12.3.2009 (3)

08/04/2009

Zápis č. 3 zasedání Sociálního výboru konaného dne 12. 3. 2009.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová, PhDr. M. Kudrys, B. Altner, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová

Omluveni: Mgr. J. Koričová

Hosté: MUDr. J. Wernerová, Marie Bosáková

Program: 1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Vystoupení hostů
MUDr. J. Wernerová a MUDr. L. Kočvarová,
Odbor posudkové služby MPSV, oddělení řízení posudkové služby úřadů
práce
Téma: Činnost Lékařské posudkové služby úřadů práce

4) Různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se 

Jednání zahájila a řídila Ing. V. Váchová

ad 1)
Schválení zápisu z 2. zasedání sociálního výboru

Hlasování: 8/0/1

ad 2)
Schválení programu.

Hlasování: 9/0/0

ad 3)
Činnost lékařské posudkové služby úřadů práce

Ing. Váchová představila vedoucí odd. posudkové služby MPSV úřadů práce MUDr. J. Wernerovou.

MUDr. Wernerová informovala o době, kdy posudková služba až do roku 2006 patřila pod ČSSZ a následně úpravou právních předpisů v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., přešla na úřady práce. V roce 2007 bylo podáno 17 494 žádostí o příspěvek na péči, v roce 2008 došlo k mírnému poklesu, bylo podáno 13 265 žádostí. Celkový počet podaných žádostí v roce 2007 v souvislosti s různými předměty řízení bylo podáno celkem 28 582, a v roce 2008 celkem 23 098 žádostí.

Pro řešení kritické situace LPS ÚP byla mezi MPSV a ČSSZ dojednána výpomoc lékařů posudkové služby ČSSZ – v roce 2008 na 17 úřadech práce, včetně úřadů práce hlavního města Prahy.
V rámci výpomoci zpracovali lékaři ČSSZ v hl. m. Praze cca 6 740 posudků, tj. 14 % z celkového počtu zpracovaných posudků v roce 2008.

V souvislosti s § 120, odst. 4 zákona o sociálních službách, kdy osobám dříve převážně bezmocným, o něž pečovala fyzická osoba, které z tohoto důvodu ke dni účinnosti citovaného zákona náležel příspěvek při péči o osobu blízkou, příspěvek na péči ve III. (těžká závislost) po dobu 2 let ode dne účinnosti zákona. Těmto osobám náleží od 1.1.2009 příspěvek ve výši podle stupně závislosti stanoveného na základě kontroly posouzení aktuálního zdravotního stavu.
LPS ÚP hl. m. Prahy provedla v období od 1.9.2008 do 31.1.2009 kontroly posouzení zdravotního stavu u 832 občanů.

Personální otázka obsazení pozic kmenových lékařů je stále velice obtížná. K 1.7.2006 bylo pro LPS ÚP hl. m. Prahy systematizováno 5 lékařských míst, k 1.12. 2006 – 6 míst, k 1.6. 2007 – 7 míst a k 1.1. 2007 – 9 míst. K 1.1.2009 je na LPS ÚP hl. m. Prahy systematizováno 9 lékařských míst, která jsou obsazena v úvazku 8,3. Fyzický počet lékařů je 12. ÚP mají dále uzavřené smlouvy s cca 59 lékaři různých odborností (např. s internisty, neurology atd.).
Výkonnost lékařů LPS ÚP hl. m. Prahy lze ve sledovaném období hodnotit jako nadprůměrnou s průměrným počtem 293 posudků na 1 lékaře a 1 měsíc, přičemž celostátní průměr se pohybuje kolem 200 posudků na 1 lékaře a 1 měsíc.

Celkem za dobu působnosti LPS na ÚP hl. m. Prahy od roku 2006 do začátku března 2009 obdržela LPS za Prahu 5 celkem 3 274 případů, 277 je nevyřízeno.

MUDr. Wernerová byla informována o problémech s vypracováním posudků. Mezi časté problémy patří uvedení nesprávných dat platností posudků, která nesouhlasí s daty podání žádostí, nebo stanovení nejasné doby platnosti posudků. Takový posudek se pak musí LPS vrátit k opravě, pro klienta to však znamená, že musí čekat další měsíce na opravený posudek. Doba pro vypracování posudků se v Praze zkrátila cca na období 4 měsíců.

Diskuze:

1) PhDr. M. Kudrys: Nemá velké množství posuzovaných posudků vliv na kvalitu posudku. Pokud občan nesouhlasí se závěrem, jaký má opravný prostředek na svou obranu.
MUDR. Wernerová: Lékaři se snaží vypracovávat kvalitní posudky. Občan, pokud nesouhlasí, může si podat žalobu k soudu.
2) E. Kalhousová: Stejná diagnóza, dva různé posudky, mělo by probíhat školení lékařů, dále uvedla, že někdy než dojde k vyřízení posudku, dojde ke zhoršení zdravotního stavu klienta.
MUDr. Wernerová: V případě stejných diagnóz může jít o různý průběh nemoci, nutno posuzovat každý případ individuálně. Školení lékařů probíhá, důležité jsou i kontroly využívání příspěvku na péči sociálním odborem.
3) Mgr. Vávrová: Není zpětná vazba, příspěvky na péči se nevrací zpět do systému.
4) Mgr. Šupová: Ošetřující lékaři by měli chodit ke klientům domů, pobírají kapitační platbu. Dobře znají celou rodinu, mohli by podat přesné informace o rodině, zdravotním stavu a kdo zajišťuje péči.

ad) 4
Různé

Ing. Váchová požádala o zaslání zápisu z jednání Sociálního výboru dne 12. 2. 2009 všem členům zastupitelstva.

Mgr. Vávrová informovala členy výboru o otevírání obálek dne 11. 3. 2009 – žádosti o poskytnutí grantů. Celkem bylo doručeno 57 obálek.

PhDr. M. Kudrys sdělil, že dne 18.3.2009 se uskuteční společné jednání Bezpečnostního a Sociálního výboru v 16.00 hod. v č. 330. Členům Sociálního výboru budou zaslány pozvánky.

Ing. V.Váchová předložila návrh na zřízení tísňové péče AREÍON, realizovanou občanským sdružením Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1

Hlasování: 9/0/0

Mimořádné zasedání Sociálního výboru bude 26. 3. 2009 v 16.30 hod. v zasedací místnosti RMČ.

Zapsala: J. Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová Dne: 12.3.2009

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě