Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

16. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.03.2014  jako řádné
číslo usnesení 16/405/2014
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Další postup MČ P5 v souvislosti s projektem "Viladomy Na Farkáně", vyřízení žádosti spol. CENTRAL GROUP a.s. o uzavření nájemní smlouvy a podnětů občanů dané lokality

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

žádost společnosti CENTRAL GROUP a.s. o uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře a část pozemku parc. č. 1484/80, k. ú. Košíře o rozloze 5 m2 na dobu
od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014.

2.

podněty občanů dané lokality uvedené v příloze tohoto materiálu

II.
Neschvaluje
1.

záměr pronájmu pozemku parc. č. 1484/81, k.ú. Košíře a části pozemku parc. č. 1484/80, k. ú. Košíře o rozloze 5 m2 na dobu od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 společnosti CENTRAL GROUP a. s., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ 639 99 102

III.
Schvaluje
1.

aby MČ Praha 5 vstoupila do správních a soudních řízení týkajících se projektu „Viladomy na Farkáně“ a v případě zjištění rozporu předmětného projektu či postupu společnosti CENTRAL GROUP a. s., popř. CENTRAL GROUP 15. investiční a. s., s právními předpisy využila veškeré dostupné právní prostředky a učinila příslušné právní kroky

2.

zastupování MČ Praha 5 v soudních a správních řízeních a jednáních se spol. CENTRAL GROUP a. s. advokátní kanceláří ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v. o. s., se sídlem Národní 41/973, 110 00 Praha 1, IČ 272 22 861

3.

odvolání všech plných mocí a souhlasů MČ Praha 5 jako vlastníka pozemku parc. č. 2034/4 (vlastnický podíl 2/32), 1484/1, 1484/80, 1484/81 a 1484/82, vše k.ú. Košíře, udělených společnosti CENTRAL GROUP a. s., popř. CENTRAL GROUP 15. investiční a. s., jako stavebníkovi v souvislosti s předmětným projektem

IV.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. zajistit veškeré administrativní a právní kroky plynoucí z čl. I a III. tohoto usnesení, včetně vyřízení podnětů občanů dané lokality
Termín plnění: 31.03.2014
2. Marešovi Petru, Ing. arch., vedoucímu ZOJ Kanceláře architekta městské části Praha 5
2.1. prověřit projekt "Viladomy Na Farkáně"
Termín plnění: 30.04.2014
3. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
3.1. zajistit administrativní kroky plynoucí z čl. II. tohoto usnesení
Termín plnění: 31.03.2014
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout