Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA PRO VÁS Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbor občanskosprávní

JUDr. Jan Dufek , vedoucí odboru

Telefon: výdej hotových dokladů: 257 000 958 (965), agenda pasů: 257 000 963 (948 a 940) občanské průkazy: 257 000 961 (960 a 962).
Fax: 257000544
E-mail: oos@praha5.cz

Štefánikova ul. 13,15, 150 22, Praha 5

     Odbor zajišťuje výkon matriční činnosti prostřednictvím matriky narození, matriky manželství, matriky úmrtí a agendy státního občanství, změny jmen a příjmení. Provádí ověřování podpisu a shody kopie s originální listinou, prostřednictvím systému Czech Point vydává ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z veřejného  rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností), z živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů, z Rejstříku trestů  právnických osob, z bodového hodnocení osoby (řidiče), ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, z insolvenčního rejstříku, z agendy ISDS (datové schránky), provádí konverzi dokumentů a základní registry. Projednává přestupky fyzických osob a podání občanů podle správního řádu a poskytuje výpisy z rejstříku přestupků pro orgány činné v trestním řízení. Občané zde mohou nahlížet do sbírek zákonů. Provádí organizačně technické zabezpečení referenda, voleb a sčítání lidu, domů a bytů. Vede seznam ulic na území MČ Prahy 5, včetně čísel orientačních a popisných a zajišťuje osazení odcizených orientačních tabulí. Zabezpečuje výkon trestu společensky prospěšných prací a  obecně prospěšných prací odsouzených v trestním řízení.  Vydává občanské průkazy, cestovní doklady, eviduje trvalý pobyt. Dále odbor provádí správu místního poplatku ze psů, poplatků  za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství. Provádí kontrolu dodržování povinností provozovatelů loterií a jiných podobných her, stanovených v obecně závazné vyhlášce č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace. Vymáhá nedoplatky na pokutách uložených právnickým a fyzickým osobám odbory ÚMČ Praha 5, zajišťuje přepočítání pokladniček při konání veřejných sbírek a povoluje tomboly. Řeší agendu odúmrti a v souvislosti s tím zastupuje ÚMČ Praha 5 při jednání s příslušnými orgány (notářství, zdrav. zařízení, policie). Pod odbor občanskosprávní spadá od 1. 3. 2015 informační středisko a podatelna Barrandov.

Jméno Funkce E-mail Telefon
JUDr. Jan Dufek vedoucí odboru jan.dufek@praha5.cz 257000992
Ing. Jana Manychová vedoucí oddělení jana.manychova@praha5.cz 257000539
Helena Marešová matrikářka - matrika manželství, vítání občánků helena.maresova@praha5.cz 257000538
Eva Pekařová matrikářka - matrika narození eva.pekarova@praha5.cz 257000884
Markéta Podjuklová matrikářka - matrika narození marketa.podjuklova@praha5.cz 257000549
Klára Charvátová Janatová matrikářka - matrika narození klara.charvatovajanatova@praha5.cz 257000596
Lídie Janáčová matrikářka - matrika úmrtí lidie.janacova@praha5.cz 257000529
Irena Janoušová matrikářka - matrika úmrtí irena.janousova@praha5.cz 257000530
Hana Dolejší matrikářka - agenda státního občanství a změny jmen a příjmení hana.dolejsi@praha5.cz 257000534
Bc. Iva Bartoňová matrikářka - agenda státního občanství a změny jmen a příjmení iva.bartonova@praha5.cz 257000533
JUDr. Lešek Wróbel vedoucí oddělení lesek.wrobel@praha5.cz 257000537
Bc. Hana Tůmová přestupky hana.tumova@praha5.cz 257000978
Mgr. Daniela Fiedlerová přestupky daniela.fiedlerova@praha5.cz 257000575
Stanislava Vítková referent stanislava.vitkova@praha5.cz 257000532
Bc. Lenka Chalupecká referent lenka.chalupecka@praha5.cz 257000817
Bc. Daniela Šindelářová referent daniela.sindelarova@praha5.cz 257000881
Mgr. Antonín Kufa vedoucí oddělení antonin.kufa@praha5.cz 257000996
257000959
linka 958 informace o výdeji OP a CD 257000958
linka 965 informace o výdeji OP a CD 257000965
Dana Kavlíková osobní doklady a evidence obyvatel dana.kavlikova@praha5.cz 257000524
Evženie Fialová osobní doklady a evidence obyvatel evzenie.fialova@praha5.cz 257000961
Kateřina Rambousková osobní doklady a evidence obyvatel katerina.rambouskova@praha5.cz 257000960
Jana Syrová osobní doklady a evidence obyvatel jana.syrova@praha5.cz 257000962
Hana Hájková osobní doklady a evidence obyvatel hana.hajkova@praha5.cz 257000963
Jana Krejčová osobní doklady a evidence obyvatel jana.krejcova@praha5.cz 257000948
Anna Matochová, DiS. správní řízení ve věci návrhů na zrušení trvalých pobytů anna.matochova@praha5.cz 257000867
Markéta Wildová osobní doklady a evidence obyvatel marketa.wildova@praha5.cz 257000957
Hana Dolejšová osobní doklady a evidence obyvatel hana.dolejsova@praha5.cz 257000964
Hana Soukalová osobní doklady a evidence obyvatel hana.soukalova@praha5.cz 257000940
David Klimeš referent david.klimes@praha5.cz
Iveta Nováková vedoucí oddělení iveta.novakova@praha5.cz 257000983
Ivana Vojířová ověřování pravosti podpisů a listin ivana.vojirova@praha5.cz 257000868
Kateřina Holubová ověřování pravosti podpisů a listin katerina.holubova@praha5.cz 257000986
Miriam Černohorská Informační středisko Barrandov miriam.cernohorska@praha5.cz 257000262
Romana Stiborová Informační středisko Barrandov romana.stiborova@praha5.cz 257000262
Andrea Havránková referent andrea.havrankova@praha5.cz 257000981
Bc. Zdenka Balzarová vedoucí oddělení zdenka.balzarova@praha5.cz 257000536
Eva Kubátová referentka - správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství, rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity eva.kubatova@praha5.cz 257000527
Jitka Hartmanová referentka - vymáhání pokut udělených odvětvovými odbory úřadu MČ Praha 5 jitka.hartmanova@praha5.cz 257000526
Alena Pallagyová referentka - správa místního poplatku ze psů alena.pallagyova@praha5.cz 257000535
Kamila Handlová voličské seznamy,obecně prospěšné práce, administrativa kamila.handlova@praha5.cz 257000991
Kateřina Miartušová voličské seznamy, obecně prospěšné práce, názvy ulic, čísla popisná a evidenční katerina.miartusova@praha5.cz 257000543
Hana Havlíková referent, agenda odúmrti hana.havlikova@praha5.cz 257000196
Vytisknout