12. zápis z KOA ze dne 4.9.2012

11/09/2012

Městská část Praha 5

ZÁPIS

z 12. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5 dne 04.09.2012

Přítomni: Karel Novotný, Petr Bárta, Marie Kolovratová, Jana Mrázková, Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Jan Šedivý

Hosté: Lukáš Janko (OSV)

Omluveni: Ing. Jiří Vitha, Ing. Petr Haluza, MBA (OSV) 

Program:

1.  Schválení zápisu z 11. zasedání KOA ze dne 14.08.2012 

Hlasování: 4/0/0

2.  Schválení programu

Hlasování: 4/0/0  

3.  Různé: I. Vypracování materiálu k nenavyšování nájemného za NP o míru inflace

      II. Návrh na vytvoření cenové mapy na pronájem NP

     III. Tabulka nebytových prostor   

Program:

 Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

1.

 Souhlas s umístěním a instalací satelitní antény na střechu domu Bozděchova 9/637, Praha 5 na základě žádosti nájemce  bytu …………………….

 Schváleno

 12/1/2012

2.

 Źádost o prominutí platby bezdůvodného obohacení budoucímu nájemci NP Zborovská 1188/8, Praha 5 společnosti Anděl Studio, s.r.o. IČ 62414917, uzavření nájemní smlouvy v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí nájemní

 Schváleno

 12/2/2012

3.

 Pronájem dvou volných parkovacích stání ve vnitrobloku domů Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22, Praha 5 – k. ú. Smíchov na základě oznámení záměru

 Schváleno

 12/3/2012

4.

 Pronájem dvou volných parkovacích stání ve vnitrobloku domu Švédská 107/39, Praha 5 – k. ú. Smíchov na základě oznámení záměru

 Schváleno

 12/4/2012

 

Městská část Praha 5

12. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 04.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 12/1/2012

1. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Souhlas s umístěním a instalací satelitní antény na střechu domu Bozděchova 9/637, Praha 5 na základě žádosti nájemce  bytu PhDr. Petry Hoftichové

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s umístěním a instalací satelitní antény na střechu nemovitosti č.p. 637, Bozděchova č.o. 9, k.ú. Smíchov, Praha 5 pro nájemce bytu ……………………. za roční poplatek ve výši 500,- Kč za dodržení podmínek OMI   

Hlasování: 4/0/0

 

Městská část Praha 5

12. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 04.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 12/2/2012

2. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Źádost o prominutí platby bezdůvodného obohacení budoucímu nájemci NP Zborovská 1188/8, Praha 5 společnosti Anděl Studio, s.r.o. IČ 62414917, uzavření nájemní smlouvy v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí nájemní

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

I.          Doporučuje RMČ    

1.         vzít na vědomí znalecký posudek č. 3597-107/12 ze dne 28.02.2012, kterým je hodnota účelně vynaložených nákladů na rekonstrukci nebytových prostor ev.č. 902 nemovitosti č.p. 1188 Zborovská  č.o. 8, Praha 5 – k.ú. Smíchov provedenou stavebníkem Anděl Studio s.r.o. IČ 62414917, stanovena na částku 300.000,- Kč bez DPH, celkem tedy 360.000,- Kč   

2.         neschválit prominutí platby bezdůvodného obohacení ve výši 220.790,- Kč vzniklého za období od 07.07.2011 do 20.12.2011 v důsledku užívání nebytového prostoru ev.č. 902 v nemovitosti č.p. 1188 Zborovská  č.o. 8, Praha 5 – k.ú. Smíchov stavebníkem Anděl Studio s.r.o. IČ 62414917 k provádění stavebních úprav nebytového prostoru   

3.         neschválit snížení základního měsíčního nájemného měsíčně z důvodu výskytu nadměrné vlhkosti v nebytovém prostoru umístěném v přízemí nemovitosti Zborovská 1188/8, Praha 5 – k.ú. Smíchov budoucímu nájemci společnosti Anděl Studio s.r.o. IČ 62414917     

4.         souhlasit s uzavřením Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru ev.č. 902 v nemovitosti č.p. 1188 Zborovská  č.o. 8, Praha 5 – k.ú. Smíchov v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí nájemní č. 10/0/OBS/NP/11 ze dne 06.06.2011 s ujednáním o úhradě bezdůvodného obohacení vzniklého za období od 21.12.2011 do uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor   

Hlasování: 4/0/0

 

Městská část Praha 5

12. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 04.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 12/3/2012

3. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Pronájem dvou volných parkovacích stání ve vnitrobloku domů Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22, Praha 5 – k. ú. Smíchov na základě oznámení záměru

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit pronájem volného parkovacího stání č. 5 ve vnitrobloku domů Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22, Praha 5 – k.ú. Smíchov žadateli:
…………………, bytem ………………………..,.Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou   

2.         schválit pronájem volného parkovacího stání č. 6 ve vnitrobloku domů Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22, Praha 5 – k.ú. Smíchov žadateli:
…………………, bytem ……………………….., Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou   

Hlasování: 4/0/0

 

Městská část Praha 5

12. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 04.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 12/4/2012

4. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Pronájem dvou volných parkovacích stání ve vnitrobloku domu Švédská 107/39, Praha 5 – k. ú. Smíchov na základě oznámení záměru

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit pronájem volného parkovacího stání č. 4 ve vnitrobloku domu Švédská 107/39, Praha 5 – k.ú. Smíchov žadateli:
…………………., bytem ………………….., Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou   

2.         schválit pronájem volného parkovacího stání č. 6 ve vnitrobloku domu Švédská 107/39, Praha 5 – k.ú. Smíchov žadateli:
……………………, bytem …………………., Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou, za podmínky ukončení nájemní smlouvy na pronájem garáže Švédská 107/39, Praha 5 k datu uzavření nájemní smlouvy na parkovací stání     

Hlasování: 4/0/0

 

3. Různé:

 I. Vypracování materiálu k nenavyšování nájemného za NP o míru inflace

     Materiál do Rady MČ Praha 5 bude vypracován v součinnosti KOA a  OSV do konce t.r.

 II. Návrh na vytvoření cenové mapy na pronájem NP

      Bc. Miloslav Mrštík podal návrh na vytvoření cenové mapy na pronájem NP

 III. Tabulka nebytových prostor   

         OSV, odd. využití nemovitostí předloží na příští komisi obch. aktivit tabulku pronajatých NP   

 

Příloha: prezenční listina

Začátek zasedání: 16:10 hod.

Konec zasedání: 17:15 hod. 

Ověřil: Karel Novotný ………………………….

             předseda Komise obchodních aktivit

Zapsala: Lenka Holubová, Odbor smluvních vztahů                                

             tajemnice KOA, l. 455                                                   

 V Praze dne: 05.09.2012 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě