1.6.2010 (4)

09/07/2010
Z á p i s
ze IV. schůzky Výboru pro Životní Prostředí (VŽP) konané dne 1. 6. 2010
————————————————————————————————————————————————
Přítomni:
p. Ing. Bohumil Dvořák, p. Ing. Petr Horák, p. Aleš Kohout, pí Jitka Matoušková, p. Ing. arch. Tomáš Reml
p. Ing. Miroslav Kučera, pí Věra Křikavová – ODŽ (bez hlasovacího práva)
Omluveni:
p. Mgr. Jan Hlaváček, p. RNDr. Jan Martinec, CSc., pí Ing. Angela Morávková
Hosté:
p. Straka; p. Hejda; pí Ing. arch. Elena Lacinová, pí Ing. Dita Lampová – KAR
————————————————————————————————————————————————
Schválení programu IV. schůzky VŽP
Hlasování: (přítomni 4 členové) pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Program:
I. Úprava směrné části UPn „Villadomy Vyhlídka“ na pozemku č. parc. 4673/1 k. ú. Smíchov
II. Přestavba Na Hřebenkách 60, čp.1284, na pozemcích č. parc. 3159/1,2,4,6-8 k. ú. Smíchov
III. „BD Tetínská“ na pozemcích č. parc. 442/21,22,25 k. ú. Radlice – architektonická studie
————————————————————————————————————————————————
K bodu programu č. I
—————————-
Úprava směrné části UPn „Villadomy Vyhlídka“ na pozemku č. parc. 4673/1 k. ú. Smíchov
Návrh usnesení:
Výbor požaduje odložit dokumentaci na další zasedání výboru. Materiál je třeba doplnit o návrh na občanskou vybavenost a hospodaření s dešťovými vodami.
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu programu č. II
—————————–
Přestavba Na Hřebenkách 60, čp.1284, na pozemcích č. parc. 3159/1,2,4,6-8 k. ú. Smíchov
Návrh usnesení:
Výbor odkládá materiál a požaduje doplnit o panoramatické zákresy, lepší využití území i s ohledem na výskyt pramenů v okolí stavby.
K bodu programu č. III
——————————
„BD Tetínská“ na pozemcích č. parc. 442/21,22,25 k. ú. Radlice – architektonická studie
Návrh usnesení:
Výbor požaduje zachování stávající pěší komunikace, zajištění náhradní výsadby, začlenění návrhu na hospodaření s dešťovými vodami do projektu, zatravnění a osázení střešní konstrukce garáže vhodnými dřevinami.
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
V Praze dne 1. 6. 2010
Zapsala: Věra Křikavová – 257 000 264
Zápis schválil: Ing. Bohumil Dvořák

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě