Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 28.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 21/843/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

"Obytný soubor Prokopské údolí" DUR

Stanovisko k umístění výjimečně přípustné stavby v území všeobecně smíšeném, kde funkce bydlení je v podílu celkové kapacity vyšším než 60%
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s umístěním výjimečně přípustné stavby "Obytný soubor Prokopské údolí" v území všeobecně smíšeném s podílem  funkce bydlení vyšším než 60% z celkové kapacity, na pozemcích parc. č. 1235, 1731/1, 1731/2, 1739, 1759/1, 1759/2, 1771/1 k. ú. Hlubočepy, dle předložené dok. DUR, dat. 10/2012

II.
Bere na vědomí
1.

dopravní studii "Dopravní studie ulice Hlubočepská", dat. 09/2011 a studii "Rekonstrukce Hlubočepské ulice, Praha 5", dat. 03/2013

2.

návrh společnosti JRD s. r. o. na poskytnutí  daru ve výši      1.500 000 Kč na účelovou investici do záměru v území s využitím pro volnočasové, sportovní a ekologické aktivity

3.

návrh společnosti JRD s. r. o. na poskytnutí daru ve výši        3.000 000 Kč  za účelem  sdružené investice do rekonstrukce Hlubočepské ulice

4.

návrh na směnu pozemků parc. č. 1282/1, 1282/6 k. ú. Hlubočepy, v majetku žadatele JRD, s. r. o. za pozemky ve správě MČ Praha 5, za účelem vybudování místního infocentra

III.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k umístění stavby žadateli a stavebnímu úřadu
Termín plnění: 11.06.2013
2. Zelenému Miroslavu, Ing., starostovi MČ P5
2.1. jednat o uzavření darovací smlouvy na účelový finanční dar ve výši 1.500 000 Kč a darovací smlouvy na účelový finanční dar ve výši 3.000 000 Kč
Termín plnění: 30.06.2013
3. Kukrlemu Marku, členu rady MČ P5
3.1. jednat ve věci směny pozemků parc. č. 1282/1, 1282/6 k. ú. Hlubočepy
Termín plnění: 30.06.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout