10.10.2011 (24)

21/10/2011

Zápis z 24. schůze VŽP dne 10.10.2011

od 16:00 do 17:30  hod

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček

 

Omluven: Jaroslav Nedvěd, Ing. Jiří Vejmelka, Ing. Bohumil Dvořák, Marek Kukrle, Jaroslav Knap

 

Výbor neusnášeníschopný

 

Schválení zápisu 23. VŽP

Schválení programu 24. VŽP

 

1/ Kontrola úkolů  minulých VŽP

Úkoly z minulých schůzí trvají.

VŽP žádá dle §51 odst. 3 c) zák.131/2000 Sb. o Praze  tajemníka ÚMČ MČ Praha 5, aby předal dokumenty požadované  z OSÚ tajemnici VŽP:

Povolení billboardu na ulici Plzeňská územní souhlas – OSÚ ob. 36-57960/201-še 14.10.2010, Závazné stanovisko OKP MHMP č.j. S-MHMP 634702/2010 z 24.9.2010, Souhlas se změnou – OSÚ ob. 36-11982/2011-še z 23.1.2011 a Závazné stanovisko OKP MHMP č.j. S-MHMP 930656/2010 z 23.11.2010, Souhlas s prodloužením doby trvání z 11.2.2011.

VŽP žádá Informace z KAR v jakém fázi je územní řízení k umístění stavby BD U Okrouhlíku..

VŽP žádá ÚMČ o podrobnější informaci o  rozsahu  1 etapy investiční akce  Cyklo-promenáda.

VŽP projedná návrhy témat i pravidel eko‑grantů 2012 na další schůzi

Předseda VŽP předloží k diskusi návrh financování přípravy „Plánu rozvoje životního prostředí Prahy 5“pro rozpočet 2012

VŽP  prodiskutuje přípravu semináře o Prokopském a Dalejském na dalším jednání VŽP.

 

2/ Ex-post hodnocené případy s vlivem na ŽP

 

 

3/ Ex-ante hodnocené projekty  s vlivem na ŽP

VŽP byl informován o přípravě novely vyhlášky hl.m.Prahy, která  navrhuje zvýšit rozsah chodníků ošetřených solením a rozsah chodníků bez údržby. VŽP žádá RMČ Praha 5, aby připomínkovala vyhlášky do 19.10.2011 s cílem zachovat šetrný způsob úklidu (odklízení a sypání inertním materiálem) a stávající rozsah údržby chodníků.

 

Předseda VŽP Informoval o diskusi  na radnici v Řeporyjích o rekultivaci lomu Požáry – téma je vhodné  pro přípravu semináře o Prokopském a Dalejském údolí.

 

VŽP diskutoval témata akčních plánů k Plánu rozvoje ŽP, zadání odborných studií externím zpracovatelům pro rozpočet na  rok 2012. Témata a objem prostředků bude upřesněn na příštím VŽP.

 

Financování v rozpočtu  na  rok 2012

 

4/  Různé

Předseda informoval o  interpelaci k dostupnosti informací pro práci VŽP (pozvánka, podkladové materiály, zveřejnění). Znovu projedná zpřístupnění skladu na internetu zlepšení  „extranetu“  pro zpřístupnění dokumentů ze skladu VŽP, KUP, KoD.

 

Zapsala:  Křikavová

Verifikoval: Velek

 

Příloha:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě