12. Zapis KV ze dne 16.1.2008

20/02/2008

Zápis č. 11. schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 16. 1. 2008 (místnost 330)

Přítomni členové KV: ing. O. Velek, B. Altner, J. Hlaváček, E. Kalhousová, PhDr. M. Kudrys, R. Peterková,
Omluven: J. Bartoš,  A. Kohout,  M. Tuček
Hosté: pan Josef Kalousek člen „BD Mlynářka věžák“

Zahájení schůze: 17.00 hod.

Program:
1) Kontrola zápisu č. 10 a schválení programu 11. KV
2) Případ 8 stížnost družstva ke stavbě „Bytového domu Mlynářka“
3) Případ19 – kontrola zveřejnění odpovědí zastupitelů na interpelace (tabulka)
4) Případ 20 – kontrola zveřejnění zprávy RMČ (podle § 94 a § 70 zákona o HMP)
5) Případ 21 – kontrola zveřejňování a zasílání programů a zápisů z jednání výborů (článek 2 odst. 2 a 7 JŘ)
6) Případ 22 – kontrola zveřejňování grantů, darů a smluv na webu MČ P5
7) Případ 4 – Zubatého 1 – kontrola odpovědi starosty na dotaz veřejnosti
8) Případ 13 – kontrola placení nájmu za využívání objektu v Prokopském údolí
9) Případ  3 –  informace nesplnění usnesení ZMČ firmou GEOSAN resp. RMČ
10) Činnost KV ZMČ P5 v roce 2008 (Doplnění rozpočtu – požadavek KV o finanční částku 50.000,- Kč na právní konzultace.)
11) Různé

Ad1a) Kontrola 10. zápisu KV z 28.11.2007
Předseda KV O.Velek vysvětlil, že pro opakované omluvy majority členů z jednání KV  byl 10. KV přesunut z 14.11 na 28.11.,  a 11. KV pro výjezdní zasedání RMČ do Špindlerova Mlýna byl z řádného termínu 12.12. přesunut na 19.12.2007, kdy se opět pro omluvu majority členů nemohl konat.

Kontrola 10. zápisu KV provedena po jednotlivých bodech – členové KV neměli věcné připomínky. M.Kudrys navrhl zápis neschválit a vrátit k přepracování „v duchu standardním a věcném“. Velek návrh M.Kudryse odmítl jako zjevně obstrukční a nevěcný protože M. Kudrys nenavrhl k bodům jedinou věcnou úpravu formulací.
Usnesení:  KV neschvaluje zápis č. 10 a vrací ho k přepracování  4/2/0 (Velek, Peterková proti)

Ad 1b) Schválení programu 11. KV
KV po vložení nového bodu 2 (a přítomnost občana na jednání KV) schvaloval program po jednotlivých bodech

Ad 3) Případ 19 – kontrola zveřejnění odpovědí zastupitelů na interpelace
O.Velek zdůvodnil bod tím, že přes opakované výzvy dosud nebyly dodány a zveřejněny odpovědi některých zastupitelů (porušení zákona, jednacího řádu ZMČ) a navrhl bod předložit na ZMČ.
Usnesení: KV neschvaluje zařazení bodu do programu 11. KV. 4/2/0 (Velek, Peterková proti)
 
Ad 4) Případ 20 – kontrola zveřejnění zprávy RMČ (podle § 94 a § 70 zákona o HMP) O.Velek uvedl, že starosta Milan Jančík se na ZMČ 6.12.2007 omluvil za nezveřejnění pololetní Zprávy o činnosti RMČ, ale předložil jednostránkovou zprávu o počtu  přijatých usnesení RMČ a neúplnou zprávu o plnění Programového prohlášení RMČ. Podle dosud dostupných informací byl zákon porušován i v minulosti a O. Velek navrhl zkontrolovat Zprávy RMČ od doby platnosti zákona (2000).
Usnesení: KV neschvaluje zařazení bodu do programu 11. KV. 4/2/0 (Velek, Peterková proti)

Ad 5) Případ 21 – kontrola zveřejňování a zasílání programů a zápisů z jednání výborů
O.Velek navrhl bod, protože eviduje stížnosti  zejména opozičních zastupitelů na nedodržování článku 2 odst. 2 a 7 JŘ ZMČ P5 ve zveřejňování a zasílání programů a zápisů výborů ZMČ. V bodu navrhl vyjít z doporučení interního auditora předložené na ZMČ 6.12.2007 a přijmout usnesení KV žádající ZMČ zpřesnit JŘ.
Usnesení: KV neschvaluje zařazení bodu do programu 11. KV. 4/2/0 (Velek, Peterková proti)

Ad 6)  Případ 22 – kontrola zveřejňování grantů, darů a smluv na webu MČ P5
KV po urgenci v lednu obdržel informace z OSS o grantech v oblasti informatiky (byly rozeslány členům KV). O.Velek informoval, že identifikoval problémy v dodržování interní směrnice o zveřejňování smluv (nezveřejněná smlouva s TCP) a  navrhl doporučit ÚMČ/ZMČ zadat kontrolu.
Usnesení: KV neschvaluje zařazení bodu do programu 11. KV. 4/2/0 (Velek, Peterková proti

Ad 7) Případ 4 – kontrola odpovědi starosty na dotaz veřejnosti (případ Zubatého 1)
O.Velek navrhl případ projednat a uzavřít  – KV dostal vysvětlení  KMČ, že starosta přímo neodpověděl. Podnět byl  předán na OOA.
Usnesení: KV neschvaluje zařazení bodu do programu 11. KV. 4/2/0 (Velek, Peterková proti)

Ad 8) Informace k případu 13 – postupu kontroly placení nájmu za využívání objektu v Prokopském údolí
O.Velek požádal ustavenou miniskupinku, aby v daném bodu podala  zprávu o šetření v místě (KV dostal zprávu policie ke kontrole objektu)  a o zaplacení nájmu Společností od roku 1994.
Usnesení: KV neschvaluje zařazení bodu do programu 11. KV. 4/2/0 (Velek, Peterková proti)

Ad 9) Informace k případu 3 – nesplnění usnesení ZMČ firmou GEOSAN a přijetí usnesení RMČ
O.Velek navrhl bod otevřít a vyjádřit se k faktu, že GEOSAN nedodržel podmínky usnesení ZMČ. ZMČ na návarh rady schválilo prodloužení termínu předání studie o další rok az 6.12.2007.
Usnesení: KV neschvaluje zařazení bodu do programu 11. KV. 4/2/0 (Velek, Peterková proti)

Ad 10) Činnost KV ZMČ P5 v roce 2008
O.Velek navrhl v bodu schválit doplnění rozpočtu MČ na 2008 o finanční částku pro KV 50.000,- Kč na právní konzultace schválené KV.
Usnesení: KV neschvaluje zařazení bodu do programu 11. KV. 4/2/0 (Velek, Peterková proti)

Ad 11) –  Různé
O.Velek navrhl v bodu probrat návrh přijetí Kodexu zastupitele. M. Kudrys požádal, aby mu materiály na schůze KV byly předávány v tištěné podobě.
Usnesení: KV neschvaluje zařazení bodu do programu 11. KV. 4/2/0 (Velek, Peterková proti)

Program 11. schůze KV
K projednání byl schválen bod 2 Případ 8 – Stížnost Bytového družstva Mlynářka ke stavbě domu firmou RS DEVELOPMENT (6/0/0)

KV obdržel od MHMP a zástupců BD Mlynářka věžák podání ze dne 19. 3. 2007 adresované RMČ P5 a ze dne 11. 12. 2007 adresované ÚMČ P5. Stížnost se týkala překračování limitů zastavěnosti a podlažnosti, pochybností o kvalitě EIA zadané pro projekt firmy RS Development. Informace byla zaslána všem zastupitelům. KV schválil, aby při projednávání uvedeného materiálu byl přítomen člen „Bytového družstva Mlynářka věžák“ pan Josef Kalousek. 6/0/0
Pan Josef Kalousek opakoval stížnost, že družstvo nedostalo na svá podání žádnou odpověď z ÚMČ ani RMČ. Dále předal tajemnici KV fotokopie zmíněných podání.
Úkol: Tajemnice KV zajistí vyjádření dotčených orgánů na podání „Bytového družstva Mlynářka věžák“.

Příští schůze Kontrolního výboru ZMČ P5 se bude konat 13. února 2008 v 17.00 hod.

V Praze 21. ledna 2008

Zapsala tajemnice KV: v.z. Jaroslava Vítková

Verifikoval předseda KV: Ondřej Velek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě