10. zápis z KOA ze dne 26.6.2012

02/07/2012

Městská část Praha 5

ZÁPIS

z 10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5 dne 26.06.2012

 Přítomni:

Karel Novotný, Marie Kolovratová, Jana Mrázková

Hosté:

Lukáš Janko (OSV)

Omluveni: Petr Bárta, Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Jan Šedivý, Ing. Jiří Vitha,

                   Ing. Petr Haluza, MBA (host OSV)

Program:  

  1. Schválení zápisu z 9. zasedání KOA ze dne 26.06.2012 

Hlasování: 3/0/0 

  1. Schválení programu vč. projednání materiálů na stůl – č. 10/10/2012, č. 10/11/2012, č. 10/12/2012 a č. 10/13/2012

Hlasování: 4/0/0 

Program – materiály:

 Č.

 Bod jedníní

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

1.

 Uznání a úhrada (části) nákladů vynaložených býv. nájemcem – firmou AREA TZB, a.s. na rekonstrukci NP Vrchlického 51/479, 49/482 a 47/483, Praha 5 a uzavření Dohody o narovnání k vypořádání vzájemných pohledávek po ukončení nájemního vztahu

 Schváleno

 10/1/2012

2.

 Žádost Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s., IČ 00380440 o rozšíření účelu využití pronajatých NP – E. Pešková 741/17, Praha 5

 Schváleno

 10/2/2012

3.

 Žádost společností NONAMED s.r.o., IČ 24151696 a SPONDEO s.r.o., IČ 48040452 o souhlas s umístěním sídla společností na adrese Praha 5 – Smíchov, Kartouzská 204/6, PSČ 150 00

 Schváleno

 10/3/2012

4.

 Oznámení o prodeji části podniku na základě Smlouvy o prodeji části podniku mezi Janem Kohoutem a Tomášem Spálenkou, NP Plzeňská 129a/948, k.ú. Košíře, Praha 5

 Schváleno

 10/4/2012

5.

 Oznámení záměru pronájmu parkovacích stání ve vnitrobloku nemovitosti č.p. 797 ulice Lidická č.o. 18, Praha 5 – k.ú. Smíchov

 Schváleno

 10/5/2012

6.

 Žádost o snížení nájemného za NP – skladové prostory v nemovitosti č.p. 286 ulice Nádražní č.o. 20, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce DC Real, a.s.

 Schváleno

 10/6/2012

7.

 Žádost o snížení nájemného za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 42 ulice Nádražní č.o. 82, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce TRUHLÁŘ a spol. v.o.s. IČ 00537284

 Schváleno

 10/7/2012

8.

 Žádost o pronájem budovy č.p. 152, Pod radnicí 3, Praha 5, k.ú. Košíře pro společnost Pro rodinu o.p.s., IČ 28414756

 Schváleno

 10/8/2012

9.

 Žádost společnosti tédwa s.r.o. o prodloužení nájemních smluv na pronájem částí fasád k umístění RZ na nemovitostech: Plzeňská 209A/442, k.ú. Košíře a Svornosti 1/1497, k.ú. Smíchov

 Schváleno

 10/9/2012

10.

 Pronájem volného parkovacího stání ve vnitrobloku Janáčkovo nábřeží 43/476 na základě zveřejněného záměru č. 36/2012 dle usn. RMČ
z 22. 5. 2012 a opětovné zveřejnění záměrů pronájmů volných parkovacích stání

 Schváleno

 10/10/2012

11.

 Žádost nájemce nebytového prostoru p. Miroslava Fuchse, IČ 18674682, o udělení souhlasu s umístěním sídla nově zakládané společnosti FUCHS CZ s.r.o. na adrese pronajímaného NP – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov

 Schváleno

 10/11/2012

12.

 Oznámení záměru pronájmu parkovacích stání ve vnitrobloku nemovitostí Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22, Praha 5 – k.ú. Smíchov a poskytnutí slevy z nájemného dvou nájemcům

 Schváleno

 10/12/2012

13.

 Žádost o snížení základního měsíčního nájemného za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 249 ulice Štefánikova č.o. 28, Praha 5 – k.ú. Smíchov – nájemce DIANA COMPANY, spol. s r.o. IČ 60469463

 Schváleno

 10/13/2012

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/1/2012 

1. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Uznání a úhrada (části) nákladů vynaložených býv. nájemcem – firmou AREA TZB, a.s. na rekonstrukci NP Vrchlického 51/479, 49/482 a 47/483, Praha 5 a uzavření Dohody o narovnání k vypořádání vzájemných pohledávek po ukončení nájemního vztahu 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         vzít na vědomí znalecký posudek č. 3443-223/11 ze dne 16.10.2011, vypracovaný soudním znalcem Ing. Janem Benešem, který vyčíslil zhodnocení NP Vrchlického 51/479, 49/482 a 47/483, Praha 5, provedené býv. nájemcem obch. firmou AREA TZB, a.s. k datu ukončení nájmu ve znění odst. 1 § 667 zák. č. 40/1960 Sb. v platném znění, na částku ve výši 350.000,- Kč bez DPH, tj. 420.000,- Kč vč. DPH 20%   

2.         nesouhlasit s uznáním částky ve výši 350.000,- Kč bez DPH, tj.  420.000,- Kč vč. DPH dle znaleckého posudku č. 3443-223/11, vynaložené na zhodnocení NP Vrchlického 51/479, 49/482 a 47/483, Praha 5 pro obch. firmu AREA TZB, a.s., IČ 25740351    

3.         nesouhlasit s úhradou částky ve výši 350.000,- Kč bez DPH, tj.  420.000,- Kč vč. DPH dle znaleckého posudku č. 3443-223/11 obch. firmě AREA TZB, a.s., IČ 25740351  

4.         nesouhlasit s vypořádáním částky ve výši 90.122,- Kč vč. DPH oproti dlužnému nájemnému obch. firmy AREA TZB, a.s., IČ 25740351, za NP Vrchlického 51/479, 49/482 a 47/483, Praha 5, jehož výše se k datu ukončení nájemního vztahu rovná částce 90.122,- Kč vč. DPH    

5.         nesouhlasit s uzavřením Dohody o narovnání s obch. firmou AREA TZB, a.s., IČ 25740351, jejímž předmětem je vzájemné vypořádání nákladů na provedené rekonstrukce v NP Vrchlického 51/479, 49/482 a 47/483, Praha 5 a dlužného nájemného dle bodu 3. a 4. usnesení RMČ          

II.         Ukládá   

1.            

1.1.     OSV prostřednictvím SF CENTRA, a.s.
vymáhat dlužnou částku za nájemné za NP Vrchlického 51/579, 49/482 a 47/483 po obch. firmě AREA TZB, a.s.      

Hlasování: 3/0/0
 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/2/2012 

2. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Žádost Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s., IČ 00380440 o rozšíření účelu využití pronajatých NP – E. Pešková 741/17, Praha 5 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         schválit uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.9.2009, uzavřené se Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s., IČ 00380440, na pronájem nebytových prostor umístěných v budově č.p. 741, E. Peškové 17, Praha 5, k.ú. Smíchov, o celkové výměře 124 m2, kterým se rozšiřuje účel využití pronajatých prostor o provozování logopedie, psychologie, fyzioterapie, kognitivní rehabilitace, masáže, školení, komplexní ošetření, čínskou medicínu a doplňky stravy, s účinností od 1.8.2012    

Hlasování: 3/0/0

  

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/3/2012 

3. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Žádost společností NONAMED s.r.o., IČ 24151696 a SPONDEO s.r.o., IČ 48040452 o souhlas s umístěním sídla společností na adrese Praha 5 – Smíchov, Kartouzská 204/6, PSČ 150 00 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         schválit udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti NONAMED s.r.o., IČ 24151696, zastoupené MUDr. Marion Noskovou, na adrese Praha 5 – Smíchov, Kartouzská 204/6, PSČ 150 00    

II.         Doporučuje RMČ     

1.         schválit udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti SPONDEO s.r.o., IČ 48040452, zastoupené MUDr. Dubravkou Jaganjacovou, na adrese Praha 5 – Smíchov, Kartouzská 204/6, PSČ 150 00    

Hlasování: 3/0/0 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/4/2012 

4. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Oznámení o prodeji části podniku na základě Smlouvy o prodeji části podniku mezi Janem Kohoutem a Tomášem Spálenkou, NP Plzeňská 129a/948, k.ú. Košíře, Praha 5 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ    

1.         vzít na vědomí Smlouvu o prodeji části podniku k NP ev. č. 901 (prodejna maso-uzeniny) a k NP ev. č. 905 (šatna) sjednanou  k datu 30.6.2012 mezi nájemcem Janem Kohoutem, IČ 88357864, jako prodávajícícm a Tomášem Spálenkou, IČ 66042933, jako kupujícím    

II.         Doporučuje RMČ     

1.         schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 094800901 ve znění pozdějších dodatků, kterým se provede změna nájemce NP (ev. č. 901) – prodejny masa a uzenin o výměře 59,0 m2, v přízemí nemovitosti č.p. 948, k.ú., Plzeňská 129a, k.ú. Košíře, Praha 5 z fyzické osoby Jan Kohout, IČ 88357864, na fyzickou osobu Tomáš Spálenka, IČ 66042933, a kterým se od 1.7.2012 sjednává k měsíčnímu nájemnému DPH       

2.         schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. č. 094800905 ze dne 1.4.2004 ve znění pozdějších dodatků, kterým se provede změna nájemce NP (ev. č. 905) – šatna o výměře 5,0 m2, v přízemí nemovitosti č.p. 948, k.ú., Plzeňská 129a, k.ú. Košíře, Praha 5 z fyzické osoby Jan Kohout, IČ 88357864, na fyzickou osobu Tomáš Spálenka, IČ 66042933, a kterým se od 1.7.2012 sjednává k měsíčnímu nájemnému DPH        

Hlasování: 3/0/0 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/5/2012 

5. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Oznámení záměru pronájmu parkovacích stání ve vnitrobloku nemovitosti č.p. 797 ulice Lidická č.o. 18, Praha 5 – k.ú. Smíchov 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         neschválit žádost pana Hotoppa, bytem Lidická 797/18, Praha 5 o pronájem parkovacího stání č. 1 ve vnitrobloku nemovitosti č.p. 797 ulice Lidická č.o. 18, Praha 5 – k.ú. Smíchov    

2.         schválit oznámení záměru pronájmu volného parkovacího stání č. 1 ve vnitrobloku nemovitosti č.p. 797 ulice Lidická č.o. 18, Praha 5 – k.ú. Smíchov za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou    

3.         schválit oznámení záměru pronájmu parkovacího stání č. 2 ve vnitrobloku nemovitosti č.p. 797 ulice Lidická č.o. 18, Praha 5 – k.ú. Smíchov stávajícímu nájemci paní Věře Hotopp, bytem Lidická 797/18, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou    

4.         schválit oznámení záměru pronájmu parkovacího stání č. 3 ve vnitrobloku nemovitosti č.p. 797 ulice Lidická č.o. 18, Praha 5 – k.ú. Smíchov stávajícímu nájemci paní Jaroslavě Hermanové, bytem Lidická 797/18, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou 

Hlasování: 3/0/0

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/6/2012 

6. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Žádost o snížení nájemného za NP – skladové prostory v nemovitosti č.p. 286 ulice Nádražní č.o. 20, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce DC Real, a.s. 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         neschválit snížení základního měsíčního nájemného za užívání nebytového prostoru ev.č. 902 o rozloze 47,20 m2 užívaného jako sklad v přízemí nemovitosti č.p. 286 ulice Nádražní č.o. 20, Praha 5 – k.ú. Smíchov nájemci DC Real, a.s. IČ 27663442    

Hlasování: 3/0/0 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/7/2012 

7. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Žádost o snížení nájemného za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 42 ulice Nádražní č.o. 82, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce TRUHLÁŘ a spol. v.o.s. IČ 00537284 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         neschválit snížení základního nájemného nájemci TRUHLÁŘ a spol. v.o.s. IČ 00537284, za pronájem nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 42 ulice Nádražní č.o. 82, Praha 5 – k.ú. Smíchov na dobu určitou / neurčitou    

Hlasování: 3/0/0 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/8/2012 

8. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Žádost o pronájem budovy č.p. 152, Pod radnicí 3, Praha 5, k.ú. Košíře pro společnost Pro rodinu o.p.s., IČ 28414756 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         schválit záměr pronájmu suterénu, přízemí, 1. a 2. patra budovy č.p. 152, Pod radnicí 3, Praha 5 o celkové výměře 971,77 m2, stojící na pozemku parc. č. 1160, k.ú. Košíře, za účelem provozování vzdělávání dětí předškolního a školního věku v režimu školského zákona a doprovodných služeb, za nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok – provozní plochy (tj. 672,50 m2 x 350,- Kč = 235.375,- Kč/rok) a 175,- Kč/m2/rok – obslužné plochy (tj. 298,87 m2 x 175,- Kč = 52.302,25 Kč/rok), pro společnost Pro rodinu o.p.s., zastoupenou Bc. Miroslavou Vlčkovou, IČ 28414756, na dobu neurčitou, s účinností od 1.8.2012    

Hlasování: 3/0/0 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/9/2012 

9. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Žádost společnosti tédwa s.r.o. o prodloužení nájemních smluv na pronájem částí fasád k umístění RZ na nemovitostech: Plzeňská 209A/442, k.ú. Košíře a Svornosti 1/1497, k.ú. Smíchov 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         schválit uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 80/0/OOA/07 ze dne 30.11.2007 sjednané se společností tédwa s.r.o., IČ 27254089, na pronájem části fasády k umístění RZ na nemovitosti č.p. 442, ul. Plzeňská 209 A, k.ú. Košíře, kterým se prodlužuje doba nájmu za předpokladu doložení souhlasného stanoviska odboru dopravy MHMP a to na dobu uvedenou v tomto stanovisku a za podmínky navýšení nájemného na částku 15.000,- Kč/rok         

2.         schválit uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 81/0/OOA/07 ze dne 30.11.2007 sjednané se společností tédwa s.r.o., IČ 27254089, na pronájem části fasády k umístění RZ na nemovitosti č.p. 1497, ul. Svornosti 1, k.ú. Smíchov, kterým se prodlužuje doba nájmu za předpokladu doložení souhlasného stanoviska odboru dopravy MHMP a to na dobu uvedenou v tomto stanovisku a za podmínky navýšení nájemného na částku 100.000,- Kč/rok    

Hlasování: 3/0/0 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/10/2012 

10. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Pronájem volného parkovacího stání ve vnitrobloku Janáčkovo nábřeží 43/476 na základě zveřejněného záměru č. 36/2012 dle usn. RMČ z 22. 5. 2012 a opětovné zveřejnění záměrů pronájmů volných parkovacích stání 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         schválit pronájem parkovacího stání č. 1 umístěného na části pozemku parc. č. 215, k. ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 žadateli:

           ………………………………….., bytem ……………………………, za roční nájemné ve výši 7.000,- Kč/rok na dobu neurčitou      

2.         schválit záměr pronájmu volného parkovacího stání č. 7 ve dvoře domu Janáčkovo nábřeží 43/476 a volného parkovacího stání č. 1 ve dvoře domu Janáčkovo nábřeží 45/474, vše k. ú. Smíchov v souladu se “Zásadami…” za cenu 7.000 Kč/rok/stání na dobu neurčitou       

Hlasování: 3/0/0 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/11/2012 

11. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Žádost nájemce nebytového prostoru p. Miroslava Fuchse, IČ 18674682, o udělení souhlasu s umístěním sídla nově zakládané společnosti FUCHS CZ s.r.o. na adrese pronajímaného NP – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         schválit udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti FUCHS CZ s.r.o., zastoupené Miroslavem Fuchsem, IČ 18674682, na adrese Praha 5 – Smíchov, U Královské louky 5/918, PSČ 150 00    

Hlasování: 3/0/0 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/12/2012 

12. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Oznámení záměru pronájmu parkovacích stání ve vnitrobloku nemovitostí Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22, Praha 5 – k.ú. Smíchov a poskytnutí slevy z nájemného dvou nájemcům 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         schválit oznámení záměru pronájmu parkovacího stání č. 1 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22 nájemci: Jaroslavě Navrátilové, bytem Stroupežnického 2326/24, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou    

2.         schválit oznámení záměru pronájmu parkovacího stání č. 2 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22 nájemci: Libuši Polákové, bytem Stroupežnického 590/22, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou    

3.         schválit oznámení záměru pronájmu parkovacího stání č. 4 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22 nájemci: Antonínu Zívalovi, bytem Stroupežnického 2326/24, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou   

4.         schválit oznámení záměru pronájmu parkovacího stání č. 7 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22 nájemci: Petře Kodešové, bytem Stroupežnického 590/22, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou    

5.         schválit oznámení záměru pronájmu parkovacího stání č. 8 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22 nájemci: Jaroslavě Kodešové, bytem Stroupežnického 590/22, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou    

6.         schválit oznámení záměru pronájmu parkovacího stání č. 9 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22 nájemci: Tomáši Čermáku a Hedvice Čermákové, bytem Stroupežnického 2326/24, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou    

7.         schválit oznámení záměru pronájmu parkovacího stání č. 10 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22 nájemci: Zuzaně Novotné, bytem Stroupežnického 590/22, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou    

8.         schválit oznámení záměru pronájmu parkovacího stání č. 12 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22 nájemci: Vladimíře Nečasové, bytem Stroupežnického 2326/24, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně, na dobu neurčitou    

9.         schválit oznámení záměru pronájmu volných parkovacích stání č. 5 a 6 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně za jedno parkovací stání, na dobu neurčitou    

10.      neschválit poskytnutí jednorázové slevy z nájemného ve výši 2.646,- Kč nájemci parkovacího stání č. 3 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22, Praha 5 paní Aleně Marešové, bytem Stroupežnického 2326/24, Praha 5    

11.      neschválit poskytnutí jednorázové slevy z nájemného ve výši 2.646,- Kč nájemci parkovacího stání č. 11 ve vnitrobloku nemovitosti Stroupežnického 2326/24 a Stroupežnického 590/22, Praha 5 paní Anně Loucifové, bytem Stroupežnického 2326/24, Praha 5    

Hlasování: 3/0/0 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 26.06.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/13/2012 

13. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva 

Žádost o snížení základního měsíčního nájemného za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 249 ulice Štefánikova č.o. 28, Praha 5 – k.ú. Smíchov – nájemce DIANA COMPANY, spol. s r.o. IČ 60469463 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5        

I.          Doporučuje RMČ     

1.         neschválit  snížení základního měsíčního nájemného za užívání nebytového prostoru ev.č. 902 v přízemí nemovitosti č.p. 249 ulice Štefánikova č.o. 28, Praha 5 – k.ú. Smíchov nájemci tohoto nebytového prostoru společnosti DIANA COMPANY, spol. s r.o. IČ 60469463.    

Hlasování: 3/0/0 

 

Příloha: – prezenční listina 

Začátek zasedání:

16:00 hod. 

Konec zasedání:

17:00 hod.  

 

Ověřil: 

Karel Novotný ………………………….

předseda Komise obchodních aktivit 

 

Zapsala:                                                       

Lenka Holubová, Odbor smluvních vztahů                                

tajemnice KOA, l. 840                      

  

V Praze dne: 27.6.2012 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě