12.2.2009 (2)

12/03/2009
Zápis č. 2 ze zasedání Sociálního výboru konaného dne 12.2.2009
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová, PhD., PhDr. M. Kudrys, R. Peterková, B. Alter, Mgr. Koričová
Nepřítomni: Mgr. A. Grušová, J. Matoušková, E. Kalousová, Mgr. H. Šupová
Hosté: Mgr. M. Faturík, statutární zástupce Úřadu práce hl. m. Praha pro Prahu 5,
Bc. V. Janouškovec, Progressiv, o.s.
Program:    1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Informace Mgr. M. Faturíka o situaci na trhu práce v Praze 5
4) Informace Bc. V. Janouškovce o situaci na drogové scéně v Praze 5
5) Různé
Jednání zahájila  a řídila Ing. V. Váchová
ad 1)
Schválení zápisu z 1. zasedání sociálního výboru
Hlasování: 5/0/0
pro / proti / zdržel se
ad 2)
Schválení programu
Hlasování: 5/0/0
ad 3)
Mgr. M. Faturík uvedl, že situace na trhu práce v Praze 5 je v současné době obdobná jako v minulých letech s tím, že se změnila struktura uchazečů o zaměstnání. V souvislosti s udělováním tzv. zelených karet byl upraven způsob evidence uchazečů o zaměstnání. Hospodářská krize se zatím ze strany zaměstnavatelů neprojevila v nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání, situace je prakticky od 3. čtvrtletí 2008 konsolidovaná. V Praze 5 je v současné době cca 4% nezaměstnaných, ale nepředpokládá se další výrazný nárůst. ÚP v Praze 5 disponuje 2 582 volnými pracovními místy, z nichž většinu si vytvořil ÚP sám v posledních měsících roku 2008.
ÚP realizuje pro uchazeče o zaměstnání různé rekvalifikační kurzy (s finanční podporou EU).
Jako velký problém uvedl Mgr. M. Faturík zadluženost uchazečů o zaměstnání, kteří z tohoto důvodu odmítají přijmout jakékoliv zaměstnání (výdělkem by museli hradit své dluhy). Proto na ÚP funguje poradna pro zadlužené, ve které zájemci získají rady, jak nepříznivou situaci řešit.
Mgr. M. Faturík dále členy sociálního výboru informoval o jednání s předsedkyní výboru Ing. V. Váchovou, týkajícím se záměru realizace veřejně prospěšných prací v MČ Praha 5. Pro každého zájemce – uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP v P5, bude zřizovateli veřejně prospěšných prací (nízkokvalifikované práce – např. úklid, stavební práce atd.) poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu ve výši Kč 10 720,- (Kč 8 000,- mzda + náklady na zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem) při 8 hodinové pracovní době a uzavřením pracovní smlouvy na období 1 roku.
Mgr. M. Faturík se dále zabýval situací na trhu práce mezi příslušníky jinonárodnostních menšin s tím, že uvedl, že s romskou komunitou nejsou ze strany ÚP žádné větší problémy. Vzhledem k tomu, že na území MČ P5 žije poměrně velká skupina příslušníků jiných národností, je nutné zapojit je do společnosti. Vietnamská komunita, se kterou nejsou problémy, si řeší své záležitosti samostatně, totéž platí i o ruské a ukrajinské komunitě. Arabové, kteří přicházejí na ÚP hledat zaměstnání, jsou vysíláni na kurzy ČJ pro cizince. Velkým problémem občanů, žijících mimo státy EU, je dokladování jejich nejvyššího ukončeného vzdělání.
V Praze je obecně nízká poptávka po nízkokvalifikovaných zaměstnancích; mladistvé do 17 let nelze prakticky vůbec zaměstnat. U drogově závislých uchazečů o zaměstnání je téměř 100% neúspěšnost při rekvalifikacích.
M. Peterková požádala o informaci týkající se situace ve zdravotnictví.
Mgr. M. Faturík uvedl, že ÚP v P5 má nadstandardní vztahy s FN Motol z hlediska zaměstnávání uchazečů o zaměstnání. FN Motol realizuje rekvalifikační kurzy sanitář/sanitárka, ale o tuto práci je malý zájem.
4) Bc. V. Janouškovec informoval o tom, že od roku 2004 dochází k nárůstu cizinců, závislých na návykových látkách. Tento trend se v současné době zrychluje. Dále dochází k nárůstu romské klientely, což začíná představovat poměrně velký problém. Mezi cizinci převažují občané Slovenské republiky, Ukrajiny, Ruska a zakavkazských republik. Jsou evidováni ale i další cizinci, např. z USA a Afriky. Do terénního programu je zařazeno v současné době 35 Rusů, 37 Slováků a 2 občané z Balkánu. Kontaktní centrum měsíčně navštíví v průměru 65% Romů, 25% Čechů a Slováků, 10% občanů ze zemí bývalého SSSR. Největší riziko nákazy HIV je u drogově závislých občanů z Ukrajiny. V případě občanů z Vietnamu uvedl, že mají vlastní přísun heroinu a působí jako uzavřená komunita.
Progressiv, o.s. chce nadále pokračovat ve svých terénních programech (které v loňském roce využilo téměř 1 700 uživatelů návykových látek a bylo realizováno 16 173 kontaktů), dále se zaměří na sběr použitého materiálu prostřednictvím tzv. fixpointů a na další aktivity v této oblasti.
Usnesení:
Sociální výbor vzal předložené informace a materiály na vědomí.
Příští řádné zasedání sociálního výboru bude 12.3.2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ a jako hosté se ho zúčastní zástupci MPSV, kteří působí v oblasti lékařské posudkové služby.
Zapsala: Ing. V. Váchová
V Praze dne 25. 2. 2008

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě