tento návrh na vědomí a tento bod (doba trvalého pobytu v bytě) bude

zařazen do nových žádostí o přidělení bytu.

 

–         Ing. Vitha: žádá o  předložení jasně stanovených pravidel a zásad pro přidělování obecních bytů.

 

–         Ing. Šorm: v zaslaných materiálech nenašel přehled všech kritérií, požaduje vytvoření tabulky, kde budou uvedena jasná kritéria pro přidělování bytů ve vlastnictví obce.

 

–         Ing. Vitha: požádal o informaci o současné situaci, dále o tom, jak probíhá proces přidělování jednotlivých bytů.

 

–         Ing. Váchová: informovala o nutnosti urychleného zpracování koncepce bytové politiky MČ Praha 5. Důležité je i stanovit zásady pronájmů obecních bytů a vytvořit matrici, podle které budou byty přidělovány.

 

–         Ing. Šorm: požádal, aby na příštím jednání byl předložen návrh Zásad pronájmů obecních bytů + návrh bodového ohodnocení.

 

–         pí Kadlecová podala informaci týkající se předložených tabulek bodového ohodnocení. Pokud členové výboru požadují jiná kritéria, požádala o jejich předložení, aby mohly být doplněny do nových žádostí o byty.

 

–         Ing. Váchová požádala vedoucí bytového odboru pí Kadlecovou o vysvětlení všech položek stávajícího systému bodového hodnocení žádostí o přidělení bytu. Žádá, aby byly předloženy základní parametry dle kterých se dříve hodnotilo. Tyto parametry pak budou zaslány všem členům SV k připomínkovému řízení.

Hlasování: 10/0/0

 

–         Ing. Váchová navrhla přerušení projednávání tohoto bodu do příštího jednání SV.

 

Hlasování: 6/3/1

 

ad 5) Stavební úpravy ze sociálně zdravotních důvodů.

 

Tento bod nebyl projednáván.

 

ad 6) Informace o žádostech o odpuštění poplatků z prodlení z důvodů sociální

situace žadatele.

 

Ing. Váchová sdělila, že tato problematika bude projednána v širším kontextu ve finančním a hospodářském výboru.

 

ad 7) Různé

 

–         Pí Peterková se dotázala na výsledek projednání žádosti  Klubu seniorů Poštovka.

–         JUDr. P. Lachnit podal informaci o jednání R MČ Praha 5, která příspěvek ve výši Kč 20 000,- schválila.

 

 

 

 

Zasedání Sociálního a zdravotního výboru se v měsíci lednu uskuteční ve dnech:

a) bytová problematika: 13. ledna od 10,00 hod. (místo jednání bude upřesněno)

b) sociální problematika: 27. ledna od 16,00 hod., v zasedací místnosti 330,

Nám. 14. října 4

 

Zapsala:                                                                                         Za správnost:

 

J. Straňáková                                                                                  Ing. V. Váchová

tajemnice SV                                                                                  předsedkyně SV

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě