1.9.2011 (18)

Zápis č. 18

z jednání

Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5 konaného dne 1.9.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. L. Vávrová, Ph.D.,

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., MUDr. M. Kukrle, JUDr. P. Lachnit, Mgr. T. Hradílková, MUDr. A. Marinov

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:

  1. Zahájení jednání

 

  1. Schválení programu

 

  1. Schválení zápisů z jednání Soc. a zdrav.výboru ze dne 28.7. 2011 a 18.8. 2011

 

  1. Informace ing. Váchové k žádostem o poskytnutí obecního bytu

 

5a. Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

– senioři (4 žádosti)

 

5b. Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (5 žádostí)

 

5c. Projednání žádostí o poskytnutí integračního bytu podle

Varianty č. I. us.vlády ČR č. 543 ze dne 14. května 2008

(5 žádostí)

 

5d. Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

(4 žádosti)

 

5e. Projednání žádosti o úpravu zařizovacích předmětů v bytě

v majetku MČ Praha 5 ze zdravotních důvodů (1 žádost)

 

4)  Různé

 

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

ad 3)  Schválení zápisů z jednání Soc.a zdrav.výboru

ze dne 28.7.2011 a 18.8.2011

 

Zápisy z jednání sociálního a zdravotního výboru ve dnech 28.7.2011 a 18.8.2011 schváleny bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

ad 4) Informace ing. Váchové k žádostem o poskytnutí obecního bytu

Předsedkyně SV ing. Váchová podala členům výboru informace týkající se následujících žadatelů o pronájem obecního bytu

– ing. Váchová informovala o jednání s vedoucí odboru sociálního Mgr. Koričovou v záležitosti žadatelky

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor bere informace na vědomí a navrhuje žádost  ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 6/0/0

 

– ing. Váchová informovala o jednání s vedoucí odboru sociálního Mgr. Koričovou v záležitosti žadatelky

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor bere informace na vědomí a navrhuje žádost zařadit  do seznamu „Naléhavé případy k řešen s tím, že o řešení bude požádán MHMP (bezbariérový byt)

Hlasování: 6/0/0

 

– ing. Váchová informovala o jednání s vedoucí CSOP Mgr. M. Bosákovou                 v záležitosti žadatele

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor bere informace na vědomí a navrhuje žadateli doporučit obrátit se na CSOP se žádostí o přidělení bytu v CSOP

Hlasování: 6/0/0

 

– ing. Váchová informovala o jednání s vedoucí CSOP Mgr. M. Bosákovou                 v záležitosti obou žadatelů

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor bere informace na vědomí a navrhuje oba žadatele zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení s tím, že o řešení bude požádán MHMP

Hlasování: 6/0/0

 

 

– ing. Váchová informovala o skutečnost, že prostřednictvím kanceláře místostarosty ing. Jiřího Vejmělky obdržela žádost žadatele o pronájem obecního bytu

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost o pronájem obecního bytu zamítnout z důvodu neplnění podmínky trvalého bydliště žadatele na MČ Praha 5

Hlasování: 6/0/0

 

 

ad 5a. Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5  – senioři

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatelky do prošetření současného stavu a aktualizace žádosti

Hlasování: 6/0/0

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatele o pronájem obecního bytu zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/0

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 5/0/1

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Sociální a zdravotní navrhuje žadatelku vyzvat k návštěvě soc. odboru ÚMČ a podání žádosti o soc.dávky

Hlasování: 6/0/0

 

ad 5b. Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 5/0/1

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 5/0/1

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 6/0/0

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 5/0/1

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 6/0/0

 

ad 5c. Projednání žádostí o poskytnutí integračního bytu podle

Varianty č. I. us.vlády ČR č. 543 ze dne 14. května 2008

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatele zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení (asylant)“ a nabídnout u vhodný byt.

Hlasování: 6/0/0

 

 

Předsedkyně ing. Váchová informovala členy výboru o skutečnosti, že uvedený žadatel již získal byt v Ústí nad Labem

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost zamítnout s tím, že žadatel již má bytovou otázku vyřešenou

Hlasování: 6/0/0

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/0

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/0

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/0

 

 

ad 5d) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatele do vyjasnění právního stanoviska

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatelky do vyjasnění právního stanoviska

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 6/0/0

 

 

ad 5e) Projednání žádosti o úpravu zařizovacích předmětů v bytě

v majetku MČ Praha 5 ze zdravotních důvodů

Sociální a zdravotní výbor navrhuje schválit žádost o provedení výměny vany za sprch. kout vč. pákové baterie z prostředků MČ Praha 5 s tím, že zbývající náklady na rekonstrukcí budou uhrazeny žadatelkou.

Hlasování: 6/0/0

 

 

Zapsal: R. Kobza                    Za správnost: Ing. V. Váchová