11.7.2011 (18)

12/07/2011

Zápis 18. VŽP dne 11.7. 2011

(místnost 330, ÚMČ Praha 5, 16:00 až 17:30)

 

Přítomni:, Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle

Omluveni: RNDr. Jan Martinec, Jaroslav Knap, Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Nedvěd

Hosté: Mgr. Jan Hlaváček, Karel Novotný, Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Jiří Vitha, Mgr. Radka Havlínová, PhDr. Lucie Vávrová

 

OŽP: Ing. Miroslav Kučera, Věra Křikavová, KAR:   Ing. Arch. Dita Lampová

 

 

Připomínky k   zápisu  17. VŽP – bez připomínek Pro 5 proti 0zdržel se 0

Schválení programu 18. VŽP (pouze změna pořadí bodů)Pro 5 proti 0zdržel se 0

 

1/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

(podklady KAR v uložišti \\P5mssrv01\vybor_zp\KAR-materialy\VŽP-11.7.2011\

 

DUR novostavby domů Zdíkovská, č.parc.4261/224, 4261/220, 4261/198, 4261/170, k.ú. Smíchov

OŽP zašle členům VŽP své stanovisko k DUR do dalšího jednání VŽP. Proběhla diskuse.

VŽP odkládá projednání záměru umístění stavby na uvedených pozemcích a žádá KAR o doplnění dokumentace (zejména doložení vlivu stavby na podzemní vody a zeleň ve VKP Spiritka)

Pro     5          proti   0          zdržel se       0

 

Podnět MČ P5 na změnu ÚPn, č.parc. 386/5, 386/6 k.ú. Motol, změna funkčního využití území (SO4, zařízení turistického ruchu) na území sloužící pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu – území sportu (SP).

Rada MČ předložila VŽP k posouzení návrh na výstavbu sportovní haly na zimní sporty.  VŽP znovu žádá KAR o již požadované informace (alternativní pozemky pro výstavbu haly, seznam kempů pro rekreanty na Praze 5).  Proběhla diskuse a bylo navrženo usnesení:

VŽP souhlasí s podnětem RMČ na změnu ÚPn,  č.parc. 386/5, 386/6 k.ú. Motol funkčního využití území ze SO4 na SP.

Pro     5          proti   0          zdržel se       0

 

2/ Příprava vyhlášení 2. kola ekologických grantů na rok 2011

8. ZMČ 31.6.2011 schválilo 3 ekologické granty (viz anotace a navržená dotace v příloze zápisu 15. VŽP) a neschválilo VŽP navrženou dotaci 26 tis. Kč pro projekt 13 ARNIKA-CEPO – viz usnesení https://www.praha5.cz/cs/zasedani-dokument/usneseni-zastupitelstva-404/803-8-zasedani-zastupitelstva-2011-06-28/9842.

8. ZMČ neschválilo (o jeden hlas) vyhlášení 2.kola ekologických grantů na zbytek roku 2011. Proběhla diskuse o případném návrhu RMČ na vypuštění (již ve VŽP i ZMČ) schváleného tématu „6. Podpora veřejnosti v rozhodovacích procesech o životním prostředí Prahy 5“ pro 2. kolo ekologických grantů roku 2011.

VŽP pověřuje člena VŽP Ing. Jiřího Vejmelku předložit návrh vyhlášení 2. kola ekologických grantů „Místo pro život“ na zasedání RMČ 19.7.2011 a ZMČ 26.7.2011.

Pro     5          proti   0          zdržel se       0

 

3/ Ad hoc případy – https://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

 

Případ 8- VKP Spiritka

VŽP se seznámil s žádostí Mgr. Ladislava Cirhana o přešetření pozice ZMČ k ochraně VKP Spiritka a s dokumenty z KAR o návrhu firmy NAVATYP a.s. z roku 2007 na změnu územního plánu části VKP Spiritka na stavební parcely.

 

VŽP nedoporučuje revokovat přijatá usnesení ZMČ č. 25/25/2010 ZMČ „Stanovisko ZMČ Prahy 5 k ochraně a registraci Významného krajinného prvku Společenstva křídových pramenů Pod Spiritkou (VKP Spiritka)“ z 16.9.2010 ani navazující usnesení RMČ č. 3/76/2011 z 25.01.2011.

Pro     5          proti   0          zdržel se       0

 

VŽP doporučuje redakci zpravodaje Pětka k tématu VKP Spiritka zpracovat reportáž.

VŽP zveřejní dopisy Mgr. Ladislava Cirhana a JUDr. Jaroslava Radila v rubrice VKP Spiritka https://www.praha5.cz/cs/sekce/vkp-spiritka/ .

 

4/ Diskuse  plánovaných akcí VŽP na 2. pololetí 2011

VŽP diskutoval rámcový návrh  akcí na 2. pololetí  2011

  • Podúpora Evropského Týdne Mobility (např. akce Cyklozvonění 17.9.)
  • Příprava zadání aktualizace Cyklogenerelu  z roku 2008
  • Příprava zadání procesu Agendy 21
  • Seminář k ochraně Prokopského a Dalejského údolí
  • Vyhodnocení přínosů ekologických grantů

 

(VŽP neusnášení schopný – bod bude předložen na další schůzi VŽP).

