Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

Odbor ochrany životního prostředí

Ing. Miroslav Kučera , vedoucí odboru

Telefon: 257 000 462
Fax: 257 000 150
E-mail: ozp@praha5.cz

nám. 14. října č. 4, Praha 5, 150 22

E-mail: ozp@praha5.cz


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Pozvánka - školení pro ohlašovatele (SEPNO - přeprava nebezpečných odpadů) - 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                        Evidence    přepravy    nebezpečných    odpadů

                                                            se provádí přes systém 

                                                             SEPNO www.sepno.cz

                                      (Systém Evidence Přepravy Nebezpečných Odpadů)


Posun termínu spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů
Ke spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) NEDOJDE 1. ledna 2018. Oficiální provoz bude zahájen dne 2. května 2018.
Celé sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí


Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace MŽP. Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese: http://www.cenia.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Ptačí chřipka 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Pozvánka - školení pro ohlašovatele (hlášení o odpadech) - 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      Roční   HLÁŠENÍ    O    PRODUKCI    A    NAKLÁDÁNÍ    S    ODPADY    za    rok    2017

                        může původce nebo oprávněná osoba podat pouze přes systém
                       
                                                            ISPOP www.ispop.cz

                                      (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností)

a to v "PDF formuláři" přímo v ISPOP a nebo prostřednictvím specializovaných odpadových programů.
! V systému ISPOP je třeba být zaregistrován - jinak nelze hlášení podat !

Důležité manuály z ISPOP
!!! Manuál pro ohlašovatele - pro ohlašování v roce 2017 !!!
!!! Manuál k vyplnění formuláře F_ODP_PROD (hlášení o odpadech) !!!

Roční Hlášení o produkci a nakládání s odpady je možné vytvořit:
   *   pomocí specializovaných počítačových programů na odpady;
   *   nebo pomocí tzv. "PDF formuláře" - na stránkách ISPOP;

Způsoby ohlašování "PDF formuláře"
Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:
   a)   Prostřednictvím tlačítka "Odeslat do datové schránky" - při odeslání se uvádí odesílatel
         Pro zasílání je na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) určena "speciální datová schránka s názvem ISPOP" - ID datové schránky je: 5eav8r4. Běžná datová schránka MŽP je určena pouze pro dokumenty mimo ISPOP;
   b)   Prostřednictvím tlačítka "Odeslat on-line do ISPOP"
         -   bez elektronického podpisu,
         -   s elektronickým podpisem.


Roční Hlášení o produkci a nakládání s odpady  je  nutné  podat  do    15.    ÚNORA    2018.

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace MŽP. Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese: http://www.cenia.cz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zánik povolení k odběru a vypouštění vod k    1.    1.    2008

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V    R    A    K    Y
-   od 1. 1. 2006 agendu vyřizuje:


SPRÁVA  SLUŽEB  HL.  M.  PRAHY
Oddělení evidence vraků

Adresa:
Kundratka 19
180 00 Praha 8 - Libeň

Tel.:
267 002 160
Fax:
267 002 165
E-mail:
vraky@sshmp.cz

Pracovní doba:
7:00 - 15:30 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbor ochrany životního prostředí se skládá z:

Oddělení ochrany přírody a krajiny
Oddělení vodního a odpadového hospodářství

Územní působnost: Území MČ Praha 5 a MČ Praha-Slivenec.


Na úseku ochrany přírody a krajiny:

Oddělení podle Statutu hl. m. Prahy zajišťuje výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, vyplývající ze zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek:
- zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých dalších zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti ochrany přírody a krajiny oddělení zejména:
Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu; vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení; vede přehled veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin; provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty za přestupky a jiné správní delikty a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření k nápravě.

V oblasti ochrany ovzduší oddělení zejména:
Vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší; ukládá provozovateli provést opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona neplní povinnosti stanovené tímto zákonem; ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona; projednává přestupky a správní delikty; provádí dozor nad dodržováním povinností u provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona; zpřístupňuje informace veřejnosti.

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

V oblasti ochrany zemědělského půdního fondu oddělení zejména:
Uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha; vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu; ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích do 1 ha; provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

V oblasti ochrany lesů oddělení zejména:
Provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

V oblasti ochrany rostlinstva a živočišstva (veterinární a rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání, rybářství a myslivost) oddělení zejména:
Povoluje svody a veřejná vystoupení zvířat; projednává podněty týkající se týrání zvířat; přijímá oznámení o výskytu nákazy; podílí se na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy; projednává přestupky a jiné správní delikty a přijímá oznámení v rámci svých kompetencí v oblasti rostlinolékařské péče; vydává a odebírá lovecké a rybářské lístky; provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

Některé z těchto výše uvedených kompetencí se vztahují i na území MČ Praha-Slivenec.

-   Údržba veřejné zeleně, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.


Na úseku vodního a odpadového hospodářství:

-   Velkoobjemové kontejnery, tříděný a komunální odpad, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.

Oddělení podle Statutu hl. m. Prahy zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního a odpadového hospodářství, vyplývající ze zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek:
- zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých dalších zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti odpadového hospodářství oddělení například:
Vede a zpracovává zasílané evidence odpadů; vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení; kontroluje, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí MŽP a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství; případné neplnění povinností sankcionuje; kontroluje, zda původci odpadů mají zajištěno využití a odstranění odpadů ze své činnosti a zda nezneužívají systému města pro nakládání s odpady, včetně udělování pokut při zjištění nedostatků; a další.

V oblasti vodního hospodářství oddělení například:
Vykonává působnost obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 105 a § 106 vodního zákona (mj. vykonává působnost speciálního stavebního úřadu vodoprávního), výjimkou jsou záležitosti, které nebyly MČ svěřeny Statutem; dále má kompetence svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích; řeší přestupky na úseku vodního hospodářství podle § 34 zákona o přestupcích; je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností v období mimo povodeň.

V oblasti informatiky oddělení:
Zabezpečuje náplň webových stránek odboru na internetu.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Miroslav Kučera vedoucí odboru miroslav.kucera@praha5.cz 257000462
Ing. Eva Havránková vedoucí oddělení eva.havrankova@praha5.cz 257000255
Ing. Ivana Křehlíková referent (kácení dřevin, ochrana přírody a krajiny) ivana.krehlikova@praha5.cz 257000115
Ing. Petra Vovsová,, DiS. referent (kácení dřevin, ochrana přírody a krajiny, ochrana zvířat) petra.vovsova@praha5.cz 257000212
Ing. Nikola Bruská referent (ochrana ovzduší) nikola.bruska@praha5.cz 257000264
Ing. Michaela Genčiová referent michaela.genciova@praha5.cz 257000167
Bc. Jarmila Wolfová vedoucí oddělení jarmila.wolfova@praha5.cz 257000186
Martin Páv,, DiS. referent (odpady, informatika) martin.pav@praha5.cz 257000162
Iveta Bendová,, DiS. referent (voda) iveta.bendova@praha5.cz 257000134
Kateřina Havelková referent (vodohospodářka) katerina.havelkova@praha5.cz 257000108
Ing. Matěj Mlčoch referent (odpady) matej.mlcoch@praha5.cz 257000185
Nikol Nišová referent nikol.nisova@praha5.cz 257000223
Taťána Ivachňuková referent tatana.ivachnukova@praha5.cz 257000461
Vytisknout