Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbor ochrany životního prostředí

Ing. Miroslav Kučera , vedoucí odboru

Telefon: 257 000 462
Fax: 257 000 150
E-mail: ozp@praha5.cz

nám. 14. října č. 4, Praha 5, 150 22

E-mail: ozp@praha5.cz


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Ptačí chřipka 2017
                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Pozvánka - školení pro ohlašovatele - 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


            Roční   HLÁŠENÍ    O    PRODUKCI    A    NAKLÁDÁNÍ    S    ODPADY    za rok 2016

                        může původce nebo oprávněná osoba podat pouze přes systém
                       
                                                            ISPOP www.ispop.cz

                                      (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností)

a to v "PDF formuláři" přímo v ISPOP a nebo prostřednictvím specializovaných odpadových programů.
! V systému ISPOP je třeba být zaregistrován - jinak nelze hlášení podat !

Důležité manuály z ISPOP
!!! Manuál pro ohlašovatele - pro ohlašování v roce 2017 !!!
!!! Manuál pro ohlašovatele - práce s formulářem F_ODP_PROD (hlášení o odpadech) v roce 2017 za rok 2016 !!!

Roční Hlášení o produkci a nakládání s odpady je možné vytvořit:
   *   pomocí specializovaných počítačových programů na odpady;
   *   nebo pomocí tzv. "PDF formuláře" - na stránkách ISPOP;
  *  nebo pomocí tzv. "interaktivního formuláře" - na stránkách https://www.odpady.cz - pak přeposlat do ISPOP.

Způsoby ohlašování "PDF formuláře"
Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:
   a)   Prostřednictvím tlačítka "Odeslat do datové schránky" - při odeslání se uvádí odesílatel
         Pro zasílání je na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) určena "speciální datová schránka s názvem ISPOP" - ID datové schránky je: 5eav8r4. Běžná datová schránka MŽP je určena pouze pro dokumenty mimo ISPOP;
   b)   Prostřednictvím tlačítka "Odeslat on-line do ISPOP"
         -   bez elektronického podpisu,
         -   s elektronickým podpisem.


Roční Hlášení o produkci a nakládání s odpady  je  nutné  podat  do    15.    ÚNORA    2017.

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace MŽP. Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese: http://www.cenia.cz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zánik povolení k odběru a vypouštění vod k    1.    1.    2008

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V    R    A    K    Y
-   od 1. 1. 2006 agendu vyřizuje:


SPRÁVA  SLUŽEB  HL.  M.  PRAHY
Oddělení evidence vraků

Adresa:
Kundratka 19
180 00 Praha 8 - Libeň

Tel.:
267 002 160
Fax:
267 002 165
E-mail:
vraky@sshmp.cz

Pracovní doba:
7:00 - 15:30 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbor ochrany životního prostředí se skládá z:

Oddělení ochrany přírody a krajiny
Oddělení vodního a odpadového hospodářství

Územní působnost: Území MČ Praha 5 a MČ Praha-Slivenec.


Na úseku ochrany přírody a krajiny:

Oddělení podle Statutu hl. m. Prahy zajišťuje výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, vyplývající ze zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek:
- zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých dalších zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti ochrany přírody a krajiny oddělení zejména:
Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu; vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení; vede přehled veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin; provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty za přestupky a jiné správní delikty a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření k nápravě.

V oblasti ochrany ovzduší oddělení zejména:
Vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší; ukládá provozovateli provést opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona neplní povinnosti stanovené tímto zákonem; ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona; projednává přestupky a správní delikty; provádí dozor nad dodržováním povinností u provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona; zpřístupňuje informace veřejnosti.

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

V oblasti ochrany zemědělského půdního fondu oddělení zejména:
Uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha; vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu; ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích do 1 ha; provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

V oblasti ochrany lesů oddělení zejména:
Provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

V oblasti ochrany rostlinstva a živočišstva (veterinární a rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání, rybářství a myslivost) oddělení zejména:
Povoluje svody a veřejná vystoupení zvířat; projednává podněty týkající se týrání zvířat; přijímá oznámení o výskytu nákazy; podílí se na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy; projednává přestupky a jiné správní delikty a přijímá oznámení v rámci svých kompetencí v oblasti rostlinolékařské péče; vydává a odebírá lovecké a rybářské lístky; provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

Některé z těchto výše uvedených kompetencí se vztahují i na území MČ Praha-Slivenec.

-   Údržba veřejné zeleně, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství.


Na úseku vodního a odpadového hospodářství:

-   Velkoobjemové kontejnery, tříděný a komunální odpad, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství.

Oddělení podle Statutu hl. m. Prahy zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního a odpadového hospodářství, vyplývající ze zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek:
- zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých dalších zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti odpadového hospodářství oddělení například:
Vede a zpracovává zasílané evidence odpadů; vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení; kontroluje, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí MŽP a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství; případné neplnění povinností sankcionuje; kontroluje, zda původci odpadů mají zajištěno využití a odstranění odpadů ze své činnosti a zda nezneužívají systému města pro nakládání s odpady, včetně udělování pokut při zjištění nedostatků; a další.

V oblasti vodního hospodářství oddělení například:
Vykonává působnost obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 105 a § 106 vodního zákona (mj. vykonává působnost speciálního stavebního úřadu vodoprávního), výjimkou jsou záležitosti, které nebyly MČ svěřeny Statutem; dále má kompetence svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích; řeší přestupky na úseku vodního hospodářství podle § 34 zákona o přestupcích; je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností v období mimo povodeň.

V oblasti informatiky oddělení:
Zabezpečuje náplň webových stránek odboru na internetu.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Miroslav Kučera vedoucí odboru miroslav.kucera@praha5.cz 257000462
Ing. Eva Havránková vedoucí oddělení eva.havrankova@praha5.cz 257000255
Ing. Ivana Křehlíková referent (kácení dřevin, ochrana přírody a krajiny) ivana.krehlikova@praha5.cz 257000115
Ing. Petra Vovsová,, DiS. referent (kácení dřevin, ochrana přírody a krajiny, ochrana zvířat) petra.vovsova@praha5.cz 257000212
Ing. Nikola Bruská referent (ochrana ovzduší) nikola.bruska@praha5.cz 257000264
Bc. Jarmila Wolfová vedoucí oddělení jarmila.wolfova@praha5.cz 257000186
Martin Páv,, DiS. referent (odpady, informatika) martin.pav@praha5.cz 257000162
Iveta Bendová,, DiS. referent (voda) iveta.bendova@praha5.cz 257000134
Kateřina Havelková referent (vodohospodářka) katerina.havelkova@praha5.cz 257000108
Ing. Matěj Mlčoch referent (odpady) matej.mlcoch@praha5.cz 257000185
Bc. Martin Šrot referent (odpady) martin.srot@praha5.cz 257000223
Taťána Ivachňuková referent tatana.ivachnukova@praha5.cz 257000461
Vytisknout