Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Pozor - důležité

 
 
 

Desatero nezbytných informací při mimořádné události

Desatero nezbytných informací při mimořádné události

 

Úřad městské části zajišťuje připravenost městské části na mimořádné události a podílí se zejména na ochraně obyvatelstva a na provádění záchranných a likvidačních prací. Tato povinnost je dána zákonem o integrovaném záchranném sytému. Při mimořádné události se jedná o varování a vyrozumění o případné evakuaci a předávání všech důležitých informací občanům městské části. V souvislosti s touto povinností a nadcházejícími prázdninami připravilo oddělení krizového řízení užitečné desatero nezbytných informací při mimořádné události.

 

Čísla tísňového volání

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • co se stalo,
 • kde se to stalo,
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

 

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

 

HZS

150 – Hasičský záchranný sbor ČR:

­ oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a nehod;

­ je nutné provádět záchranné nebo likvidační práce (např. hašení, vyprošťování, likvidace nebezpečné látky, čerpání zatopených sklepů).

ZZS

155 – Zdravotnická záchranná služba:

 

­ při náhlém poškození zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotními následky;

­ při neobvyklých tlacích či bolesti na prsou, potížích s dechem, dušnosti, poruše vědomí, bezvědomí, křečích, vážnějším úrazu, otravě léky či chemikáliemi.

 

PČR

158 – Policie české republiky:

­ při narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

112

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání:

­ univerzální tísňové číslo;

­ funguje jednotně v celé Evropské unii;

­ možné volat i bez vložené SIM karty;

­ lze volat i přes zamknutou klávesnici mobilního telefonu.

Obecné zásady

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny úřadu městské části, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.

Zásady první pomoci

a)           Přehled o situaci a osobní bezpečnost

b)          Posouzení stavu zasaženého a vhodná reakce (přístup k člověku v bezvědomí, volání záchranné služby, resuscitace a zástava masivního krvácení)

c)Získání informací – doptat se na všechny další potíže, vyptat se na důležité okolnosti

Předcházení požáru

­ k zapálení nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh;

­ za silného větru nebo v období sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávejte;

­ vypalování trávy je zakázáno;

­ oheň nebo zapnutý sporák nenechávejte ani chvíli bez dozoru;

­ při bouřce a delší nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky.

Varování

­ varování prostřednictvím sirén jednotným varovným signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ (kolísavý tón po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca tříminutových intervalech s doprovodnou verbální informací);

­ další způsoby varování – veřejnoprávní rozhlas a televize, regionální rádia a televize, místní rozhlas, světelné informační panely, osobní kontakt, ampliony, megafony, rozhlasové vozy.

Podezřelé zavazadlo

­ Událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).

­ Pokud došlo k anonymnímu oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa.

­ V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení ani přesto, že vaše zvědavost ohledně toho, co se bude dít v následujících minutách, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa.

 

Informační odkazy:

Bezpečnostní portál hl. m Prahy – https://bezpecnost.praha.eu/

Záchranný kruh – http://www.zachranny-kruh.cz/

 

Přečteno: 39797x
Publikováno: 30.06.2017, poslední změna: 10.07.2017
Autor: Kancelář starosty
Vytisknout