 

5/ Různé

OŽP zaslal VŽP požadovanou informaci o kontrole likvidace velkoplošných plevelů dne 7.7.2011 (příloha)

 

Byla podána informace o možnostech financování úprav pro cyklodopravu na Praze 5 z prostředků TSK a o možnostech využití projektu BICY http://eracr.cz/?page_id=233 pro pěší a cyklodopravu  na Praze 5.

Další jednání VŽP bude 25.7. od 16:00 v místnosti 330 UMČ.

 

 

Zapsala: Věra Křikavová

Ověřil: Ondřej Velek

 

Příloha

Informace OŽP o likvidace velkoplošných plevelů

 

Výskyt bolševníku velkolepého a křídlatky 2010 na území  MČ Praha 5

umístění na mapě       popis lokality dle mapy MČ Praha 5 (MĚŘÍTKO  1:10 000)

B10 – Drtinova, svah v areálu nemocnice, venkovní oplocení stanice mladých přírodovědců, včetně gabionů parku Sacre Coeur – omezený výskyt

B8  – Holečkova, plocha nad tunelem- zlikvidováno Grafická, okraj cesty – omezeno jen u schodiště a komunikací na konci slepé ulice

B8  – Podbělohorská, v zatáčce potlačeno

B8, B6 – Podbělohorská, u obytných domů – pokračuje zásah, plocha od TJ, Banka Praha – téměř vyhubena

C5 – Plzeňská, nad pumpami OMV v obou směrech a  Nepomucká v zatáčce park okraj komunikace –  Silně potlačeno

C4,3,2 – Zahradníčkova, podél Motolského potoka, Za Opravnou – silně potlačeno

C1 – Krematorium Motol, za objektem kamenictví –  potlačeno

C1, 2 – Nájezd na komunikaci Bucharova, Kalvárie

F5 – Řeporyjská, u oplocení u OMV a v ploše mezi stanicí metra Butovická a Řeporyjská – silně  potlačeno

G5,6 – Radlická u Celní správy a křižovatka s  Butovickou – silně potlačeno

E9  – Kutvirtova, nad školou pro sluchově postižené –   silně potlačeno

F8,9- neznačeno cesta Na Rovinách – silně potlačeno

D9 – K Vodojemu, svah u hřbitova – ojedinělý výskyt

D8- U Teplárny – Šalamounka –  ojedinělý výskyt

D7- Trachtova, svah za panelovými domy

C8- U Blaženky, svah u garáží, Na Popelce u zdi  – téměř zlikvidováno

C9 – Mrázovka, svah za stadionem – stále obrůstá

E6  – Klikatá – V Ohybu, u plotu a v parku – ojedinělý výskyt

G11 – Nový Zlíchov, v parku a plot u truhlárny a roh s ulicí Křížová likvidováno

H11,10,9- Hlubočepská, kamenictví Fojt, tramvajová  zastávka, náplavka, podjezd tramvajový most –  ojedinělý výskyt

I8 – Dreyerova, u panelových domů kotelna –   zlikvidováno

IJK10 – Barrandovský most, Branický most podél Vltavy – stálý zásah potřebný

K9- Strakonická, údolní deprese rozhraní s Malou Chuchlí

D11   – Erpet náplavka – bolševník se rozrůstá, ale do  porostu se nelze prakticky dostat pro pokácené dřeviny a nálety

B7- Třístoličná – U Pernikářsky roh ulic, od r. 2008 ojedinělý výskyt

E2 – K Hájům, roh ulice a svodidla komunikace,  od r. 2008 ojedinělý výskyt

F10- Na Konvářce – mezi komunikací a výtopnou Zlíchov  historické lokomotivy – od r.  2009 silně potlačeno

C9 – U Nikolajky – mezi komunikací a neudržovanou  plochou, u schodů směr Na Václavce od 2009 a v parku pěšina ohyb cesty – silně potlačeno

C4-5 – svah za paneláky U Poštovky – volný terén ve svahu a na černé skládce stavební suti a     zahradního odpadu od r. 2009 – silně potlačeno

D7 – Jinonická, dolní část v prudkém ohybu mezi komunikací a svahem parku Košíře Motol odr. 2009 – silně potlačeno

G6 – Mezi Rolemi, svah mezi komunikací a plotem objektu Waldorfské školy od r. 2009 – silně potlačeno

D11       – pata železničního mostu na Smíchově a volná plocha náplavky Vltavy od r. 2009 silně potlačeno

A6         – Podbělohorská, u dřevěných domků v návaznosti   na pozemek rodinného domu – zásah pokračuje do hloubky porostu

C4         – Motolský potok  naproti výcvikové stanici psů – v r. 2009 zlikvidováno cca 200  rostlin malých bolševníků

F11       – bolševník u kempu na Císařské louce  – zlikvidován

G11       – Ke Sklárně – křídlatka v prostoru mezi komunikací  a  výtopnou nádraží Praha Smíchov– silně potlačeno

 

Lokality 2010

F6- Mezi Lány – silně potlačeno

D2  Vidoule les – silně otlačeno

D3- Park Košíře – Motol u Golfu – silně potlačeno

C6- V Cibulkách uTJ – silně potlačeno

C6 – Písecká – silně potlačeno

C9- Mrázovka ohyb pěší cesty – stále obrůstá

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě