Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Ekonomika městské části šipka doprava Příprava rozpočtu na rok 2018

Příprava rozpočtu na rok 2018

Zveřejnění rozpočtu (20.12.2017)

Schválený rozpočet do 30 dnů zveřejníme na internetových stránkách městské části a uvedeme, kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby. 

Rozpočet městské části na rok 2018 schválen (19.12.2017)

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018 dle návrhu zveřejněného na úřední desce. V průběhu jednání došlo k navýšení objemu výdajů ve výši 7,6 mil. Kč na rekonstrukci Dětského ostrova, kde byl dodavatel prací vybrán až ke konci roku a tedy práce budou probíhat v roce 2018. Dále došlo k zařazení akce rekonstrukce pavilonu E v ZŠ Weberova ve výši 20 mil. Kč z důvodu zjištění azbestu v objektu a nutnosti jeho likvidace. Finance byly zajištěny snížením investice do ZŠ Pod Žvahovem. V roce 2018 budeme hospodařit s výdaji ve výši 1.166.852 tis. Kč, z toho investice tvoří 453 mil. korun.

Rozpočet hlavního města schválen (11.12.2017)

Zastupitelstvo hlavního města schválilo dne 30.11. rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na další roky. Nyní již nic nebrání tomu, aby zastupitelstvo městské části dne 19.12. projednalo a schválilo rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu městské části.

Rozpočet na rok 2018 - zveřejnění návrhu (01.12.2017)

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023 je zveřejněn na úřední desce mětské části a také zde - úplně dole na této stránce. Občané městské části mají možnost se k návrhům písemně vyjádřit do 19.12., 8 hodin, případně uplatnit své návrhy a připomínky na zasedání zastupitelstva městské části 19.12.2017 od 9 hodin ve velké zasedací síni Štefánikova 13, 15, 6. patro.

Rozpočet hlavního města Prahy (27.11.2017)

Hlavní město zveřejnilo svůj návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled na další roky. Projednávání a schválení rozpočtu je plánováno na 30. listopad. Podklady pro jednání jsou zveřejněny na internetových stránkách hlavního města: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=15904

Projednání návrhu rozpočtu finančním výborem (21.11.2017)

Úplný návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023 byl předložen k projednání finančnímu výboru. Projednávání se zůčastnili správci všech podkapitol rozpočtu a také členové rady odpovědní za jednotlivé resorty. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu návrh rozpočtu schválit.

Nyní bude projednávat návrh rozpočtu rada městské části dne 29.11., zastupitelstvu bude návrh předložen k projednání a schválení 19. prosince.

Rozpočty příspěvkových organizací (08.11.2017)

Finanční výbor projednal návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu všech zřizovaných příspěvkových organizací a doporučil radě městské části návrhy schválit. Nyní budou návrhy zveřejněny na úřední desce a předloženy ke schválení 29. listopadu.

Příspěvek na výkon státní správy (07.11.2017)

Obdrželi jsme od hlavního města informaci o výši příspěvku na výkon státní správy. Na rok 2018 obdržíme 55.280 tis. Kč. V porovnání s rokem 2017 je to navýšení o 3.700 tis. Kč. Na výkon činností, které na nás stát delegoval, budeme doplácet z našich peněz zhruba stejnou částku.

Nesouhlas s návrhem finančních vztahů (25.10.2017)

Rada městské části schválila usnesení, kterým nesouhlasí s návrhem finančních vztahů hlavního města k naší městské části. Navrhujeme navýšení tzv. minimálního finančního vztahu z navrhované částky 3.000 Kč na obyvatele na částku 3.300 Kč a též navýšení finančních částek za školáky z částky 2.000 Kč na žáka na částku 2.300 Kč.

Kolik dostaneme od hlavního města? (12.10.2017)

Rada hlavního města schválila návrh finančních vztahů hlavního města ke svým městským částem. Celkem městským částem pošle 10 % plánovaného příjmu ze sdílených daní, tedy 4,443 mld. Kč. Pro naší městkou část vychází částka 267.106 tis. Kč, tedy v porovnání s rokem 2017 navýšení o 12.868 tis. Kč (105 %).

Projednávání návrhů rozpočtu se správci podkapitol (11.10.2017)

Finanční výbor zastupitelstva na svém jednání 10.10. odhlasoval harmonogram projednávání návrhů rozpočtu rozhodujících podkapitol s jejich správci a příslušnými členy rady. Zatím se výbor seznámil s návrhem na financování školství, správy veřejného prostranství a zeleně, územním rozvojem a sociální oblastí. Příští týden se budou projednávat investice a výdaje na zajištění chodu úřadu. Projednání úplného návrhu rozpočtu je ve výboru plánováno na 21.11.

Sumarizace podkladů pro přípravu rozpočtu (27.09.2017)

Všichni správci podkapitol rozpočtu a správní firmy předložily své návrhy rozpočtu a finančních plánů na rok 2018. Dolaďují se nejasnosti a upravují přehledy mandatorních výdajů, které jsou pro posuzování návrhů rozpočtu důležité. Byl předběžné odsouhlasen harmonogram projednávání návrhů ve finančním výboru, definitivní slovo k tomu řekne výbor na svém jednání 3. října, kdy bude zároveň projednávat návrh rozpočtu odboru školství.

Kolik peněz dostaneme od hlavního města? (15.09.2017)

Magistrát hlavního města Prahy měl, dle Statutu hlavního města, zaslat návrh dotačních vztahů hlavního města k městským částem, tedy informaci o tom jakou částku můžeme od hlavního města očekávat. Jelikož tyto finance tvoří více jak třetinu rozpočtu městské části, chybějící informace nám komplikuje přípravu rozpočtu.

Sběr podkladů pro přípravu rozpočtu (05.09.2017)

Tento týden probíhá sběr podkladů, jejich kontrola a zapracování do tabulek příjmů a výdajů. Investiční akce budou předběžně projednány příští týden s ohledem na celkový objem rozpočtu.

Předán požádavek na zařazení do plánu investic hlavního města (08.08.2017)

Radou městské části byl schválen požadavek na zařazení vybraných investičních akcí do plánu investic hlavního města. Celková částka činí 224 mil. korun.

Rozpočet 2018 - začínáme (29.06.2017)

Správci podkapitol rozpočtu obdrželi pokyny pro přípravu rozpočtu. Při vypracování návrhů se budeme řídit rozpočtovým výhledem a předpokládaným objemem příjmů. Termín pro vyhotovení návrhů je stanoven na 31. srpna.

Příprava rozpočtu na rok 2018 (30.05.2017)

S dokončováním závěrečného účtu městské části za rok 2016 byly zahájeny práce na přípravě rozpočtu roku 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky.

Předpokládáme tento časový průběh přípravy rozpočtu:

  • Stanovení celkového objemu příjmů a výdajů, orientační rámec pro správce podkapitol rozpočtu --> do 20. června
  • Projednání zásad pro přípravu rozpočtu radou městské části --> 21. června
  • Vydání pokynů pro přípravu podkladů správcům podkapitol rozpočtu --> do 30. června
  • Zpracování a předložení návrhů správců podkapitol rozpočtu --> do 1. září
  • Kontrola a sumarizace návrhů podkapitol --> do 3. října
  • Projednávání návrhů v orgánech městské části --> do 30. listopadu
  • Projednání a schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu zastupitelstvem městské části --> 19. prosince 2017

Zdeněk Pechar, vedoucí odboru ekonomického

Přečteno: 297x
Publikováno: 26.05.2017, poslední změna: 20.12.2017
Autor: Odbor ekonomický
Vytisknout