13.6.2011 (16)

22/06/2011

Zápis z 16. schůze VŽP  13.6.2011

(od 16:00 do 18:00)

Přítomni: Jaroslav Knap, Ing. Richard Kopáček, RNDr. Jan Martinec, Ing. Jiří Vejmelka, Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Omluveni: Jaroslav Nedvěd, Marek Kukrle

Hosté: Mgr. Lucie Vávrová, MUDr. A. Marinov, Ing. Jiří Vitha

OŽP: Ing. Miroslav Kučera, KAR: Ing. D. Lampová, Ing. Elena Lacinová

 

Připomínky k zápisu 14. a 15. (mimořádného) VŽP :

Ing. Vejmelka požádal o zasílání zápisů E-mailem a včasné zpřístupnění podkladových materiálů k jednání VŽP.

Vojtěch Zapletal požádal o doplnění jeho jmenovitého nesouhlasu proti schválení 4 grantů na 15. mimořádném  jednání VŽP schůzi.

Program 16.VŽP přijat bez připomínek

1/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

poklady viz – \\P5mssrv01\vybor_zp\KAR-materialy\VŽP.13.6

Proběhla diskuse  urbanistických studií Smíchov Jih změna Z 2710/00 (presentace je plánována  na 16.6. od 15:00 v K330).

VŽP podporuje přerušit projednání změny a doporučeným harmonogramem KÚR:Do 31.8.2011 odbor KAR shromáždí připomínky a náměty od jednotlivců, samosprávy a dotčených odborů MČ Praha 5. Do 15.9.2011 odbor KAR připraví vyhodnocení připomínek a projedná je v příslušných komisích a výborech. Na základě získaných připomínek odbor KAR vypracuje návrh zadání na dopracování studií (+ schválení). Do 15.11.2011 studie budou dopracovány (konzultace a projednání v rozpracovanosti). Od 15.11.2011 do 31.12.2011 projednání v orgánech městské části a hl. m. Prahy.

KAR podal předběžnou  informace k návrhu změny ÚP č. parc. 386/5, 386/6 k.ú Motol (změna původní plochy campingu na sportovní halu pro zimní sporty).

Výbor se k tématu vrátí na příští 17. schůzi.

2/ Ad hoc případy

https://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Případ 8 – žádost Mgr. Cirhana na přešetření usnesení ZMČ 25/25/2010 ve věci  ochrany a registrace VKP Spiritka – (dokumentace stížnosti  je ve skladu).

V diskusi členové VŽP doporučili sestavit odpověď starosty z platných usnesení RMČ a ZMČ.

KAR poskytne pro další jednání VŽP dokumentaci k žádosti o změnu územního plánu fy. NAVATYP.

Případ 25 – příprava investiční akce – chodník  Slivenec – Barrandov – dokumentace je  \\P5mssrv01\vybor_zp\!PRIPADY_ad_hoc\25-cyklo-spojeni_Slivenec

Případ 28 – žádost MČ Slivenec k zachování zelenému pásu u Holyně (na východ od ulice Za Knotkem). KAR navrhuje zachovat zelený pás ale posunout ho na východ a mezi vilove parcely a novou zástavbou sídliště. VŽP bere návrh KAR na vědomí.

Případ 29 ochrana zeleně v okolí administrativní výškově budově obsluhy přístavu. VŽP požádal KAR o Informaci k administrativní výškově budově obsluhy přístavu.

Případ 7 – Hluk z nafukovací haly SSK Future  na Barrandově. Proti zkolaudování  hlučné haly se odvolali občané v okolí.

3/ Diskuse plánovaných osvětových akcí VŽP

V rámci akcí k Evropskému týdnu mobility je již domlouvána podpora  www.cyklozvoneni.cz na 17.9. u ledáren v Braniíku –  VŽP zajistil upoutávku v Pětce 6/2011. Presentace k proběhlým seminářů 20.4. a 2.6.  jsou na- \\P5mssrv01\vybor_zp\AKCE-VZP_seminare a budou publikovány  anotace v Pětce.

4/ Diskuse  strategie/plánu a programů rozvoje Prahy 5

Výbor diskutoval  plán aktivit  VŽP na 2. pololetí  2011 – např.

možnosti zadání levných studií  k pasportizaci  zelených ploch vhodných pro vnitroměstskou rekreaci (vnitrobloků, zahrádkových osad  apod.),

možnosti přípravy levných  Investiční akce k pěší a cyklo dopravu  pro 2012 (vyznačení cyklotrasy na Strakonické a Lidické, opravy chodníků u železničního mostu apod.).

kulaté stoly k jednotlivým ekologickým grantům, připomínky k pravidlům grantů  2012,

ovlivnění zadání studií  pro Strategii (plán rozvoje) a programy rozvoje Prahy 5

osvětové akce  pro  veřejnosti na témata (např. úspor energií a vody apod.).

5/ Různé

VŽP schválil následující termíny schůzí ve druhém pololetí r. 2011 (LICHÉ pondělky od 16:00 v K330)

12.9.  +  26.9.

10.10.+  24.10.

7.11  .+  21.11

5.12.  +  19.12.

Další 17. VŽP  bude 27.6. 2011

Zapsala : Věra Křikavová

Ověřil: Ondřej Velek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě